Az Állami Számvevőszék befejezte a Magyar Állatorvosi Kamara 2013-2015 közötti időszakra vonatkozó ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a Kamara 2013–2015 közötti gazdálkodása nem volt szabályszerű. A költségvetési támogatást a meghatározott célra használták fel, azonban a támogatások pénzügyi elszámolása nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A gazdálkodás körébe tartozó közérdekű adatokkal kapcsolatos közzétételi kötelezettséget a Kamara nem teljesítette, ezáltal az átláthatóság nem volt biztosított.

A köztestületek közfeladatot látnak el, amelyre fokozott közérdeklődés irányul. Társadalmi elvárás a közpénzek értékelvű, rendeltetésszerű felhasználása, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságának megteremtése, amelyhez az Állami Számvevőszék az államháztartásból nyújtott támogatások felhasználását, illetve a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok betartását értékelő ellenőrzéseivel járul hozzá.

A Magyar Állatorvosi Kamara (MÁOK) az állatorvosok érdekképviseleti szerve, amely szakmai érdekképviseleti feladatai körében tagságához kapcsolódóan ellátja a szolgáltató tevékenységet végző állatorvosok, állategészségügyi intézmények és szolgáltatók, állatorvosi asszisztensek regisztrálását, nyilvántartását. Közigazgatási feladatai körében részt vesz járványvédelemmel összefüggő szervezési feladatokban, kiadja az állategészségügyi szolgáltató engedélyeket, részt vesz az állategészségügyi szolgáltatások minőségellenőrzésében, az általános szakmai és etikai szabályok megalkotásában, meghatározza az állategészségügyi intézmények létesítésének feltételeit, továbbá az állategészségügyi szolgáltatók személyi és tárgyi feltételeit. A Magyar Állatorvosi Kamara a feladatait országos szervezete és 17 területi szervezete útján látja el.

A Magyar Állatorvosi Kamara működésének költségeit a tagjai által befizetett tagdíjakból, egyéb díjbevételekből, támogatásokból, gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételekből, az államtól átvett feladatok ellátásához központi költségvetési támogatásból, valamint egyes feladatai ellátásához nyújtott állami támogatásból fedezi. A MÁOK bevételeinek legnagyobb hányadát a tagdíjbevételek tették ki, amelyek a 2013-as 138,1 millió Ft-ról 2015-re 140,7 millió Ft-ra emelkedtek. A Magyar Állatorvosi Kamara gazdálkodását az Állami Számvevőszék korábban nem ellenőrizte.

Az ellenőrzés megállapította, hogy a Kamara gazdálkodása nem volt szabályozott. Az országos és területi szervezetek a gazdálkodás alapvető feltételeit biztosító számviteli politikával és számlarenddel nem rendelkeztek, illetve ha mégis rendelkeztek, azok nem feleltek meg a számviteli törvény előírásainak.

Az ÁSZ feltárta, hogy a Kamara gazdálkodása nem volt szabályszerű. Volt olyan területi szervezet, amely elmulasztotta beszámolókészítési kötelezettségét, és olyan is előfordult, amely nem gondoskodott a számviteli nyilvántartások megőrzéséről, s ennek hiányában a vagyoni helyzetének ellenőrzése meghiúsult. További hiányosság volt, hogy a beszámolási kötelezettségét teljesítő egyes területi szervezetek egyszerűsített éves beszámolóinak tagolása nem felelt meg a jogszabályban meghatározottaknak.

A mérlegtételek év végi értékelése és leltárral történő alátámasztása nem volt megfelelő, mivel 7 szervezetnél nem leltároztak, így a mérlegtételeket leltár nem támasztotta alá. Az analitikus és főkönyvi nyilvántartások egyeztetését 14 szervezetnél nem végezték el, továbbá 11 szervezetnél nem történt meg a követelések minősítése sem. A kiadások elszámolása során nem tartották be a jogszabály és a gazdálkodási szabályzat előírásait, azaz a kötelezettségvállalás nem írásban történt, és nem utalványoztak a kifizetések előtt, emiatt nem biztosították a kifizetések szabályosságát. 8 területi szervezet a fizetési késedelmek esetén nem szabályszerűen járt el, mert az alapszabályban foglaltak ellenére 150 napot meghaladóan késedelmes tagdíjtartozás esetén az etikai bizottság nem hozott határozatot az etikai vétségről.

A költségvetési támogatást a Magyar Állatorvosi Kamara a támogatási szerződésekben rögzített közfeladatok ellátására fordította. A támogatások pénzügyi elszámolásánál a bizonylatok záradékolása nem történt meg, így nem biztosították, hogy egy bizonylatot csak egy támogatási szerződés elszámolásához lehessen felhasználni.

A törvényben előírt, a gazdálkodással kapcsolatos közérdekű adatokat a Kamara nem tette közzé, amellyel nem biztosították a gazdálkodás átláthatóságát.

Az ÁSZ a földművelésügyi miniszternek, a Magyar Állatorvosi Kamara Országos Szervezete elnökének és valamennyi területi szervezet elnökének fogalmazott meg javaslatot, összesen 34-et, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.