Az igazságszolgáltatás hatékonyságának növelése érdekében megújított szabályozási struktúra, az egyes új jogintézmények, valamint az igazságszolgáltatás terén megvalósuló innovációs projektek pozitív hozadékai az ítélkezési gyakorlatban számmal is mérhetőek. – A legfontosabb fejlesztések és eredmények

Az eljárási törvényeket érintő átfogó jogalkotási reform fő célkitűzése a jogkereső állampolgárok ügyeinek peres eljárás útján történő hatékony érvényre juttatása, valamint a peres ügyek gyors és szakszerű elbírálását lehetővé tevő perrendi szabályok megalkotása volt. Eljárási kódexeink reformja eredményeként a perhatékonyság biztosítása céljából egyes új jogintézményeket is bevezettek, továbbá a bíróság berkein belül számos technikai fejlesztés valósult meg, amely mind hozzájárult az igazságszolgáltatás stratégiai célkitűzéseinek eléréséhez. De miként mutatkozik meg mindez a gyakorlatban?

2018-ban a bíróságok összesen 1 294 081 ügyet fejeztek be, a befejezések száma minden szinten meghaladta az érkező ügyek számát – mind az összes ügy, mind pedig a peres ügyek tekintetében. A perek aránya az összes befejezésszámon belül országosan 23,4% volt, vagyis elmondható, hogy a bíróságokon befejezett ügyek egynegyede peres ügy volt. A korábbi évekhez képest megállapítható, hogy a peres ügyérkezés csökkenő tendenciát mutat, mely minden bírósági szinten érzékelhető volt. A nemperes ügyek száma csekély mennyiségben csökkent, minimális szinten azonban emelkedett a bírósági végrehajtás ügyérkezése. Az ügyérkezés mérséklődésével összhangban nőtt azonban a befejezett ügyek száma is. A folyamatban maradt ügyek száma szintén csökkent, kiemelten magas arányban csökkent a törvényszék első- és másodfokon folyamatban maradt ügyeinek száma. A fellebbezések száma is mérséklődött, amely a bírósági ítélkezés társadalmi elfogadottságát mutatja – egyre kevesebb elsőfokú bírói döntést fellebbeztek meg a felek, azaz egyre több bírósági döntés emelkedett jogerőre az elsőfokú ítélkezési szinten.

Az igazságszolgáltatás hatékonyságának elmozdításában hangsúlyos szerepet kaptak az innovációs törekvések eredményeként megvalósuló technikai fejlesztések, amelyek az igazságszolgáltatási rendszerek és eljárások elektronizálásában, valamint a digitális bíróság projekt megvalósításában mutatkoztak meg. A megvalósított fejlesztések eredményeként a bíróságokon csökkentek az adminisztratív terhek – a fejlesztések az E-per, az E-akta bevezetésére, továbbá a beszédfelismerő- és leíró szoftverek használatára, valamint a bírósági távmeghallgató rendszer korszerűsítésére irányultak. A digitális projekt keretében megvalósuló fejlesztések 3 fő területet érintenek: (i) az anonimizálás fejlesztésével az optimalizált határozatkereső alkalmazás útján gyorsabbá és könnyebbé vált a bírósági határozatokhoz való hozzáférés az ügyfelek számára. Az (ii) e-akta a bírósági eljárások papír alapú iratainak elektronizálását és a bírósági periratok elektronikus betekintésének biztosítását valósította meg, mely hozzájárult a bírák munkájának megkönnyítéséhez is. A (iii) Központi Kormányzati Szolgáltatás Busz (KKSZB) útján történő online kapcsolat megteremtése pedig lehetővé tette az elektronikusan elérhető közhiteles nyilvántartások bírósági szakrendszerekkel való online összekapcsolását.

Kapcsolódó cikk:

Betekintés otthonról a bírósági irotokba – Az Ügyfél Iratbetekintő Rendszer valamennyi bíróságon elérhetővé válik!