“Elkészült a polgári perrendtartást módosító törvényjavaslat, mely korszerűsíti, egyszerűsíti és ezzel – reményeink szerint – jelentősen gyorsítja a polgári peres eljárásokat” – jelentette be január végén a horvát Igazságügyi és Közigazgatási Minisztérium. A benyújtott törvényjavaslat új határidőket vezet be a hatékonyság növelése érdekében – az elsőfokú eljárást három, a másodfokú eljárást egy éven belül rendeli befejezni.

A módosítások elfogadása esetén a kisértékű perekben elsőfokon egy éven belül, másodfokon hat hónapon belül kell majd döntenie a bíróságoknak.

A javaslat újdonságként az előkészítő tárgyalás megtartására is határidőt szab. Ezentúl az előkészítő tárgyalást a keresetre adott válaszbeadvány kézhezvételétől számított három hónapon belül kell megtartani, vagyis a válaszadásra megállapított határidő lejártával.  Az előkészítő tárgyalás lezárását követően a főtárgyalást legkésőbb hat hónapon belül meg kell tartan – áll az Igazságügyi Minisztérium közleményében.

A felülvizsgálati eljárás – a javaslat szerint – a jogvita típusától függetlenül a felülvizsgálat engedélyezésére irányuló javaslattal indul. A  felülvizsgálati engedélyezési javaslatról a legfelsőbb bíróság az előterjesztés kézhezvételétől számított hat hónapon belül, a felülvizsgálat ügyében pedig a felülvizsgálati kérelem kézhezvételétől számított két éven belül köteles döntést hozni.

A törvényjavaslat a kis értékű követelések peres eljárásait alapvetően írásbeli jogvitaként szabályozza. Ezekben perekben csak kivételes, jogszabályban rögzített esetekben lehetne tárgyalást tartani – például, ha tanú meghallgatására vagy szakértői vizsgálat lefolytatására van szükség.

A javaslat újdonságként beveztné a eljárási ütemterv kidolgozásának kötelezettségét – elfogadása esetén a bíráknak már az első tárgyaláson meg kell majd határozniuk az eljárási folyamatának ütemtervét. A tervnek tartalmaznia kell a vitatott ténybeli és jogi kérdések összefoglalását, a vitatott tényállás eldöntéséhez szükséges bizonyítékok felsorolását, a szükséges bizonyítékok beszerzésének határidejét, a felek írásbeli nyilatkozata ellenérdekű felekhez történő megküldésének határidejét, valamint minden további meghallgatás tervezett időpontját.

Az igazságszolgáltatás hatékonyságának növelése és a bírósági eljárások felgyorsítása érdekében a javaslat rögzíti, hogy minden tárgyalásról kötelezően hangfelvétel készül. A tárgyaláson készült hangfelvétel leírása azonban a továbbiakban nem lesz kötelezőjegyzőkönyvet csak a tárgyaláson megtett legfontosabb nyilatozatokról és eljárási cselekményekről kell felvenni, egyebekben elegendő a hangfelvétel.