Horvátország 2013. július 1-jével csatlakozott az Európai Unióhoz, következésképpen a Horvátországból történő termékbeszerzések, illetve a Horvátországba történő termékértékesítések, valamint a két ország relációjában teljesített szolgáltatásnyújtások áfa-rendszerbeli kezelése ezen időponttól az Áfa törvény közösségi termékügyletekre, illetve –szolgáltatásnyújtásokra vonatkozó szabályai szerint kezelendőek.

A csatlakozással összefüggésben azonban felmerülhetnek olyan tényállások, ahol a termékértékesítést, termékbeszerzést megvalósító ügylet még a csatlakozás előtt megindul, de csak a csatlakozást követően fejeződik be, amely esetekhez kapcsolódóan a következő átmeneti szabályokra kell figyelemmel lenni.

Az alábbi tájékoztatóban „Közösség” alatt az Európai Uniónak az áfa értelmében vett, a Horvát Köztársaság csatlakozása előtti területét, míg „kibővített Közösség” alatt az Európai Uniónak az áfa értelmében vett, a Horvát Köztársaság csatlakozása utáni területét kell érteni, továbbá csatlakozás alatt a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása értendő.

1. A teljes vámmentességgel járó ideiglenes behozatal, illetve az Áfa törvény 111. § (1) bekezdésében meghatározott vámeljárások alatt álló termékek

Az Áfa törvény 282. § (2) bekezdése értelmében a terméknek teljes vámmentességgel járó ideiglenes behozatali eljárás hatálya alá vagy az Áfa törvény 111. § (1) bekezdésében meghatározott – vám elé állítás során történő átmeneti megőrzési, vámszabad területre, vagy vámszabad raktárba betárolási, vámraktározási, vámfelügyelet melletti feldolgozási, aktív feldolgozási felfüggesztő – eljárások egyikének hatálya alá helyezése időpontjában hatályos rendelkezéseket a Horvát Köztársaság csatlakozását követően továbbra is alkalmazni kell, ezen termékeknek az említett eljárások hatálya alóli kikerüléséig, feltéve, hogy a következő feltételek együttesen teljesülnek:

a) a terméket a Közösségbe vagy a Horvát Köztársaságba a csatlakozást megelőzően importálták;

b) a termék a Közösségbe vagy a Horvát Köztársaságba történő importja óta ezen eljárás hatálya alatt áll;

c) a termék a csatlakozást megelőzően nem került ki ezen eljárás hatálya alól.

A fentiek értelmében Horvátország csatlakozásának időpontjában (akár Horvátországban az Unióból származóan, akár az Unió valamely tagállamában, köztük Magyarországon Horvátországból származóan) a:

 • teljes vámmentességgel járó ideiglenes behozatali eljárás,
 • vám elé állítás során történő átmeneti megőrzési eljárás,
 • vámszabad területre betárolás,
 • vámszabad raktárba betárolás,
 • vámraktározási eljárás,
 • vámfelügyelet melletti feldolgozási eljárás, illetve
 • aktív feldolgozási felfüggesztő eljárás

hatálya alatt álló termékekre továbbra is alkalmazni kell az ezen különleges eljáráshoz, illetve vámjogi helyzethez kapcsolódó áfa jogi konzekvenciákat egészen a különleges eljárás, illetve vámjogi helyzet megszűnéséig – függetlenül attól a ténytől, hogy időközben Horvátország uniós tagállam lett. Az Áfa törvény 111. § és 112. §-a értelmében ugyanis mentes az adó alól az előbbiekben meghatározott különleges helyzet, illetve vámjogi eljárás hatálya alatt álló termékek értékesítése, Közösségen belüli beszerzése, illetve ilyen termékhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatás nyújtása.

Az Áfa törvény 282. § (4) bekezdés a) pontja értelmében ugyanakkor termékimport címén keletkezik adófizetési kötelezettség az olyan termékek vonatkozásában, amelyek 2013. július 1-jét megelőzően kerültek Horvátországból származóan az Unió bármely tagállamának – így köztük Magyarországnak – a területére a következőkben felsorolt vámeljárásokba, vámjogi helyzetekbe ezen vámeljárások, illetve vámjogi helyzetek alóli kikerülésekor, függetlenül attól, hogy az érintett termékeknek az említett eljárások alóli kikerülése, és így az Unióban történő szabad forgalomba helyezése 2013. június 30-át (tehát a horvát csatlakozást) követően történik. Az előzőekben említett vámeljárások, illetve vámjogi helyzetek:

 • teljes vámmentességgel járó ideiglenes behozatali eljárás,
 • vám elé állítás során történő átmeneti megőrzési eljárás,
 • vámszabad területre betárolás,
 • vámszabad raktárba betárolás,
 • vámraktározási eljárás,
 • vámfelügyelet melletti feldolgozási eljárás, illetve
 • aktív feldolgozási felfüggesztő eljárás.

A termékimport utáni áfa fizetési kötelezettség – figyelemmel az Áfa törvény 24. §-ára, 54. §-ára, illetve 282. § (6) bekezdésére – abban a tagállamban keletkezik, ahol az említett különleges eljárások, illetve vámjogi helyzetek alól a termék kikerül.

2. Az árutovábbítási eljárás alatt álló termékek

Az Áfa törvény 282. § (3) bekezdése értelmében a terméknek árutovábbítási eljárás hatálya alá történő helyezésekor hatályos rendelkezéseket a Horvát Köztársaság csatlakozását követően továbbra is alkalmazni kell ezen terméknek az említett eljárás hatálya alóli kikerüléséig, feltéve, hogy a következő feltételek együttesen teljesülnek:

a) a termék a csatlakozást megelőzően került az árutovábbítási eljárás hatálya alá, és

b) a termék a csatlakozást megelőzően nem került ki ezen eljárás hatálya alól.

A fentiek értelmében, a horvát csatlakozást megelőzően – akár az Unióból Horvátországba irányultan, akár Horvátországból az Unió bármely tagállamának (így köztük Magyarországnak) a területére érkezett –, árutovábbítási eljárás alatt álló termékekre 2013. június 30-át követően is alkalmazni kell az árutovábbítási eljárás alá kerüléskor érvényes áfa jogi konzekvenciákat egészen a termékeknek az árutovábbítási eljárás hatálya alóli kikerüléséig. Az Áfa törvény 112. §-a értelmében ugyanis mentes az adó alól az árutovábbítási eljárás hatálya alatt álló termék értékesítése, illetve ezen eljárás hatálya alatt álló termékhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatás.

Az Áfa törvény 282. § (4) bekezdés b) pontja alapján, amennyiben a terméket 2013. július 1-jét megelőzően értékesítették Horvátország területéről a Közösség területére úgy, hogy Horvátországban 2013. július 1-jét megelőzően került árutovábbítási eljárás hatálya alá, és ez a termék 2013. június 30-át követően kerül ki ezen eljárás hatálya alól, termékimport (nem pedig Közösségen belüli termékbeszerzés) címén keletkezik áfa fizetési kötelezettség, függetlenül attól, hogy időközben Horvátország csatlakozott az Európai Unióhoz. A termékimport utáni áfa fizetési kötelezettség – figyelemmel az Áfa törvény 24. §-ára, 54. §-ára, valamint 282. § (6) bekezdésére – abban a tagállamban keletkezik, ahol a termék az árutovábbítási eljárás hatálya alól kikerül.

3. A horvát csatlakozást megelőzően értékesített, de importeljárás alá azt követően kerülő termékek

Az Áfa törvény 282. § (5) bekezdése értelmében termékimportnak minősül az is, ha a csatlakozást követően az adóalany vagy nem adóalany olyan terméket használ a tagállam területén, amelyet a csatlakozás megelőzően értékesítettek számára a Közösség vagy a Horvát Köztársaság területén, feltéve, hogy a következő feltételek együttesen teljesülnek:

a) ezen termék értékesítésére adómentesség vonatkozik a 98. § értelmében vagy a Horvát Köztársaságban érvényben lévő egyenértékű rendelkezés értelmében, és

b) a csatlakozást megelőzően nem történt meg ezen termék importja a Horvát Köztársaság vagy a Közösség területére.

A fentiek értelmében, amennyiben egy terméket 2013. július 1-jét megelőzően Horvátországból adómentesen értékesítettek az Unió valamely tagállamába – köztük Magyarországra – irányultan, akkor a termék után termékimport (nem pedig Közösségen belüli termékbeszerzés) címén keletkezik áfa fizetési kötelezettség, még akkor is, ha a terméknek a Közösség területére történő behozatalára vagy egyéb módon történő bejuttatására a horvát csatlakozást követően, azaz 2013. július 1-jén vagy azt követően kerül sor.

Ugyanígy, amennyiben egy terméket 2013. július 1-jét megelőzően az Unió bármely tagállamából – köztük Magyarországról – Horvátországba értékesítettek az Áfa törvény 98. §-ának megfelelő termékexport keretében, akkor az ügylet után Horvátországban termékimport (nem pedig Közösségen belüli termékbeszerzés) címén keletkezik adófizetési kötelezettség, függetlenül attól, hogy adott esetben a terméknek Horvátországba történő bevitelére vagy egyéb módon történő bejuttatására a csatlakozást követően, azaz 2013. július 1-jén vagy azt követően kerül sor.

Az Áfa törvény 282. § (7) bekezdése értelmében az előbbiek szerint nem keletkezik mégsem áfa-fizetési kötelezettség termékimport jogcímén, ha

a) az importált terméket a kibővült Közösségen kívülre adják fel vagy fuvarozzák el, vagy

b) a horvát csatlakozást megelőző ideiglenes behozatal következtében importált termék nem közlekedési eszköz és abba a tagállamba adják fel vagy fuvarozzák el, ahonnan azt exportálták azon személy részére, aki (amely) azt exportálta, vagy

c) a horvát csatlakozást megelőző ideiglenes behozatal következtében importált termék olyan közlekedési eszköz, amelyet a csatlakozást megelőzően szereztek be vagy importáltak a Horvát Köztársaságba vagy a Közösség valamelyik tagállamába a hazai piacára vonatkozó adózási rendet szabályozó általános szabályok alapján, vagy amely nem részesült export címén HÉA-mentességben vagy -visszatérítésben. Ezen feltétel teljesítettnek minősül, ha a közlekedési eszköz első forgalomba helyezésének időpontja és az Európai Unióhoz történő csatlakozás időpontja között több, mint nyolc év telt el, vagy ha az import címén fizetendő adó összege elhanyagolható.

A b) és c) pont némi értelmezést igényelhet. A b) pont értelmében tehát például, ha a közlekedési eszköztől eltérő terméket Horvátországból Magyarországra 2013. július 1-jét megelőzően ideiglenes behozatal keretében hozták be (pl. kiállításra behozták a kiállítandó terméket), majd az ideiglenes behozatali vámeljárás 2013. június 30-át követően megszűnt, akkor a termék után termékimport jogcímén adófizetési kötelezettség keletkezik, kivéve, ha a terméket visszaviszik Horvátországba azon személy részére, aki (amely) ezt a terméket Magyarországra behozta, behozatta.

A c) pont értelmében például, ha az adott személy a személygépkocsit Horvátországban a csatlakozást megelőzően szerezte be, úgy hogy ezen személygépkocsi után megfizette Horvátországban a hatályos jogszabályok szerinti szükséges adót, majd a csatlakozást megelőzően ezt a személygépkocsit ideiglenes behozatal keretében behozza Magyarországra, és az ideiglenes behozatal 2013. június 30-át követően megszűnik, akkor nem keletkezik termékimport jogcímén adófizetési kötelezettség, amennyiben az adott személygépkocsi első forgalomba helyezésének időpontja 2005. július 1-je előtti, vagy ha egyébként az import áfa jogcímén fizetendő adó összege elhanyagolható.