A googol.hu és a hubertusz.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok.

A Tanácsadó Testület 10/2011. (V. 30.) sz. Állásfoglalása a googol.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (851/2011. sz. ügy) tárgyában:

A Tanácsadó Testület előtt 851/2011. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben, megtárgyalta, majd 2011. május 30-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes “igen” szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület egyhangú véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A googol.hu domain delegálására vonatkozó igény Pásztor Gyula számára teljesíthető.

Indokolás:

A googol.hu domain nevet Pásztor Gyula magánszemélyként, prioritás nélkül igényelte 2011. március 18-án.

Az igénylés ellen a Google Inc., jogi képviselője útján tett kifogást. A kifogásban előadta, hogy álláspontja szerint a „Googol” és a „Google” kifejezések összetéveszthetők, mert fonetikai hasonlóságot mutatnak.

A Panaszos a földrajzi árujelzők és védjegyek oltalmáról szóló törvény 12. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a védjegyjogosult kizárólagos használati joga alapján kéri a domain név delegálásának a megtiltását. Beadványához csatolta a védjegyoltalmat bizonyító okiratot, továbbá az Európai Bíróság általa hasonló tényállásúnak tekintett C-487/07 sz. döntését.

A Panaszolt válaszában előadta, hogy álláspontja szerint a “googol” nem megtévesztő mert egy matematikai kifejezés és érdekes matematikai kifejezéseket szeretne az oldalán összegyűjteni és ő ezen domain alatt egy rockzenekart kíván népszerűsíteni. Állítása bizonyítására hivatkozott a ‘haromegesztizennegy.hu’ domain névre, amelyet szintén ő igényelt, és amelyet állítása szerint szintén egy rockzenekar népszerűsítésre kíván használni. Csatolta továbbá, hogy a “google”-hoz hasonlító más kifejezések is vannak a .hu tartomány alatt, amelyeket Panaszos nem kifogásolt.

Viszontválaszában a Panaszos arra hivatkozott, hogy szerinte valótlanok a Panaszolt állításai. Külön felhívta a TT figyelmét, hogy a hivatkozott weboldalon nincs tartalom. Elismerte ugyanakkor, hogy valóban matematikai kifejezés a „googol”, azonban álláspontja szerint ezt meglehetősen kevesen tudják.

A Tanácsadó Testület nem osztotta a Panaszos álláspontját abban, hogy a „googol” és a „google” hangalakja azonos lenne vagy hasonlítana, ezért a panaszt elutasította.

A TT külön figyelembe vette, hogy a „googol” és a „google” kifejezéseket elgépeléssel sem lehet összetéveszteni, ezért a delegálást teljesíthetőnek tartja. Felhívja azonban a Panaszolt figyelmét a jóhiszemű használat követelményeire, így arra, hogy amennyiben nem használja a nevet, vagy eladásra kínálja fel a Panaszos részére, abban az esetben felmerül a rosszhiszemű használat lehetősége, amely esetben az Alternatív Vitarendező Fórum elrendelheti a domain név átruházását. Mindaddig azonban amíg a Panaszolt állította tartalom szerepel a domain név alatt, a jóhiszemű használat feltételezhető.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán teljes terjedelmében közzétételre kerül.

A Tanácsadó Testület 11/2011. (V. 30.) sz. Állásfoglalása a hubertusz.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (852/2011. sz. ügy) tárgyában:

A Tanácsadó Testület előtt 852/2011. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben, megtárgyalta, majd 2011. május 30-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes “igen” szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület egyhangú véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A hubertusz.hu domain delegálására vonatkozó igény a Full Domain Records Kft. számára teljesíthető.

 Indokolás:

A hubertusz.hu domain nevet a Full Domain Records Kft. („Panaszolt”) prioritás nélkül igényelte 2011. március 21-én.

Az igénylés ellen a Zwack Unicum Nyrt. („Panaszos”) élt kifogással és a Domain Regisztrációs Szabályzat 9. pontja alapján kérte az igénylés felfüggesztését illetőleg visszavonását. A kifogásban a Panaszos előadta, hogy a „Hubertus” kifejezés a védjegyoltalma alatt áll mint szóvédjegy, továbbá a kifejezést termékein széles körben használja.

A Panaszos a földrajzi árujelzők és védjegyek oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény („Védjegytörvény”) 12. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a védjegyjogosult kizárólagos használati joga alapján kéri a domain név delegálásának a megtiltását.

A Panaszos arra hivatkozott, hogy védjegye belföldön jó hírnevet élvez, azonban e tekintetben semmilyen bizonyítékot nem csatolt.

A Panaszolt válaszában előadta, hogy 2011. július elsejéig 2000 domain nevet kíván új rendszeréhez bejegyeztetni, a nevek keresztnevek. Hivatkozott arra, hogy a Hubertusz is egy anyakönyvezhető keresztnév. Példaként hivatkozott arra, hogy másodszintű domainekkel kívánná használni a „hubertusz” nevet, például: „laczjo.hubertusz.hu”, „földvári.hubertusz.hu”, „panzio.hubertusz.hu”, „vadasztarsasag.hubertusz.hu”.

A TT elfogadta a Panaszolt érvét, hogy a „Hubertusz” egyben Magyarországon anyakönyvezhető keresztnév (http://hu.wikipedia.org/wiki/Hubert). A Panaszos által előadottak arra engednek következtetni, hogy a használat nyilvánvalóan nem érintené a Panaszolt tevékenységét.

A Tanácsadó Testület a Panaszos álláspontját osztotta a tekintetben, hogy a DRSZ és a Védjegytörvény egyaránt tiltják a belföldön jó hírnevet élvező védjegyek esetében a védjegyekkel azonos vagy azzal összetéveszthető kifejezések kereskedelmi célú használatát. E tekintetben megállapította, hogy nincs olyan körülmény amely szerint a Panaszolt a Panaszoséval azonos áruosztályban kívánná használni a domain nevet. Bár a Panaszos nem bizonyította, hogy a védjegy belföldön jó hírnevet élvezne, e tekintetben a Tanácsadó testület megjegyzi, hogy a védjegytörvény még a belföldön jó hírnevet élvező védjegyek tekintetében is csak akkor tiltja a védjegy használatát, ha a megjelölés alapos ok nélkül történő használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztető képességét vagy jóhírnevét. Ez a Tanácsadó Testület rendelkezésére álló iratok alapján szintén nem valószínűsíthető.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán  teljes terjedelmében közzétételre kerül.