Telefonon is köthetünk vagy módosíthatunk hírközlési szolgáltatásra vonatkozó szerződést? Mi van akkor, ha a telefonon kötött szerződés tartalma ellentétes az írásban megküldött szerződéssel? – többek között ilyen és ehhez hasonló kérdéseket tesznek fel a fogyasztók a Budapesti Békéltető Testületnek.

Az egyik beérkezett kérelem szerint a fogyasztót felhívta a hírközlési szolgáltató munkatársa és szerződésmódosítást ajánlott. A telefonos beszélgetés során el is fogadta a módosítást, amely szerint a szolgáltató a jövőben az új TV-csomaghoz a havi számlákat már elektronikus módon, interneten keresztül juttatja el. Ehhez a fogyasztó megadta az e-mail címét is. Később a fogyasztó írásban kapott egy előfizetői szerződésmódosítást, mely szerint továbbra is csekket kap a havi szolgáltatási díjról.

A fogyasztó ez alapján várta is a csekkeket, de mégsem kapott meg egyet sem. Érdeklődésére a telefonos ügyfélszolgálat arról tájékoztatta, hogy a szerződésben még mindig internetes számlázás van beállítva. Mivel pedig a havi díjakról nem küldtek neki csekket, ezért több hónap tartozást halmozott fel, ezért először fizetési felszólítást kapott, később pedig korlátozták is a szolgáltatást. A szolgáltató az eljárásban becsatolta azt a telefonos beszélgetésről készült felvételt, amely igazolta, hogy a fogyasztó a szerződésmódosításkor szóban valóban elfogadta az internetes számlázást. Ebből pedig kiderült a szolgáltató mulasztása, mert a szóbeli megállapodás ellenére írásban a számlázási módként csekken történő fizetést jelölt meg a szerződésben. Az eljárásban végül a felek között egyezség született, amely szerint a felek az elmaradt havi díjak részletekben történő megfizetésében, valamint csekken történő fizetésben állapodtak meg a szolgáltatás korlátozásának ingyenes feloldása mellett.

Fontos tudni, hogy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény alapján az előfizetői szerződés írásban, szóban vagy ráutaló magatartással – így különösen az előfizetői szolgáltatás igénybevételével – is megköthető.

Ennek a szerződésnek a közös megegyezésen alapuló kétoldalú módosítását pedig bármelyik fél kezdeményezheti. Fontos tudni, hogy a kétoldalú szerződésmódosításra vonatkozó szolgáltatói ajánlat csak akkor tekinthető elfogadottnak, ha azt az előfizető kifejezett, tevőleges magatartással elfogadta. Szóban kötött előfizetői szerződés esetén pedig az előfizető kifejezett szóbeli vagy írásos nyilatkozata szükséges a kétoldalú szerződésmódosításra vonatkozó szolgáltatói ajánlat elfogadásához.

A szolgáltató által kezdeményezett egy- vagy kétoldalú szerződésmódosítás esetén továbbá a szolgáltató az előfizetőt olyan szerződésmódosítási ajánlattal köteles megkeresni, amely közérthetően és áttekinthetően tartalmazza azt, hogy a módosítás esetén a szerződés mely feltételei milyen módon változnak meg, és amiben megfelelően tájékoztatja az előfizetőt a módosítás menetéről.

Az előbb említett példában a módosítás egyszerre irányult a kedvezményes TV-csomagra és a havi szolgáltatási díjak fizetési módjának megváltoztatására is. A fogyasztó ezt el is fogadta szóban, mégis az írásban megküldött és a fogyasztó által aláírt szerződésben már az szerepelt, hogy havonta csekket kap a szolgáltatás díjáról.

Ilyen esetben érdemes kikérni a telefonos beszélgetésről készült hanganyagot, erre ingyen van lehetőség, a felvételeket egy évig kell megőriznie a szolgáltatónak. Arra is fontos ügyelni a fogyasztóknak különösen a szolgáltató által támasztott régi követeléseknél, hogy az elektronikus hírközlési szolgáltatásból eredő igények egy év alatt elévülnek.

Mire figyeljenek még a fogyasztók?

1. A hírközlési szerződések telefonon is megköthetőek és módosíthatóak! Ha a fogyasztó nem biztos a szerződéskötési vagy módosítási szándékában, inkább mondjon nemet és először tanulmányozza át nyugodtan a lényeges tartalmi elemeket és a szolgáltató általános szerződési feltételeit.

2. A szóban kötött szerződéseknél a szolgáltató köteles írásban is a fogyasztó részére megküldeni az előfizetői szerződést, ezt mindig olvassák el, hogy egyezik-e a tartalma a szóbeli megállapodással!

3. A szolgáltató köteles tájékoztatni a szerződő másik felet az általános szerződési feltételek elérhetőségéről és köteles az ügyfélszolgálatán, és internetes honlapján könnyen elérhető módon, a nyitóoldalon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni azt. A szolgáltató általános szerződési feltételeit tartós adathordozón vagy elektronikus levélben térítésmentesen, illetve az előfizető kérésére nyomtatott formában köteles előfizetői számára rendelkezésre bocsátani. Éljenek a fogyasztók ezzel a lehetőséggel!

4. A telefonon tett ajánlatról vagy panaszról a szolgáltató köteles hangfelvételt készíteni, amelyet az előfizető részére ingyenesen kell rendelkezésre bocsájtani, mert az a szerződés tartalmának megállapítása szempontjából fontos bizonyíték.