A május 31-i határidő (idén ez június 2-re esik) előtti utolsó napokban felhívjuk a figyelmet a civil szervezeteket érintő fontos intéznivalókra.

Azon civil szervezeteknek, akik 2012. január 1-e előtt rendelkeztek közhasznú minősítéssel, újra kell kérniük közhasznú besorolásukat, méghozzá legkésőbb 2014. május 31-ig. A határidő elmulasztása a minősítés elvesztésével jár és csak újabb két év múlva lehet kérni közhasznúságot.

A kérelemhez csatolni kell nem csak a korábbi két év beszámolóját, hanem a létesítő okirat módosítását, egységes szerkezetbe foglalt szövegét, amennyiben a civil szervezet 2012. január 1. és 2014. március 14. napja között nem kezdeményezte a létesítő okirat módosítását.

Az a civil szervezet, aki az új közhasznú jogállás megszerzésének érdekében módosítani kényszerül létesítő okiratát, és azt 2014. március 15-e után nyújtja be a Bíróságnak, el kell, hogy végezze az új Ptk. szerinti módosításokat is!

A létesítő okirat tartalmát az új Ptk. sokkal pontosabban, részletesen meghatározza, ezért körültekintően szükséges áttekinteni a létesítő okiratot, hogy minden felsorolt elem megtalálható-e benne.

Fontos rendelkezés a közhasznú jogállás megújításával kapcsolatosak közül a létesítő okirat vonatkozásában, melynek határideje legkésőbb 2014. május 31.

A létesítő okiratban a korábbi, közhasznú szervezetekről szóló törvény szerinti hivatkozás helyett más, a civil szervezet tevékenységét megalapozó jogszabályra kell hivatkozni!

Ennek során meg kell jelölni, hogy:

  • milyen közhasznú tevékenységet folytat
  • ez mely közfeladathoz kapcsolódik, valamint
  • a kapcsolódó közfeladatot mely jogszabályhely nevesíti [olyan jogszabály vagy nemzetközi egyezmény és azon belüli pontos hivatkozás feltüntetése szükséges, amely kifejezetten arról rendelkezik, hogy valamilyen feladatot az államnak vagy önkormányzatnak el kell látnia, pl.: Mötv. 13. § (1) bek.]

Fontos fogalmak a Civil tv. 2. §-ában:

Közfeladat: jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit a feladat címzettje közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását is;

Közhasznú tevékenység: minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez;

Jelentős újdonság továbbá pl., hogy minden egyesület és alapítvány esetében kell tartalmazza a létesítő okirat (alapszabály, alapító okirat) a létesítő személy(ek) nevét [egyesületnél – a szövetség kivételével – a tagnyilvántartás továbbra sem nyilvános], valamint az első vezető tisztségviselőt; ezzel kapcsolatosan fontos átmeneti szabály, hogy a 2014. március 15. előtt létrejött egyesületnek nem kell az alapító tagokkal kapcsolatos adatokat feltüntetni az alapszabály módosításakor [Ptké. 11. § (1) bek.]

Hasznos segédletek:

A Gazdasági Szakemberek Fóruma összeállított egy ingyenes információs kiadványt a Civil szervezetek beszámolóinak letétbe helyezési és közzétételi kötelezettsége – 2014. május címmel. Az ingyenes kiadvány itt letölthető.

42 oldalas SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez. Zárás: 2014. árpilis 08. napján. Itt letölthető.

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra. Teendők, változások 2014-ben. 49 oldalas összeállítás, készült 2014.04.10-én. Itt letölthető.

Közfeladatok táblázata, itt letölthető.