A Tanácsadó Testület 26/2011 (VIII. 08.) számú állásfoglalása a ziener.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (870/2011. sz. ügy) tárgyában.

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes tag “igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást. 

A ziener.hu domain név a VK Sport s.r.o. javára nem delegálható.

Indokolás 

A ziener.hu domain nevet a VK Sport s.r.o. (a továbbiakban: Panaszolt) igényelte 2011. július 6-án. Az igény ellen a Franz Ziener GmbH&Co. (a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással, és kérte a delegálás megtagadását. 

Panaszos kifogásában előadta, hogy a közösségi védjegyről szóló 207/2009/EK Tanácsi rendelet (KVR) 9. cikk b) pontja értelmében a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a közösségi védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint a megjelölés és a közösségi védjegy árujegyzékében szereplő áruk illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt. Panaszos hivatkozott a „ZIENER” közösségi védjegyre, amely a 24, 25 és 28. áruosztályokra került bejelentésre. Panaszos hivatkozott a Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontjára, amely értelmében nem választható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve gyaníthatóan jogellenes. Álláspontja szerint a Panaszolt megsértette a hivatkozott jogszabályokat, és ezekre építve kifogásolta, hogy Panaszolt olyan domain nevet választott, ami nagymértékben összetéveszthető saját védjegyével és cégnevével. Panaszos ugyancsak kérte a Domainregisztrációs Szabályzat 9. pontja alapján 

Panaszolttól az üggyel kapcsolatban beadvány nem érkezett. 

A Tanácsadó Testület eljárása során a kérdéses domain név megtévesztő voltát és a delegálás esetleges jogellenességét vizsgálta. A testület a ziener.hu domain neveket megtévesztőnek találta. A jogellenesség KVR 9. cikk b) pontjára alapozott megállapításának feltétele, hogy a Panaszolt a domain nevet gazdasági tevékenysége körében továbbá azonos vagy hasonló áruk illetve szolgáltatások körében használja. Adott esetben Panaszolt (részben Panaszos disztribútoraként is) Panaszoséhoz nagymértékben hasonló áruk kereskedelmével foglalkozó gazdasági társaság. A Testület a védjegybitorlás gyanúját megalapozottnak találta. A ziener.hu domain név a Panaszos védjegyével megegyező „ziener” megjelölést tartalmazza. A ZIENER védjegy ruházati és sportáru területen van védve, Panaszolt pedig hasonló termékek forgalmazásával foglalkozik, a nevéből is következően. 

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása, hogy a Panaszolt által választott ziener.hu domain nevek részére nem kerülhetnek delegálásra. 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán teljes terjedelmében közzétételre kerül.