A Magyar Igazságügy című havilap 1877. évi augusztusi száma közölte a szerző tanulmányát. Ebből közlünk mi is részleteket.

„A BÖRTÖNÜGY FŐKORMÁNYZATA.

[Tanulmány az európai államok s hazánk börtönügyi szervezete tárgyában.]

TAUFFER EMIL-től.

      A börtönügy főkormányzata s főfelügyelete tekintetében Európaszerte a legkülönfélébb törvényes intézkedéseket és szokásokat találjuk. Már azon első kérdés, hogy a börtönök főfelügyelete s kormányzata melyik ministerium főhatósága alá tartozik, igen különbözően van megoldva.

      Az igazságügyminister kormányzata alá tartoznak a börtönök a következő országokban: Magyarországban, Ausztriában, Belgiumban, Badenben, Bajorországban, Dániában, Würtembergben, Németalföldön, Norvégiában, Svédországban és a Sveicznak több cantonjában.

      A belügyminister alá tartoznak a börtönök a következő országokban: Olaszországban, Mexikóban, Oroszországban (az orosz jogászok nagy része a mellett van, hogy a börtönök kormányzata az igazságügyminister ressortjába helyeztessék), Angliában és Sváicznak némely cantonjában.

      Poroszországban a börtönök s fegyintézetek némelyike az igazságügyminister s némelyike a belügyminister hatósága alatt áll. Ezen felosztás nagy részt történeti alapokon nyugszik s azzal áll kapcsolatban, hogy a rajnai tartományokban a franczia törvények hagyattak érvényben. Általában véve azt lehet mondani, hogy a rajnai tartományokban levőknek kivételével a börtönbüntetések végrehajtására szolgáló nagyobb fogházak úgyszintén a fegyházak, a belügyminister fennhatósága alá tartoznak, mig a vizsgálati foglyok letartóztatására szolgáló börtönök, melyekben azonban a „börtön”büntetésre szóló itéletek is végrehajtatnak, az igazságügyminister főfelügyelete alatt állanak, kivéve a rajnai tartományokban fekvőket, hol épen ezek, a franczia törvény kívánalma folytán a belügyminister kormányzata alá rendelvék. A belügyminister kormányzata alá tartozik 35 börtön 23 fegyházzal; az igazságügyminister rendelkezése alá 786 börtön 3 fegyházzal (Werden, Trier és Köln városokban).

      Szászországban mindenik fegyintézet a belügyminister alatt áll, kivéve a birósági fogházakat, melyekben a 4. hónapon alóli időre szóló fogságbüntetések is végrehajtatnak; ezek az igazságügyminister alá tartoznak; azonban az igazságügyminister saját kinevezett állandó főfelügyelője által a büntetések végrehajtásának a fegyházakban való egyformaságáról magának folytonos tudomást szerez s befolyását ily uton erélyesen fentartja.

      Sveicznak több cantonjában a börtönök a rendőri osztály felügyelete alá tartoznak; más cantonokban helyi bizottságok alá rendelvék.

      Amerikában ép ily különbségek állanak fenn s ezen a kezelésben való egyformaságnak hiánya, igen sok és nehéz hátránynyal jár.

      A francziaországi büntetőintézetek a főfelügyelet tekintetében négy osztályra oszlanak és pedig 1. olyanok, melyek a belügyminister, 2. melyek a tengerészeti minister, 3. melyek a hadügyminister s 4. melyek az algíri kormányzó főhatósága alá tartoznak. Ezen felosztás

sem a tudomány, sem a gyakorlat kívánalmainak meg nem felel.

      A belügyminister fenhatósága alá tartoznak : 1. A rendőri fogházak (Lés dépôts et chambres de sûreté). 2. A törvényszéki s javitó fogházak (Les maisons d’arret, de justice et de correction). 3 A központi fegyházak (Les maisons centrales). 4. A fiatal fegyenczek számára rendelt javitó házak (Le colonies de jeunes détenus). — A tengerészeti minister hatósága alá rendelvék: 1. A Guyannában és Új-Caledoniában lévő kényszergyarmatok. 2. A deportatiora itélteknek gyarmatai, az 1872. márczius 23-ról kelt törvény szerint. 3. Azon büntető helyek, melyekében a tengerészeti biróságok által elitélt tengerészek letartóztatva vannak. — A hadügyminister alá rendelvék: 1. Az elitélt katonák dologházai. 2. Az elitélt katonák fogházai. 3. Az elitélt katonák fegyházai. — Algirban a büntető- és fegyházak ugyanannyifélék mint Francziaországban.

      Bergiumban a fegyházak egyiránt befogadják ugy a katonákat, mint a polgári rendű egyéneket. Hollandiában a Leiden városban fekvő nagy katonai fegyház az igazságügyminister fenhatósága alatt áll.— Angliában minden börtön, legyen az katonai vagy polgári, a generál inspectorok fenhatósága alá van rendelve. Egyedül Francziaországban

található azon felosztás, hogy a polgári rendből származó bűntetteseknek egy része a belügy,- s egy része e hadügyminister fennhatósága alá soroztatik.

      Lehetetlen, hogy a büntetés végrehajtásának egyformasága a két külön administratio nyomása alatt ne szenvedjen, mert két főhatóság közt, melyek mindenike külön traditiokkal bir s melyek közt semmi érintkező pont nincs, lehetetlen, hogy a büntetés végrehajtásának szabályai tekintetében egység uralkodjék.”

            A teljes tanulmány itt olvasható