A Kormány 2015. január 14. napi ülésén elfogadta az új polgári perrend Igazságügyi Miniszter által előterjesztett koncepcióját – jelentette be az Igazságügyi Miniszter január közepén.

A miniszter ismertette a perjogi kodifikáció folytatásnak menetrendjét, mely szerint 2015. év elején az elfogadott perjogi koncepció szakmai, társadalmi vitájára kerül sor. Ezt követően kezdődik meg az új perrendtartás normaszövegének kidolgozása, amelynek eredményeképp, a javaslat 2016. évi társadalmi vitáját követően, 2017. év elején fogadhatja el az új törvényművet az Országgyűlés.

A perjogi reform legfőbb újításai közül a sajtótájékoztatón a Miniszter kiemelte:

  • a perkoncentráció elvét, amelynek fő megjelenése az új törvényben a külön előkészítő és tárgyalási szakaszra osztott perszerkezet lesz;
  • az érvényesített joghoz-kötöttség és a keresetváltoztatás tilalmának (preklúziós) szabályrendszerét;
  • az együttműködés elvét, amely a felek új eljárás-támogatási kötelezettségét, és a bíróság közrehatási kötelezettségének új tartalmát határozza majd meg, valamint
  • az önálló közigazgatási perrendtartás szabályozásának szükségességéről született döntést.

Az Igazságügyi Miniszter köszönetét fejezte ki – Németh János professzor úr és Varga István mellett – a koncepciójának kidolgozásában, annak tudományos és gyakorlati megalapozó munkájában résztvevő bíráknak valamint az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének.

Az OBH elnöke a perjogi kodifikációs munka eddigi folyamatában – az eljárásjog tartalmának kiemelt fontossága és igazgatási kapcsolódási pontjai okán – a Kodifikációs Főbizottsággal és az Igazságügyi Minisztériummal szoros szakmai együttműködést alakított ki:

  • biztosította a felkért bírák részvételét a kodifikációs munkákban;
  • a Kodifikációs Szerkesztőbizottság, majd az IM nem nyilvános perjogi koncepciói tervezeteit a bírák és az OBH-ban felállított Munkacsoport tagjainak bevonásával véleményezte
  • a bírósági érdekeket megjelenítő több szakmai javaslattal élt, amelyek a koncepció kialakításánál figyelembe vételre kerültek.

A kormány által elfogadott koncepció nyilvánosságra kerülését követően a bíróságok – a szakmai kollégiumok bevonásával – a javaslat szakmai-társadalmi vitájában részt fognak venni egy modern, hatékony, gyors és bürokráciamentes jogérvényesítést lehetővé tevő perjogi kódex megalkotása érdekében.