A zöld bizonyítványok flamand rendszere összeegyeztethető az uniós joggal. A tagállamok ösztönözhetik a villamosenergia‑szolgáltatókat arra, hogy támogassák a zöld villamos energia nemzeti termelők általi termelését – áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

A C‑204/12–C‑208/12. sz. egyesített ügyekben hozott ítélet – Essent Belgium NV kontra Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits‑ en Gasmarkt

A zöld villamos energia támogatásáról szóló irányelv1 értelmében a tagállamok megteszik a szükséges lépéseket a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia fogyasztásának a saját területükön való fokozására. Ezenkívül létre kell hozniuk a származási garanciák rendszerét annak érdekében, hogy a zöld villamosenergia‑termelők bizonyíthassák, hogy az általuk értékesített villamos energia megújuló energiaforrásokból származik. Amennyiben e termelők bizonyítják a villamos energia zöld eredetét, a származási garanciákat a tagállamoknak kölcsönösen el kell ismerniük.

Belgium flamand régiójában létrehozták a zöld bizonyítványok rendszerét. Egyrészt azon termelők, amelyek e régióban állítanak elő zöld villamos energiát kérhetik a flamand hatóságokat, hogy számukra zöld bizonyítványokat állítsanak ki. Másrészt a villamosenergia‑szolgáltatók – bírság fizetésének terhe mellett – kötelesek évente meghatározott számú bizonyítványt bemutatni e hatóságoknak.

Az Essent, amely egy belga villamosenergia‑szolgáltató, annak érdekében, hogy eleget tegyen a zöld bizonyítványokkal kapcsolatos kötelezettségének Dániában (és/vagy Svédországban), Hollandiában, és Norvégiában termelt villamos energiára vonatkozó származási garanciát nyújtott be a flamand hatóságoknak. A hatóságok azonban nem fogadták el zöld bizonyítványként e garanciákat, azzal az indokkal, hogy a bizonyítványokat kizárólag a Flandriában megtermelt villamos energia vonatkozásában lehet kiállítani. Ráadásul az Essentet több ízben összesen körülbelül 1,5 millió euró bírság fizetésére kötelezték.

Az Essent, miután úgy vélte, hogy a flamand hatóságok határozatai megsértik az irányelvet és az áruk szabad mozgásának elvét, több keresetet indított a belga bíróságok előtt. A rechtbank van eerste aanleg te Brussel (brüsszeli elsőfokú bíróság) azt kérdezi a Bíróságtól, hogy a zöld bizonyítványok flamand rendszere összeegyeztethető‑e az uniós joggal.

A Bíróság ítéletében először is megállapítja, hogy a származási garanciákra és a nemzeti támogatási rendszerekre az irányelvben különböző szabályok vonatkoznak, és a kettő között nincs kapcsolat. Az irányelv ugyanis kifejezetten úgy rendelkezik, hogy a származási garanciák rendszere önmagában nem jogosít fel a nemzeti támogatási rendszerekből származó támogatásra. Így az uniós jogalkotó nem kívánta kötelezni a tagállamokat arra, hogy kiterjesszék a zöld bizonyítványokat alkalmazó támogatási rendszerük előnyeit a más tagállamok területén előállított zöld villamos energiára. A Bíróság azt is hangsúlyozza, hogy a nemzeti támogatási rendszerek arra hivatottak, hogy hozzájáruljanak a tagállamok azon kötelezettségvállalásainak teljesítéséhez, hogy növeljék a zöld villamos energia gazdaságukban való felhasználását, és azoknak főszabály szerint a zöld villamos energia belföldi termelésének megerősítéséhez kell vezetniük. Következésképpen a zöld bizonyítványok flamand rendszere nem ellentétes az irányelvvel.

Másodszor a Bíróság megállapítja, hogy a zöld bizonyítványok flamand rendszere akadályozhatja a villamos energia, különösen a zöld villamos energia, más tagállamokból való behozatalát. Egyrészt az olyan villamosenergia‑szolgáltatók, mint az Essent, általános szabály szerint bírság megfizetésének terhe mellett kötelesek az általuk behozott villamos energia után bizonyítványokat vásárolni. Másrészt a flamand eredetű zöld villamos energia termelőinek azon lehetősége, hogy az általuk termelt villamos energiával együtt értékesítsék a bizonyítványaikat, elősegítheti a Flandriában termelt villamos energia villamosenergia‑szolgáltatók számára történő értékesítésére vonatkozó tárgyalások megkezdését és szerződéses kapcsolatok kialakítását. Ebből következően e rendszer az áruk szabad mozgásának korlátozását képezi.

A Bíróság mindazonáltal megállapítja, hogy e korlátozás igazolható azon közérdekű céllal, hogy a környezet védelme és a klímaváltozás elleni küzdelem érdekében előmozdítsák a megújuló energiaforrások használatát. Ebben az összefüggésben a Bíróság elismeri, hogy a kitűzött cél elérése érdekében igazolható az, hogy a zöld energiára való átállást előmozdító intézkedések inkább a termelésre, mint a fogyasztásra irányulnak. A Bíróság azt is elismeri, hogy a flamand régió jogosan vélhette úgy, hogy ugyanezen okból a zöld bizonyítványokon alapuló támogatási rendszerben való részesülésnek kizárólag a zöld villamos energia regionális termelésére kell korlátozódnia.

A Bíróság azonban hangsúlyozza, hogy az e támogatási rendszerből eredő korlátozás csak akkor igazolható, ha a villamosenergia‑importőröknek ténylegesen lehetőségük van a zöld bizonyítványok méltányos feltételek melletti beszerezésére a bizonyítványokra kialakított piacon. Ugyanígy az e bizonyítványokkal kapcsolatos kötelezettségüket nem teljesítő szolgáltatókra kiszabott bírság nem szankcionálhatja túlzott mértékben e szolgáltatókat.

Ilyen körülmények között a Bíróság úgy határozott, hogy a zöld bizonyítványok flamand rendszere főszabály szerint megfelel az áruk szabad mozgása elvének.


1A belső villamosenergia‑piacon a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia támogatásáról szóló, 2001. szeptember 27‑i 2001/77/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 283., 33. o.; magyar nyelvű különkiadás 12. fejezet, 2. kötet, 121. o.).