Az uniós polgár valamely tagállam állampolgárságával nem rendelkező családtagja, aki huzamos tartózkodási kártya jogosultja, mentesül a tagállamok területére való beutazáshoz szükséges vízumkötelezettség alól. Ezenkívül e kártyát úgy kell tekinteni, hogy az önmagában igazolja, hogy jogosultja családtagnak minősül – áll az Európai Unió Bíróságának ítéltében.

C-754/18. sz. ügyben hozott ítélet – Ryanair Designated Activity Company kontra Országos Rendőr-főkapitányság

2017. október 9-én a budapesti (Magyarország) Liszt Ferenc repülőtéren működő rendőr-igazgatóság ellenőrizte a Londonból (Egyesült Királyság) érkező, a Ryanair által üzemeltett légi járat utasait. Ennek alkalmával megállapította, hogy egy ukrán állampolgárságú, nem biometrikus útlevéllel és az Egyesült Királyság által az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló irányelv1 alapján kiállított érvényes huzamos tartózkodási kártyával rendelkező utasnak nem volt vízuma.

A rendőrség, mivel úgy ítélte meg, hogy ez az utas vízum hiányában nem rendelkezett a Magyarország területére való beutazáshoz megkövetelt valamennyi úti okmánnyal, nem engedélyezte számára a belépést, és a Ryanairtől kérte az utas Londonba való visszaszállítását. Ezenkívül megállapította, hogy a Ryanair mint fuvarozó nem tette meg az általa alkalmazandó intézkedéseket annak érdekében, hogy megbizonyosodjék arról, hogy az említett utas rendelkezik-e a Magyarország területére történő beutazáshoz megkövetelt úti okmányokkal, és ezen indokkal úgy határozott, hogy e társasággal szemben 3000 euró összegű bírságot szab ki.

A Ryanair a vele szemben bírságot kiszabó közigazgatási határozat jogszerűségét a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) előtt vitatja. Többek között arra hivatkozott, hogy a szóban forgó utas jogosult volt vízummentesen beutazni Magyarország területére, mivel rendelkezett az Egyesült Királyság által az irányelv alapján kiállított huzamos tartózkodási kártyával.

E vonatkozásban a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság többek között azt kérdezi a Bíróságtól, hogy a huzamos tartózkodási kártya jogosultjai mentesülnek-e ezen irányelv értelmében a vízumkötelezettség alól, és e vízummentességben részesülhetnek-e harmadik államok állampolgárai, amennyiben olyan tagállam állított ki részükre ilyen tartózkodási kártyát, amely – az Egyesült Királysághoz hasonlóan – az ügy tényállása megvalósulásának idején nem képezte a schengeni térség részét. A magyar bíróság emellett azt is meg kívánja tudni, hogy e tartózkodási kártya elégséges bizonyítékát képezi-e annak, hogy e kártya jogosultja családtagnak minősül, avagy szükséges-e további olyan iratokat benyújtani, amelyek e minőséget bizonyíthatják.

A Bíróság ítéletében először is megállapítja, hogy jóllehet az irányelv vízummentességről szóló rendelkezése2 nem kifejezetten írja elő e mentességet az uniós polgár családtagja részére kiállított tartózkodási kártya jogosultjai számára, e körülmény önmagában nem alkalmas az uniós jogalkotó azon szándékának bizonyítására, hogy kizárja az uniós polgár huzamos tartózkodási kártyával rendelkező családtagjait az ilyen mentességből.

Ugyanakkor ezen irányelv3 átfogó elemzéséből kitűnik, hogy a kérdéses mentességben kell részesülnie az uniós polgár azon családtagjainak, akik már rendelkeznek tartózkodási kártyával, mivel az uniós jogalkotó e kedvezményben az uniós polgárok mindazon családtagjait részesíteni kívánta, akik tartózkodási kártyával rendelkeznek, akármilyen is legyen az.

E tekintetben a Bíróság hangsúlyozza, hogy huzamos tartózkodási kártyát csak olyan személyeknek lehet kiadni, akik korábban uniós polgár családtagja számára kiállított tartózkodási kártyát szereztek és a családtagok az érintett uniós polgárral jogszerűen öt éven át folyamatosan tartózkodtak a fogadó tagállamban, miközben ezen időszak során az e kártyához kapcsolódó vízummentességben részesültek.

Egyébiránt a Bíróság emlékeztet arra, hogy az irányelv az uniós polgároknak és valamely tagállam állampolgárságával nem rendelkező családtagjaiknak a letelepedésük szerinti tagállam társadalmába való fokozatos integrálódásának biztosítására irányul. Márpedig e cél teljesítését veszélyezteti, ha a huzamos tartózkodás jogának az uniós polgár családtagjai által történő megszerzése azon vízumkötelezettség alóli mentesség elvesztéséhez vezetne, amelyben e huzamos tartózkodási jog megszerzése előtt részesültek.

Következésképpen a Bíróság kimondja, hogy az uniós polgár olyan családtagja, aki nem valamelyik tagállam állampolgára, de huzamos tartózkodási kártya jogosultja, mentesül a tagállamok területére való beutazáshoz szükséges vízumkötelezettség alól.

A Bíróság ezt követően rámutat, hogy a schengeni térségre alkalmazandó rendelkezések kifejezetten kimondják, hogy e rendelkezések nem érintik az uniós polgárok és családtagjaik szabad mozgását. E tekintetben a Bíróság megállapítja, hogy az irányelv megkülönböztetés nélkül alkalmazandó valamennyi tagállamra, függetlenül attól, hogy azok a schengeni térség részét képezik-e, vagy sem, és annak a vízummentességre vonatkozó rendelkezése e térségre semmilyen kifejezett utalást nem tartalmaz.

Ebből következően az irányelv szerinti vízumkötelezettség alóli mentesség akkor is kiterjed az uniós polgár azon családtagjaira, akik tartózkodási kártya vagy huzamos tartózkodási kártya birtokosai, ha számukra e kártyát a schengeni térség részét nem képező tagállam állította ki, és akkor is, ha azt a schengeni térség részét képező tagállam állította ki.

Végül a Bíróság megállapítja, hogy a tagállamok ezen irányelv értelmében csak azoknak a személyeknek adhatnak ki huzamos tartózkodási kártyát, akik valamely uniós polgár családtagjának minősülnek. Így az ilyen kártya valamely tagállam általi kiállítása magában foglalja, hogy e tagállam szükségszerűen előzetesen ellenőrizte, hogy az érintett személy rendelkezik-e ezzel a minőséggel. Következésképpen a huzamos tartózkodási kártya önmagában alkalmas annak igazolására, hogy annak jogosultja uniós polgár családtagjának minősül. Ennek megfelelően az ilyen kártya birtokosa jogosult anélkül valamely tagállam területére beutazni, hogy annak további vizsgálatára vagy igazolására lenne szükség, hogy uniós polgár családtagjának minősül.

_________________________________________________________________________________

1Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2004. L 158., 77. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet, 46. o.; helyesbítés: HL 2009. L 274., 47. o.).

2Az irányelv 5. cikkének (2) bekezdése.

3Az irányelv (8) preambulumbekezdése.