Július 15-én a Bizottság javaslatot fogadott el a 2009. évre vonatkozó héa-visszatérítési kérelmek benyújtási határidejének meghosszabbítására. Tekintettel arra, hogy a tagállamokban késik a héa-visszatérítés 2010. január 1-jétől hatályos új eljárásának végrehajtása, a Bizottság javasolja, hogy a tagállamok biztosítsanak több időt az adófizetők számára a héa-visszatérítés iránti kérelmek benyújtására.

Ezzel egy időben a Bizottság a héa-visszatérítéssel kapcsolatban létrehozott tagállami webportálok egyes elemeinek összehangolására is javaslatot tett az interoperabilitás és az adófizetők számára biztosított hozzáférés javítása érdekében.

A héa-visszatérítésről szóló irányelv 2010. január 1-jén lépett hatályba, és lehetővé teszi a nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban letelepedett adóalanyok számára a vállalkozásaikkal kapcsolatban felmerült költségek hozzáadottérték-adójának visszatérítését. Az irányelv bevezet egy elektronikus rendszert, amelynek segítségével az adóalany a letelepedés helye szerinti tagállam által létrehozott webportálon keresztül nyújthatja be a visszatérítés iránti kérelmet. A tagállamoknak ezeket a webportálokat 2010. január 1-jétől kellett hozzáférhetővé tenniük.

Azonban egyes tagállamok késtek a webportál elindításával, míg mások különböző technikai problémákba ütköztek a portálok létrehozása és elindítása során. Mindez azt eredményezte, hogy az adóalanyok nem tudták benyújtani a visszatérítés iránti kérelmeiket.

A késések miatt, valamint az adófizetőknek a héa levonásához fűződő joga védelmében a Bizottság azt javasolja a jogalkotónak, hogy a 2009-es költségekkel kapcsolatos kérelmek benyújtásának határideje 2010 szeptembere helyett 2011 márciusában legyen.

Emellett, mivel a tagállamok az irányelv bizonyos technikai vonatkozásait eltérően értelmezik, szükség van egy olyan hatékony mechanizmus felállítására is, amelynek révén részletes, összehangolt követelmények határozhatók meg ezen a területen. E célból a Bizottság arra tesz javaslatot, hogy – a közigazgatási együttműködéssel foglalkozó állandó bizottság kedvező véleményének függvényében – kapjon felhatalmazást a szóban forgó páneurópai program teljes mértékű interoperabilitásához szükséges technikai rendelkezések meghozatalára.

Előzmények

A héa-visszatérítésről szóló irányelvvel bevezetett új eljárás felváltotta a héa visszatérítésére irányuló kérelmek papíralapú eljárását, amelyet még egy 1979-es jogszabály hozott létre. Az előző, papíralapú eljárásban a visszatérítés kérelmezéséhez az adóalanyoknak eredeti számlákat kellett benyújtaniuk az összes olyan tagállamban, ahol hozzáadottérték-adót fizettek. Az új irányelvnek az a célja, hogy egyszerűsítsen ezen az eljáráson, és csökkentse a vele járó adminisztratív terhet, ennek érdekében bevezet egy olyan elektronikus eljárást, amely révén az adóalanynak egyetlen visszatérítés iránti kérelmet kell benyújtania, éspedig a letelepedés helye szerinti tagállamban.

A tagállami webportálok közül néhány nagyon későn (az utolsó május közepén) indult el, és a vállalkozásoktól számos panasz érkezett azzal kapcsolatban, hogy a különböző tagállamok webportáljainak gyakorlati működésében technikai jellegű eltérések tapasztalhatók. A Bizottság már tett kezdeményezéseket annak érdekében, hogy megállapodjon a tagállamokkal a helyzet javításának mikéntjéről, de az irányelv értelmében a tagállami webportál kialakítása az adott tagállam kizárólagos felelősségi körébe tartozik. A Bizottság határozottan felszólította a tagállamokat arra, hogy a vállalkozásokat érintő negatív hatások csökkentése érdekében mihamarabb gondoskodjanak elektronikus rendszereik teljes mértékű működőképességéről.

A javaslat szövege az alábbi oldalon tekinthető meg:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm