Az adószám felfüggesztés ideje alatt benyújtott bevallásokat, önellenőrzéseket nem teszi jogszerűvé az, hogy egyébként fennállnának az adólevonási jog törvényi feltételei, mivel a felfüggesztés ideje alatt a speciális anyagi jogszabály a levonási jog törvényi feltételeinek érdemi vizsgálata nélkül, önmagában az adószám felfüggesztésére, mint jogkövetkezményt keletkeztető jogi tényre figyelemmel zárja ki az adólevonási jog gyakorlását – szögezi le ítéletében a Kúria.

 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art) 24/A. § (1) bekezdése szerinti adószám felfüggesztés – az ezt hatályba léptető jogszabályhoz fűzött indokolás szerint- „rendkívül szigorú jogkövetkezményekkel járó”, „adójogi jogviszonyokban alkalmazandó jogkövetkezmény”. Az Art.24/A.§ (6) bekezdése értelmében ugyanis az adózó az adószám alkalmazásának felfüggesztését elrendelő határozat jogerőre emelkedése és a felfüggesztés megszüntetéséről szóló határozat jogerőre emelkedése közötti időszakra – ha törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály másként nem rendelkezik – az adó-visszaigénylést, adó-visszatérítést, költségvetési támogatás igénylést a felfüggesztés megszüntetését követően sem érvényesíthet. Az adóhatóság az adózó adószám felfüggesztését elrendelő határozat jogerőre emelkedését megelőző időszakra vonatkozó adó-visszaigénylési, adó-visszatérítési, költségvetési támogatás iránti kérelmét kizárólag a felfüggesztés megszüntetését elrendelő határozat jogerőre emelkedését követően teljesítheti.

Az Art-ban szereplő adószám felfüggesztéssel összefüggő speciális anyagi jogi szabályokat az általános forgalmi adóról szóló 2007.évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 137.§-a akként rögzíti, hogy a felfüggesztett adószámmal rendelkező adózó kötelezettségeit (pl.:adóbevallási, nyilvántartási, adófizetési…stb.) változatlanul hagyja, de adólevonási jogát korlátozza. Az Áfa tv. 137.§ (1)-(2) bekezdései szerint ugyanis „Abban az esetben, ha az állami adóhatóság – az Art. rendelkezései alapján – az adóalany adószámát felfüggeszti, az adóalany adólevonási jogát az adószám felfüggesztését elrendelő határozat jogerőre emelkedésének napjától kezdődően – az adólevonási jog gyakorlásának egyéb feltételeitől függetlenül – nem gyakorolhatja. Abban az esetben, ha az állami adóhatóság – az Art. rendelkezései alapján – az adóalany adószámának felfüggesztését úgy szünteti meg, hogy nem törli az adóalany adószámát, az adóalany adólevonási jogát az adószám felfüggesztését megszüntető határozat jogerőre emelkedésének napjától kezdődően – az adólevonási jog gyakorlása egyéb feltételeinek sérelme nélkül – ismét gyakorolhatja”.

Tekintettel arra, hogy az adózó az adólevonási jogát az általános forgalmi adó (áfa) bevallás benyújtásával gyakorolja, nem állíthat be levonható adót abba a bevallásába, amit a felfüggesztés ideje alatt nyújt be. Az Áfa tv. 131.§ (1) bekezdése értelmében levonási jognak tekintendő a korábbi adó-megállapítási időszakban keletkezett, és onnan fizetendő adót csökkentő tétel bevallása is. Olyan levonható adó sem szerepelhet a felfüggesztés ideje alatt a bevallásokban, amit már a megelőző időszakban az adózó szerepeltethetett volna, de valamilyen okból ezt nem tette meg, és ezt az elévülési időn belül bármikor levonhatja. A felfüggesztés ideje alatt az adózónak csak fizetendő áfája lehet. Az adózó azonban – az Áfa tv. szerinti speciális anyagi jogi szabályból következően – ha adószámát nem törlik – a felfüggesztést jogerősen megszüntető határozat után benyújtott áfa bevallásaiban gyakorolhatja azon levonási jogát, amely az elévülési időn belül keletkezett, de még nem érvényesített fizetendő adót csökkentő tétel, és a felfüggesztés ideje alatt keletkezett levonható adó.

Az önellenőrzés is bevallásnak minősül, mivel ezzel az adózó az önadózás keretében megállapított, vagy megállapítani elmulasztott adót, adóalapot, költségvetési támogatást helyesbíti, és ez által olyan helyzetbe kerül, mintha eredetileg is helyes bevallást adott volna be.

A Kúria a kifejtettekre figyelemmel megállapította, hogy a felperes megsértette az Art. 137.§ (1) bekezdésében foglaltakat azzal, hogy adószáma felfüggesztésének ideje alatt benyújtott önellenőrzési áfa bevallásai mindegyikében levonható adót (előző időszakról beszámítható csökkentő tételt) szerepeltetett. Az adószám felfüggesztés ideje alatt benyújtott bevallásokat, önellenőrzéseket nem teszi jogszerűvé az, hogy egyébként fennállnának az adólevonási jog törvényi feltételei, mivel a felfüggesztés ideje alatt a speciális anyagi jogszabály – az Áfa tv. 137.§-a – a levonási jog törvényi feltételeinek érdemi vizsgálata nélkül – „az adólevonási jog egyéb feltételeitől függetlenül” – önmagában az adószám felfüggesztésére, mint jogkövetkezményt keletkeztető jogi tényre figyelemmel zárja ki az adólevonási jog gyakorlását.

Kfv. V. 35.312/2012/4.