2014. január elsejétől hatékonyabb védelemben részesülnek a fogyasztók. A termékbemutatókat szervező vállalkozásoknak legkésőbb tizenöt nappal be kell jelenteniük az illetékes jegyzőnek, ha utazás vagy rendezvény során bármilyen terméket el kívánnak adni a fogyasztók számára. A bejelentést a jegyző haladéktalanul továbbítja a fogyasztóvédelmi hatóságnak – amely egyúttal ellátja a fogyasztói csoportokat szervező vállalkozások felügyeletét. Azok a fogyasztók pedig, akikkel szemben ezek a cégek megszegik az új rendelkezések szerinti kötelezettségeiket, azonnal felmondhatják a szerződésüket és követelhetik addigi befizetéseiket – a cég ezt saját vagyona terhére köteles teljesíteni.

A fogyasztói csoportokra vonatkozó új szabályok

A fogyasztói csoportokat szervező vállalkozásokkal kapcsolatos problémák már jól ismertek – ezek szóban rendszerint készpénzt, hitelt ígérnek a koruk vagy anyagi helyzetük folytán kiszolgáltatott fogyasztók számára. Az ügyfelek pedig csak később szembesülnek azzal, hogy az ígért összeget nem kapják meg, sőt, az általuk befizetésre került pénzhez is csak a tíz-tizenöt évre szóló szerződések lejárta után juthatnak hozzá, amennyiben akkor létezik még az adott vállalkozás.

2014. január elsejétől hatályba lépett a fogyasztói csoportokról szóló 530/2013. (XII.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet), amely szigorú előírásokat tartalmaz a 2012. január elsejét megelőzően létrehozott csoportokra vonatkozóan. A Korm.rendelet értelmében e cégek kötelesek bejelenteni tevékenységüket 2014. január 31-ig a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak. A bejelentésben többek között már számot kell adniuk arról, hogy a fogyasztói csoport megalakulása óta egyáltalán mekkora összeget fordítottak a fogyasztók által meghatározott dolgok tulajdonjogának megszerzésére, illetve, hogy az egyes tagok közül ténylegesen hány fogyasztó jutott hozzá az általa remélt dologhoz.

A fogyasztói csoportot szervező vállalkozásoknak továbbá a tagok befizetéseit elkülönített számlán kell tartania, amelyek a felhasználásig a tagokat illetik meg a befizetések arányában. A befizetésekkel a cég nem rendelkezhet, csak rendkívül szigorú kivételekkel. E kivételek közé tartozik az az eset, ha egy tag lehetőséget szerez a meghatározott dolog tulajdonjogának megszerzésére és ezzel az összegnek az eladó részére történő kifizetésére. A szerződésben rögzített időtartam végén használható fel még ez az összeg akkor, ha sor került a szerződés felmondására és a taggal elszámolnak a felmondásig teljesített befizetések együttes összege erejéig.

Átláthatóbb tájékoztatást kapnak emellett a fogyasztók befizetéseikről: a cégnek ugyanis minden év január 31-ig írásban tájékoztatnia kell a tagot a megelőző év december 31-ig teljesített valamennyi befizetésről, és az elkülönített számla terhére a megelőző évben teljesített kifizetésekről. A fogyasztó továbbá bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy az elkülönített számlán éppen mekkora összeg áll rendelkezésre, és annak mekkora a kamata.

A fogyasztói csoport lényege, hogy a tagok az általuk előre meghatározott dolog tulajdonjogának megszerzésére sorsolás útján vagy a szerződésben meghatározott többletfeltétel vállalása esetén szereznek lehetőséget. A Korm. rendelet értelmében erre úgynevezett nyilvános kiválasztás útján kerül sor. A vállalkozás kötelezettsége ennek pontos helyszínéről és időpontjáról a fogyasztói csoport valamennyi tagját értesíteni írásban úgy, hogy azt a tag legkésőbb a kiválasztást megelőzően nyolc nappal megkapja. A nyilvános kiválasztásról pedig jegyzőkönyvet köteles készíteni, amely megküldésre kell, hogy kerüljön a fogyasztóvédelmi hatóságnak.

A szerződések felmondásának egyes esetei is részletesen meghatározásra kerültek. A fogyasztóknak fontos tudniuk, hogy ha lehetőséget szereztek már a kiválasztott dolog tulajdonjogának megszerzésére, nem szüntethetik meg rendes felmondással a szerződést addig, amíg valamennyi kötelezettségüknek maradéktalanul eleget nem tettek.

Ha a fogyasztó rendes felmondás útján mondja fel a szerződését, úgy az addig teljesített befizetések összegét a szerződésben meghatározott időtartam lejártát megelőzően a vállalkozás kizárólag a saját pénzeszközei terhére fizetheti vissza – ez azonban nem kötelezettsége, erről saját maga dönt. Amennyiben ezzel a lehetőséggel nem él, úgy az elszámolásra kizárólag a szerződésben rögzített időtartam végén kerülhet sor.

Más a helyzet viszont akkor, ha a tag a szerződést azonnali hatállyal mondja fel: erre akkor van módja, ha a vállalkozás megsérti a taggal szembeni kötelezettségét (például nem értesíti a tagot megfelelően a nyilvános kiválasztásról). Ez esetben a cég köteles saját pénzeszközei terhére a felmondástól számított hatvan napon belül visszafizetni a felmondásig teljesített befizetések összegét.

A vállalkozás szintén élhet az azonnali hatályú felmondás lehetőségével – ide tartozik az az eset, ha a tag ismételt felszólítás ellenére, legalább három alkalommal nem tesz eleget a szerződés szerinti fizetési kötelezettségének. Ugyanakkor lényeges, hogy a taggal való elszámolásra ez esetben csupán a szerződésben rögzített időtartam végén kerül sor. A fogyasztói csoportot szervező cégek mindössze egy esetben jogosultak arra, hogy a még hátralévő részletek teljes összegét azonnal követeljék és ezt a követelést érvényesítsék: ha a dolog tulajdonjogát a fogyasztó már megszerezte és a vállalkozás azonnali hatállyal mondta fel a szerződést. Nem követelhető viszont a tagtól semmilyen befizetés, ha az már valamennyi fizetési kötelezettségét teljesítette esedékesség előtt, és megszerezte a meghatározott dolgot.

Lényeges, hogy a fenti előírások azokra a fogyasztókra is vonatkoznak, akik 2014. január elsejét megelőzően léptek be a 2012. január elsejét megelőzően létrehozott fogyasztói csoportba.

Végül, de nem utolsósorban fontos tisztázni: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szintén változott 2014. január elsejétől, ennek értelmében nyilvános felhívás útján már tilos a fogyasztói csoportokba tagokat toborozni, azaz jogszabályba ütközik, ha egy ilyen cég például ingyenes reklámújságban kínálja szolgáltatását. Meghatározásra került emellett az is, hogy a 2012. január 1-je előtt létrehozott fogyasztói csoportba új fogyasztó kizárólag „kieső” fogyasztó helyére vehető fel, akkor, ha az előző tag szerződése felmondással szűnt meg.

A termékbemutatókat szervező vállalkozások bejelentési kötelezettsége

A termékbemutatókat szervező cégek közül egyes kereskedők azért is járhattak el a fogyasztókat megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot tanúsítva, mivel ha üzleten kívüli értékesítést, például kirándulással egybekötött buszos kirándulást szerveztek, úgy ezt nem kellett bejelenteniük és sokszor rejtve maradtak a fogyasztóvédelmi hatóság elől.

2014. január elsejétől azonban módosításra került a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet: ennek értelmében minden olyan utazás vagy rendezvény helyét és időpontját be kell jelenteni az illetékes jegyzőnek, amely termékek forgalmazása céljából kerül megtartásra. A bejelentést legkésőbb tizenöt nappal előtte kell megtenni, a jegyző pedig ezt továbbítja haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül az utazás vagy rendezvény helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségnek.

A bejelentési kötelezettség folytán a fogyasztóvédelmi hatóság tudomást szerez a termékbemutatókról és módja lesz ezek ellenőrzésére: a jövőben ez elősegíti azt, hogy egyes cégek ne tanúsítsanak agresszív kereskedelmi gyakorlatot az ilyen értékesítések alkalmával.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége üdvözli a szigorodó előírásokat, egyúttal felhívja a fogyasztók figyelmét arra: amennyiben bármilyen jogvitájuk támad akár a fogyasztói csoportokat, akár a termékbemutatókat szervező vagy más vállalkozásokkal, forduljanak a fővárosi, megyei békéltető testületekhez a vita ingyenes és gyors rendezése érdekében.

Kapcsolódó cikk:

Új fogyasztói csoportot létrehozni tilos – Rendelet jelent meg a már meglévők működésének szabályozására