A Nemzeti Adó- és Vámhivatal számos adózó állampolgárral szemben indított ún. jogkövetési vizsgálatot az elmúlt hónapban. Miért ellenőriz minket az adóhatóság, ha az adóbevallásunkat rendeztük? Milyen úton van lehetőségünk eleget tenni az ellenőrzésben foglaltaknak?

Az adóbevallásokat követő időszakban az adóhatóság mind a cégeknél, mind a természetes személyeknél szúrópróba szerűen vizsgálati eljárást kezdeményezett – az ellenőrzés lefolytatásáról szóló értesítők az ügyfélkapura érkeznek. Mit is jelent az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.) szerinti jogkövetési vizsgálat?

Az Air. 90. § bekezdése rendelkezik az adóellenőrzés jogalapjáról, melynek keretében az adóhatóság az adózó adómegállapítási, adatbejelentési, bevallási kötelezettsége teljesítését adónként, támogatásonként és időszakonként vagy meghatározott időszakra több adó és támogatás tekintetében is vizsgálja. Az adózó által igényelt költségvetési támogatást, adó-visszatérítést, adó-visszaigénylést a bevallási időszak ellenőrzéssel történt lezárásának hatályával a kiutalást megelőzően is vizsgálhatja az adóhatóság. A jogkövetési vizsgálat az egyéb adókötelezettségek teljesítésére irányuló, ellenőrzéssel lezárt időszakot nem keletkeztető vizsgálatnak minősül, melynek keretében az adózó köteles az adóigazgatás részletszabályairól szóló 465/2017 (XII. 28.) Korm. rendelet 80. § c) pontja szerint a megelőző évre vonatkozó adóbevallást alátámasztó bizonylatokat – jövedelemigazolások, súlyos fogyatékosság miatti kedvezmény jogosságát alátámasztó bizonylat – az adóhatóság rendelkezésére bocsátani.

A súlyosan fogyatékos magánszemélyek havonta 7450 forint adókedvezményt vehetnek igénybe a 2019-ben szerzett jövedelmük összevont adóalapjának adójából – személyi kedvezmény igénybevétele szempontjából a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségeket a 335/2009. (XII. 29.) Kormányrendelet határozza meg. Kedvezményt az a személy érvényesíthet, aki a Kormányrendelet mellékletében meghatározott betegségben szenved, továbbá aki rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, szintén súlyosan fogyatékos személynek minősül. A jogkövetési vizsgálat szerint mindezen tények jogszerűségének alátámasztásául szakambulanciai, kórházi szakorvos vagy háziorvos által kiállított adókedvezmény igénybevételére jogosító igazolás vagy rokkantsági járadék megállapításáról szóló határozat, valamint fogyatékossági támogatást megállapító határozat csatolandó. Az ellenőrzési vizsgálat időszaka a megelőző adóév január 1. napjától december 31. napjáig terjedő időszakot jelenti.

Az ellenőrzési eljárást keretében foglaltakat szigorúan be kell tartani, az adott dokumentumok becsatolásának elmulasztása esetén természetes személyek vonatkozásában 10 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedő eljárási bírság szabható ki. Az ellenőrzés lefolytatásának határideje az Air. 94. § (1) bekezdés b) pontja alapján jogkövetési vizsgálat esetében 30 nap, tehát az adózónak ezen időintervallumon belül kell eleget tennie az illetékes adóhatóság idézésének, vagy lehetőség szerint elektronikus ügyintézés keretében benyújtani a vizsgálat tárgyát képező dokumentumokat.

A kapcsolattartásra vonatkozó szabályok szerint – az Air. 36. § (2) bekezdése alapján – a kapcsolattartás formáját az adóhatóság tájékoztatása alapján az adózó választja meg, ellenben a vizsgálat alá vont adózó köteles az ellenőrzés során az adóhatósággal együttműködni, továbbá az esetleges helyszíni ellenőrzés során az ellenőrzés feltételeit biztosítani.