Az Európai Bizottság tegnap megbízástervezetet fogadott el egy, a személyes adatok védelméről az Európai Unió és az Egyesült Államok által kötendő megállapodásról folytatandó tárgyalásokra vonatkozóan. A megállapodást a terrorizmus és a bűnözés elleni küzdelemben folytatott együttműködés során alkalmaznák.

A Bizottság célja, hogy magas szintű védelmet biztosítson egyes olyan személyes információk – például utasok adatai vagy pénzügyi információk – számára, amelyeket a bűnügyekben folytatott transzatlanti együttműködés során továbbítanak. A megállapodás, amennyiben indokolt, megerősítené a polgárok adatok eléréséhez, helyesbítéséhez és törléséhez való jogát, valamint jobb bírósági jogorvoslati lehetőséget biztosítana az uniós polgárok számára az Egyesült Államokban az adatok jogellenes feldolgozása esetén. A független hatóságok nagyobb szerephez jutnának abban, hogy segítsék az embereket jogaik gyakorlásában, valamint a transzatlanti adattovábbítás ellenőrzésében. A tárgyalások megkezdéséhez a Tanácsnak jóvá kell hagynia a Bizottság tárgyalási megbízását. Az Európai Parlamentet a tárgyalások valamennyi szakaszában teljes körűen tájékoztatják majd, és a tárgyalások lezárásához is szükség lesz a hozzájárulására.

„Az alapvető jogokat minden esetben meg kell védeni és tiszteletben kell tartani. Egy olyan EU–USA megállapodást szeretnék elérni, amely biztosítja a személyes adatok védelmét, és emellett fellép a bűnözés és a terrorizmus ellen” – jelentette ki Viviane Reding alelnök, az Európai Bizottság jogérvényesülésért, alapvető jogokért és uniós polgárságért felelős biztosa. „Célom egy nagyratörő megállapodás létrehozása, és az erről szóló tárgyalások során szorosan együttműködöm majd az Európai Parlamenttel. Felkérem a Tanácsot, hogy a lehető leghamarabb hagyja jóvá a megbízást annak érdekében, hogy a tárgyalások mielőbb előrehaladhassanak erről és több más, az Európai Unió és az Egyesült Államok között kötendő fontos megállapodásról”.

Cecilia Malmström, az uniós belügyekért felelős biztos az alábbiakat tette hozzá: “A személyes adatok védelméről szóló szilárd megállapodás mindkét fél számára előnyös lenne. A személyes adatok magas szintű védelmének biztosítása mindenki – így az állampolgárok, a bűnüldöző hatóságok, és egyéb érintettek – számára biztosítékot nyújtana arról, hogy a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni transzatlanti küzdelem során teljes mértékben tiszteletben tartják az emberi jogokat”.

2001. szeptember 11-e és az azt követően Európában elkövetett terrortámadások óta az EU és az USA fokozta a bűnügyekben folytatott rendőri és igazságügyi együttműködést. Ennek egyik fontos eleme a személyes adatok továbbítása és feldolgozása, amennyiben ez jelentőséggel bír a bűncselekmények – ideértve a terrorizmust is – megelőzése, kivizsgálása, felderítése és üldözése szempontjából.

Az EU és az USA egyaránt elkötelezett a személyes adatok és a magánélet védelme iránt. A mai napig más megközelítést alkalmaznak azonban az adatok védelmével kapcsolatban, ami a múltban némi vitához vezetett az információcsere-megállapodásokról (például a terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó az ún. SWIFT-megállapodásról vagy az utasnyilvántartásról) folytatott tárgyalások során. A Bizottság által tegnap javasolt megállapodás célja ezen különbségek kezelése és áthidalása.

A javaslat felhatalmazná a Bizottságot arra, hogy egy új, az uniós és az amerikai végrehajtó hatóságokhoz továbbított, és az általuk feldolgozott személyes adatok védelméről szóló megállapodásról tárgyaljon. A javaslat kötelezné a Bizottságot arra is, hogy a tárgyalások minden egyes szakaszában folyamatos és teljes körű tájékoztatást nyújtson az Európai Parlament számára.

A Bizottság célja, hogy olyan jogilag kötelező érvényű és végrehajtható normákat dolgozzon ki a személyes adatok védelmével kapcsolatosan, amelyek biztosítják az egyének alapvető jogainak és szabadságainak védelmét. Az e normáknak való megfelelést független hatóságok ellenőriznék az Atlanti-óceán mindkét oldalán.

A Bizottság javaslata értelmében

  • a személyes adatoknak az EU és az USA hatóságai által történő továbbítása és feldolgozása csak meghatározott, egyértelmű és törvényes célból lenne megengedett a bűncselekmények és a terrorizmus elleni harc keretében,
  • mindenkinek jogában állna hozzáférni a személyes adataihoz, és ez a jog érvényesíthető lenne a bíróságokon is,
  • mindenkinek joga lenne személyes adatai helyesbítésére vagy törlésére, amennyiben azok pontatlanok,
  • nemzetiségtől és lakóhelytől függetlenül egyéni jogot biztosítanának a közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatra.

A megállapodás nem biztosítana jogi alapot az EU és az USA közötti egyedi adattovábbításra. Az ilyen jellegű adattovábbításhoz minden esetben konkrét jogi alapra lenne szükség, például adattovábbítási megállapodásra, vagy valamely uniós tagállam nemzeti jogszabályára. Az új EU–USA adatvédelmi megállapodás ezeket az adattovábbításokat szabályozná majd.

Előzmények

A személyes adatok védelmét az alapjogi charta 8. cikke írja elő. A charta a Lisszaboni Szerződés részét képezi és jogilag kötelező érvényű az Európai Unió és tagállamai számára az uniós jog végrehajtása során. A Lisszaboni Szerződés (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 16. cikke) kimondja, hogy az EU szabályokat alkothat az EU intézményei, szervei, hivatalai és ügynökségei, valamint az uniós jog hatálya alá eső tevékenységek során a tagállamok által feldolgozott adatok védelmére.

Az Európai Parlament 2009. március 26-i állásfoglalásában a polgári szabadságjogok és a személyes adatok megfelelő védelmét biztosító EU–USA megállapodás létrehozását javasolta. 2009. decemberében az Európai Tanács felkértea Bizottságot, hogy nyújtson be ajánlást „az Amerikai Egyesült Államokkal kötendő, bűnüldözési célokat szolgáló adatvédelmi, illetve adott esetben adatcsere-megállapodással kapcsolatos tárgyalásokra vonatkozóan”.

További információk

Bel- és igazságügyi sajtószolgálat:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm.

Viviane Reding alelnök és a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.