Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke gróf Székhelyi Mailáth György országbíró emlékére tudományos pályázatot hirdet, amelynek keretében a 2014-ben megadott témákban várnak pályamunkákat.

A témák:

Polgári jogi szekció:

 • Az új Polgári Törvénykönyv emberképe
 • A jogi személyekre és a gazdasági társaságokra vonatkozó közös szabályok főbb változásai az új Ptk.-ban
 • A vezető tisztségviselő felelősségének új szabályozása
 • Az élettársi kapcsolat: a felmerült alternatívák és az elfogadott változat, a volt élettárs jogi helyzete. A bejegyzett élettársakra vonatkozó szabályok
 • Új és megújult szerződéstípusok az új Ptk.-ban
 • A kontraktuális és deliktuális felelősség szabályainak kapcsolata
 • A sérelemdíj és a korábbi nemvagyoni kártérítés összehasonlítása
 • A jogalkalmazó szerv kárfelelőssége
 • A zálogjogi rendszer változásai
 • Az öröklési jog főbb változásai az új Ptk.-ban
 • A végrehajtási eljárásban felmerülő költségelemek, különös tekintettel a költségek előlegezésére
 • Féluralom vagy hivatalbóliság – a cél határozza meg az eszközt?
 • A hatékony és időszerű pervezetés
 • Kisértékű perek – a gyorsabb jobb?
 • A per előkészítésének hatékony eszközei, figyelemmel az új Pp. kodifikációra
 • Az eljárások elektronizálása – e-Bíróság
 • Az ügyész feladatai a polgári perben
 • A mediáció szerepe a polgári eljárásban

Büntetőjogi szekció:

 • Jogos védelem és megelőző jogos védelem az új Büntető Törvénykönyvben
 • A tevékeny megbánás – a mediáció szerepe a büntetőeljárásban, a jogintézmény jövője
 • A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés emberi jogi megítélése – érvek, ellenérvek
 • Új büntetések és intézkedések a hazai büntetőjog rendszerében
 • Az elmúlt 12 év büntetőjog politikája: a kábítószerrel visszaélés büntetendősége
 • A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs védelme nemzetközi egyezményekben és a Btk-ban
 • Kiskorúak védelme és a gyermekközponttú igazságszolgáltatás
 • Az ittasság megállapítása a bűncselekmény alap- és minősített eseteiben az új Büntető Törvénykönyvben
 • Az igazságszolgáltatás védelme a büntetőjog eszközeivel
 • Internet és bűnözés – a 21. század kihívásai a bűnüldözésben és az igazságszolgáltatásban
 • A vagyoni hátrány megállapítása a szellemi tulajdonjog elleni bűncselekményeknél
 • A tisztességes eljárás biztosítékai a hazai büntetőeljárásban
 • Az eljárási feladatok megosztása: a védői, az ügyészi és a bírói szerepek
 • A szervezett bűnözés elleni harc eszközei
 • Nemzetközi kitekintés és hazai szabályozás az áldozatvédelem terén
 • A zár alá vétel eljárásjogi, végrehajtási és igazgatási aspektusai
 • A bűnjelkezelés nehézségei, az előzetes elkobzás és az előzetes értékesítés lehetőségei
 • A büntetőeljárás költsége – kitörési lehetőségek
 • Az igazságügyi szakértői bizonyítás jelentősége a büntetőeljárásban
 • Eljárási cselekmény végzése zártcélú távközlő hálózat, vagy attól eltérő, képet és hangot egyidejűleg továbbító más rendszer vagy technikai berendezés útján
 • A bírák, bírósági titkárok és bírósági ügyintézők feladatai a büntetések végrehajtása körében – a bírói tehermentesítés lehetőségei

Közjogi, munkajogi és EU szekció:

 • Az alkotmányjogi panasz
 • Személyiségvédelem kontra véleménynyilvánítás szabadsága
 • Az emberi méltósághoz való jog és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának szabályozása az Alaptörvényben
 • A szakértő szerepe a kisajátítási perekben
 • A felülmérlegelés tilalma a mérlegelési jogkörben hozott hatósági határozatok tekintetében, figyelemmel az EJEB joggyakorlatára
 • Az Egyenlő Bánásmód Hatóság hatáskörének terjedelme, különös tekintettel az alapjogi vonatkozású ügyekre
 • Az új Ptk. ingatlan-nyilvántartásra vonatkozó szabályainak várható hatása az ingatlan-nyilvántartási közigazgatási perekre
 • Diszkrimináció a munkahelyen – utópia vagy valóság az esélyegyenlőség megteremtése a jelenlegi jogszabályi keretek között
 • Család és munka – munkajogi kérdések a gyermekvállalással összefüggésben
 • A polgári jogi kártérítési felelősségre vonatkozó jogszabályok a munkáltatói kártérítési felelősség tükrében
 • A munkaerő-kölcsönzés munkaerő-piacra gyakorolt hatásai
 • A munkáltató jó hírnevének és jogos gazdasági érdekeinek védelméhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek a munkaviszony fennállása alatt és után
 • Az Európai Parlament szerepének változása a Lisszaboni Szerződés tükrében
 • Az Európai Unió Alapjogi Chartájának jelentősége, helye a jogforrási hierarchiában
 • Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének bemutatása

Bírósági általános igazgatási szekció:

 • Az eljárások hatékonysága és időszerűsége az ítélkezésben, az ezeket célzó igazgatási intézkedések
 • Bírósági kommunikáció – a média és a bíróság kapcsolata, a szabályozás lehetséges irányai
 • A bírói munkát kiváltó igazságügyi alkalmazotti közreműködés mérésének szempontrendszerei a peres és nemperes ügytípusokban
 • Az Info tv. alapján a bíróságokra háruló közérdekű adatkezelés, adatszolgáltatás gyakorlati kérdései
 • A bírósági épület rendje szabályozásának gyakorlati kérdései, különösen a bíróság épülete elé szervezett demonstrációk kezelése tekintetében
 • Igazságügyi szakértőkkel kapcsolatos szabályozás és feladatok, lehetséges eszközök az eljárások gyorsítása érdekében

A dolgozatok terjedelme legfeljebb 40 gépelt oldal lehet, lábjegyzetek, végjegyzetek, tartalom- és irodalomjegyzék, valamint szóközök nélkül számítva (Microsoft Office Word 2010 fájlformátumban 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, sorkizárt, szimpla sorközzel, behúzás és térköz nélkül, 2,5 cm-es margóval).

A pályamunkák kizárólag postai úton nyújthatók be az Országos Bírósági Hivatal elnökének címezve (1055 Budapest, Szalay u. 16.).

Postára adási határidő: 2014. szeptember 30.

Részvételi feltételek:

A pályázaton bírósági és joghallgató tagozaton kerül meghirdetésre, azon részt vehet a bírósági szervezet minden, tudományos fokozattal nem rendelkező tagja, valamint a bírósági munka iránt érdeklődő joghallgató.

A pályázás a pályázó által választott jeligével történik. A pályázatokat egy nagyméretű borítékban kell benyújtani, amelyen kérjük feltüntetni: „Mailáth György Tudományos Pályázat”, illetve a jeligét. A borítékban el kell helyezni a dolgozatot három spirálozott példányban (név nélkül, és a dolgozat sem tartalmazhat a pályázó azonosítására alkalmas adatot), továbbá elektronikus adathordozón (CD, DVD lemez, pendrive). Mellékelni kell egy kisméretű, ugyancsak a választott jeligével ellátott lezárt borítékban a választott téma sorszámát, a pályázó nevét, címét, telefonszámát, beosztását, szolgálati helyét (bírósági tagozat), illetve hallgatói jogviszonyban álló pályázó esetén iskolalátogatási igazolást (joghallgatói tagozat).

A pályázónak fentieken túl nyilatkoznia kell arról is, hogy hozzájárul-e a dolgozatának a Magyar Igazságügyi Akadémia jogi szakkönyvtárában (dokumentumtárában) történő elhelyezéséhez és hozzáférhetővé tételéhez, továbbá az OBH által történő közzé tételéhez (elektronikus folyóirat), illetve díjazásuk esetén vállalniuk kell a pályamunkának az OBH által szervezett tudományos konferencián történő ismertetését is. A hozzájáruló nyilatkozatot ugyancsak a kisméretű, jeligés borítékban kell elhelyezni.

A dolgozat mindhárom példányának borítóján fel kell tüntetni a jeligét és a szekciót, a választott téma számát. A pályamű nem tartalmazhat a készítő azonosítására alkalmas adatot.

A pályamunkák díjazása mindkét szekció mindegyik szakágában:

1. hely: emlékplakett, 200.000 Ft és kéthetes gyakorlat az Országos Bírósági Hivatalban (vidéki nyertes esetén szállással és ellátással a Magyar Igazságügyi Akadémián)

2. hely: emlékplakett és 150.000 Ft

3. hely: emlékplakett és 100.000 Ft

A pályadíj adó- és járulékköteles jövedelem. A kiemelkedő pályamunkák az Országos Bírósági Hivatal elnökének döntése alapján külön díjakkal és elismerésekkel is jutalmazhatók.

A dolgozatokat az adott terület kiemelkedő szakemberei lektorálják, valamennyien gyakorló bírák. Az értékelés alapján a Bíráló Bizottság tesz javaslatot a pályadíjak odaítélésére, illetve javaslatot tehet az OBH elnöke részére különdíj vagy egyéb elismerés odaítélésére. A Bíráló Bizottság a jeligék alapján csak a díjazásra/közlésre (pénzdíj és egyéb jutalom) javasolt szerzőket azonosítja, a többi pályázót csak abban az esetben, ha a bizottság a pályamunka jogi szakkönyvtárban történő elhelyezését, vagy a dolgozat megjelentetését javasolja és a készítő hozzájárult a dolgozatának a Magyar Igazságügyi Akadémia könyvtárában történő megőrzéséhez, illetve közzé tételéhez.