Az OIT májusi ülésén újabb hat évre kinevezte Dr. Szabóné dr. Kerékgyártó Juditot 2010. július 1. napjától 2016. június 30. napjáig terjedő időtartamra a Debreceni Ítélőtábla, valamint Dr. Sisák Pétert, 2010. június 15. napjától 2016. június 14. napjáig terjedő időtartamra a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-gyei Bíróság elnökévé.

Az OIT által kiírt felhívásra a törvényes határidőig, március 31-éig érkeztek be a jelenlegi elnökök részéről a pályázatok. Dr. Szabóné dr. Kerékgyártó Judit 2004. július 1. napjától látja el az ítélőtábla elnöki tisztségét, Dr. Sisák Péter 2004. június 15. napjától igazgatja a megyei bíróságot. Az OIT a pályázatok elbírálását a vélemény-nyilvánító összbírói értekezleteket követően tűzte napi-rendjére.

A Testület meghallgatta az OIT részére az ítélőtáblákon és a megyei (fővárosi) bíróságokon 2009. december 31-én folyamatban volt két és öt éven túli pertartamú ügyekről tett előterjesztést. A jelenlegi vizsgálat alapján kijelenthető, hogy hosszú évek óta most először számolhatnak a bíróságok és a közvélemény is a helyi bíróságok időszerű ítélkezésének javulásával. Szintén hosszú évek óta először csökkent – az előző év hasonló időszakához képest – a két éven túli civilisztikai és büntető ügyek számának ügyhátralékon belüli aránya. Kedvezőtlen tendencia azonban, hogy a tárgyidőszakban továbbra is a megyei elsőfokú ítélkezésben mindkét ügyszakban a két éven túli ügyek mennyisége növekedett, és további emelkedést mutat a megyei (fővárosi) bíróságokon, illetve az ítélőtáblákon a két éven túli pereken belül az öt éven túli pertartalmú ügyek száma is.

Az előzőekben ismertetett statisztikánál fontos kiemelni, hogy döntően a fővárosi és pest megyei bíróságok halmozták fel az összes két éven túli ügyek 74 százalékát és az öt évet meghaladó ügyek 87 százalékát, azzal a kitétellel, hogy észlelve a kritikus helyzetet az OIT és Hivatala 2008. év második felében több intézkedést és határozatot hozott a Fővárosi Bíróság és a Pest Megyei Bíróság megsegítése érdekében. A közép-magyarországi régióban elhelyezkedő két kiemelt bíróság kritikus adatai mellett azonban szükséges rámutatni az időszerűségi mutatók kedvezőtlen alakulására más bíróságokon is. Például néhány ügyszakban az eljárások nagyobb mértékű elhúzódása tapasztalható Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom és Veszprém megyében.

Elismerést érdemel azonban a Békés Megyei Bíróság és a Tolna Megyei Bíróság bíráinak évek óta tartó időszerű ítélkezési tevékenysége. Összegezve, az ítélőtáblákon és a megyei (fővárosi) bíróságokon folyamatban lévő két és öt éven túli pertartamú ügyekről, az ügyek elhúzódásáról az OIT határozatában a bírósági elnökök részvételével történő szakmai konzultáció összehívását kezdeményezi, széleskörű szakmai egyeztetéssel.

A Testület érdeklődéssel hallgatta meg – a Hivatal összegző véleményének összeállításában – tíz megyei bíróság elnökének az ülésen való személyes részvételével a tavalyi évről szóló, az összbírói értekezletek kapcsán tett beszámolóját. A Testület egyhangúlag fogadta el a teljes körű tájékoztatásokat Dr. Horváth György a Veszprém Megyei Bíróság, Dr. Laky Ferenc a Vas Megyei Bíróság, Dr. Becher Rezsőné a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság, Dr. Halász Zsolt a Nógrád Megyei Bíróság, Dr. Czene Klára a Csongrád Megyei Bíróság, Dr. Wirth Béla a Baranya Megyei Bíróság, Dr. Bicskei Ferenc a Bács-Kiskun Megyei Bíróság, Dr. Sisák Péter a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság, Dr. Soós Gyula a Fejér Megyei Bíróság elnöke részéről, valamint Dr. Ujkéry Csaba a Somogy Megyei Bíróság elnökének távolmaradásával. Megragadva az alkalmat az OIT elnöke a Tanács tagjainak nevében külön megköszönte Dr. Becher Rezsőné elnök asszonynak harminckilenc éves a bírósági igazgatásban eltöltött áldozatkész munkáját, valamint Dr. Horváth György elnök úrnak negyvenöt éves a bírói, vezetői tevékenységben eltöltött pályafutását nyugdíjazási kérelmükre való tekintettel.

Az OIT Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti a hivatalvezetői beszámoló elkészítését, mely a 2009. január 1.- december 31-ig terjedő időszakot öleli fel. A Tanács egyetértésben elfogadta a tájékoztatót, amely a bíróságok központi honlapján elektronikus formában május 15-e után válik olvashatóvá.

A Tanács májusi ülésén visszatért a Hivatal munkájának átvilágításával foglalkozó IFUA tanulmányra és elfogadta a Hivatal vezetőjének összefoglaló jelentését a Hivatal és a bíróságok véleményének összesítése tükrében, különös figyelemmel arra is, hogy a vezetők által megfogalmazott javaslatok egy része beépíthető a bíróságok jövőjéről szóló stratégiai dokumentumba.

Soron következő napirendi pontként tárgyalta az OIT a bírósági fejezet hatálya alá tartozó intézmények idei I. negyedévi pénzügyi helyzetéről készült előterjesztést. Az első negyedév időarányos vizsgálata alapján valamivel több, mint 2,8 milliárd forint hiányzik a bíróságok idei költségvetéséből. A bírósági szervezet eljutott arra a pontra, hogy a belső, szigorú takarékossági intézkedésekből eredő megtakarítások sem nyújtanak fedezetet a kimutatott hiányra. A bíróságok költségvetésének mintegy kilencvennyolc százaléka állandó kiadás (munkabér, járulék, szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése, működési, fenntartási kiadások, stb…) és csak két százalék ad „mozgásteret” a gazdálkodásra. Ezért az OIT most megtartott ülésén felkérte elnökét, hogy kezdjen tárgyalásokat a pénzügyi források pótlására. Mint ismert a központi költségvetés bírósági fejezete az idén 64,9 milliárd forint állami támogatás mellett 5,5 milliárd forint bevétellel és 70, 4 milliárd forint kiadással számolt.

A Testület elfogadta a bírósági informatikai eszközállományról és a számítógépek amortizációs helyzetéről szóló tájékoztatót. A számítógépes eszközpark felülvizsgálata során a Tanács képet kapott a többi között arról, hogy különösen elavult az ítélőtáblák gépállománya. A bírósági intézmények által megküldött adatok alapján a 2009. december 31-ei állapot szerint, ha figyelembe vesszük, hogy 5-6 év alatt egy PC műszakilag és pénzügyileg is amortizálódik, – cserére szorul – akkor a számítógépek mintegy negyven százalékát célszerű lenne lecserélni 2010. év folyamán, mivel üzemidejük eléri a 6-9 évet. Az elkövetkező időszak egyik legfontosabb feladata, megtalálni a pénzügyi forrását a 2010. évi és az azt követő években történő megfelelő szintű informatikai eszközbeszerzéseknek, annak érdekében, hogy a számítástechnikai berendezések műszaki és erkölcsi amortizációja ne veszélyeztesse a bíróságok tevékenységét.

Napirend előtti javaslatként tárgyalta a testület Forgács Imre igazságügyi és rendészeti miniszter a Tanács részére tett előterjesztését. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991.évi LXIX. törvény (Cstv.) módosítása szerint 2010. július 1. napjától a bíróság elektronikus, véletlenszerű kiválasztás segítségével – külön jogszabályban meghatározott eljárási szabályok szerint – haladéktalanul jelöli ki a felszámolót (vagyonfelügyelőt). Az új részletszabályok kialakítása, az informatikai feltételek megteremtése folyamatban van, nem kis anyagi és igazgatási terhet róva ezzel a bíróságokra, valamint a jogalkotó oldaláról sürgős intézkedéseket remélve a felszámolói névjegyzékről szóló rendelet módosítására. Az OIT döntése értelmében – az IRM e körben tett koncepcióját – rövid határidővel a Hivatal észrevételezésre megküldi a bíróságoknak és a vélemények tükrében elektronikus szavazással foglal állást a nevezett előterjesztés vonatkozásában.

Szintén megvitatta a Tanács az Alkotmánybíróság által kifogásolt Polgári Törvénykönyv (PTK) I, II. könyvének hatályon kívül helyezéséből eredő, a bíróságok igazgatásának egészére vonatkozó kialakult visszás helyzetet. A jogszabályi változásokból következő a bírák oktatására tett intézkedések milliós tételekkel terhelték meg a bíróságok amúgy is szűkös költségvetését. A Testület tájékoztatást kapott a tekintetben is, hogy a Magyar Bíróképző Akadémia (MBA) az új életbe nem léptetett PTK vonatkozó részeihez kapcsolódó képzéseit felfüggesztette és egy új képzési terv keretében minél hamarabb tájékoztatja a Tanács tagjait a további teendőkről. A nyilvántartási törvény május 1-jével az új PTK-tól függetlenül életbe lépett, az IRM vállalta, hogy sürgető jelleggel rendeletet készít elő a helyzet azonnali rendezésére.

A napirend előtti javaslatok között tárgyalta a Tanács a Transparency International Magyarország Szervezet a Legfelsőbb Bíróság és az OIT elnökéhez címzett megkeresését, miszerint szeretnék megismerni a Tanács munkáját és kezdeményezik egy, az OIT bíró tagjaival történő tanácskozás megszervezését.

A következő napirend előtti megkeresés Majtényi Lászlótól az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet vezetőjétől érkezett az OIT elnökéhez az alapjogi ítéletek kutathatósága tárgyában. A Tanács tagjai elviekben egyetértettek a megkereséssel, a gyakorlatban azonban aggályukat fejezték ki amiatt, hogy milyen plusz terhekkel járna a bírák, bíróságok részére (pl. anonimizálás) az ítéletek ilyen fokú rendelkezésre bocsátása. 

A testület döntött arról is, hogy a nyári ítélkezési szünet előtt júniusi ülésén napirendre tűzi a hivatalvezetői pályázat újbóli kiírásáról szóló előterjesztést.

Az ülésen a mindenkori kormány által az OIT-ba delegált most leköszönő tagjai Dr. Avarkeszi Dezső államtitkár, országgyűlési képviselő, Dr. Bárándy Gergely, országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának tagja, és Molnár Albert, országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottságának tagja további eredményes munkát kívánt a részben személyében megújult Grémiumnak. A Testület elnöke megköszönte államtitkár úr és képviselő urak konstruktív hozzáállását és az eddigi közös munkát.