A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes tag “igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A wohner.hu domain név a WOLAV Kft. számára delegálható.

Indokolás

A Wöhner GmbH & Co KG. („Panaszos”) jogi képviselője útján fordult a TT-hez a WOLAV Kereskedelmi Kft. („Panaszolt”) igénylése ellen. 

A kifogásában a Panaszos előadta, hogy 2006. április 27-i elsőbbséggel a 9. áruosztályban jogosultja a „wöhner” közösségi védjegynek, lajstromszáma: 005044185. Jogi érvelését a közösségi védjegyről szóló 207/2009 Tanácsi Rendeletre alapozta, így elsősorban a védjegyjogosult kizárólagos használati jogára. Kiemelte, hogy egy „átlagos fogyasztó a wohner.hu doménnév kapcsán arra a téves következtetésre juthat, hogy a doménnév illetve az ahhoz kapcsolódó tartalom megbízónkhoz kötődik.” A meghatalmazás nélkül eljáró jogi képviselő a TT haladéktalan intézkedését kérte. 

A Panaszolt fenntartotta igénylését. Érdemi nyilatkozatában előadta, hogy álláspontja szerint a Wöhner GmbH igénye megalapozatlan, mert a „wohner” a társaság alapítóinak családneve. Hivatkozott továbbá arra, hogy a Panaszos Németországban a „wohner.de” domain nevet használja, azaz a felhasználók megtévesztése álláspontja szerint nem lehetséges. Igazolta továbbá, hogy az igénylő társaság alapítóinak és törvényes képviselőjének a neve „Wohner”. 

A Tanácsadó Testület (TT) eljárása során a delegálás esetleges jogellenességét és a kérdéses domain név megtévesztő voltát vizsgálta. 

Elsődlegesen megállapította, hogy a „wohner.hu” a Panaszos által említett, közösségi védjegyoltalomban részesített kifejezés ékezet nélküli változata. Ezt követően (a Panaszolt nyilatkozatának hiányában) a nyilvánosan elérhető céginformációk alapján megállapította, hogy a Panaszolt fő tevékenysége a vasáru-, festék- és üvegkereskedés. 

A TT állandó gyakorlata szerint, hasonló esetekben vizsgálja, hogy a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény („Vt.”) 12. §-ára, illetőleg 27. § (1) bekezdése feltételei (jelen esetben az EK rendelet azonos tartalmú részei) teljesülnek-e, továbbá, hogy jó hírű védjegyről van-e szó. A Tanácsadó Testület 7/2000 (V.31.) Elvi Állásfoglalás szerint önmagában valamely domain igénylése is megvalósíthat védjegybitorlást, azaz jogellenes lehet. A TT gyakorlata szerint a védjegyoltalom – azaz a kizárólagos használati jog – nem csak az azonos megjelölésekkel szemben illeti meg a védjegy tulajdonosát, hanem a védjegyével hasonló megjelölésekkel szemben is, ha azt a fogyasztók összetéveszthetik a védjeggyel.

 

A 9. áruosztály, amelyre a Panaszos oltalma vonatkozik: Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; automata elárusító berendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó készülékek. 

A TT nem tárt fel olyan információt vagy adatot, amely megalapozta volna, hogy Panaszolt gyaníthatóan a védjeggyel összetéveszthető név alatt a fenti körben üzleti tevékenységet kíván folytatni. 

Külön figyelembe vette továbbá a TT, hogy a Panaszolt indokolni tudta a domain név választását, hiszen az alapítók családnevét kívánja domain névként használni. 

A Panaszos nem csatolt továbbá olyan információt, amellyel a „belföldi jó hírnevét” igazolta volna, és azt sem valószínűsítette, hogy a fogyasztók a magyar „wohner” karaktersorozat alatt a „wöhner” márkanevet keresnék. 

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása, hogy a domain név a Panaszolt részére delegálható. 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán teljes terjedelmében közzétételre kerül.