2021. január 7-én került be az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvénybe (állatvédelmi törvény) az a szikár mondat, hogy az állatvédelmi hatóság állatvédelmi bírság helyszíni bírságként történő kiszabására jogosult (43. § (2a) bekezdés). Kajó Cecília, a Bojtár Telefonos Állatvédelmi Jogsegély-szolgálat Egyesület titkára írásában az azóta eltelt idő gyakorlati tapasztalatait összegzi.

Aki készített már vagy éppen kézhez kapott olyen határozatot, melyben állatvédelmi bírság szerepel, jól tudja, hogy egyáltalán nem egyszerű listaszerűen felsorolt hiányosságok esetén kiszámítani az összegét (vagy állattartóként első pillantásra megérteni annak kiszámítási metódusát). Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Kom. rend. mellékletei a legtöbb esetben tól-ig szorzókat tartalmaznak, vagyis a jogalkalmazó saját belátására van bízva, hogy az állatvédelmi törvényben meghatározott alapértéket a kormányrendeletben meghatározott legalacsonyabb szorzószámokkal szorozza (és így is akár milliós összeg fog kijönni) vagy vastagon fog a billentyűzete és a legmagasabb értékeket veszi mindenhol  – hiszen jogában áll.

Az állatvédelmi törvény mellett alkalmaznunk kell a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvényt is (szankciótörvény), mely azt mondja a 11. §-ban, hogy közigazgatási bírságként helyszíni bírság is kiszabható, ha:

  • az ügyfél a jogsértést teljes mértékben elismeri
  • törvény azt lehetővé teszi (látjuk, hogy az állatvédelmi törvény igen)
  • az ügyfél az elismerés mellett lemond az őt megillető jogorvoslati jogról
  • megtörtént a részletes kioktatás mely magában foglalja a bizonyítékok körét is
  • a döntés rendelkező része kvázi maga az összeg, az indokolási része pedig az elismerés (aláírással igazoltan).

Nagyon fontos, hogy a kiszabott helyszíni bírság nem lehet magasabb mint az azonos tényállás során kiszabható közigazgatási bírság legmagasabb összegének negyede. Vagyis nagyon oda kell figyelni, hogy az állattartási hiányosságért vagy az állatvédelmi törvény által tilalmazott cselekményért kiszabható legmagasabb összeget vegyük alapul, tehát a szorzószámoknál mindig a legmagasabbal szorozzunk.

A szankciótörvény szerint az önkormányzati rendelet alapján kiszabható helyszíni bírság felső határa természetes személynél max. 50 ezer forint, jogi személynél és jogi személyiséggel nem rendelkező személynél max. 500 ezer forint. Ez a szabály minket most nem érdekel, hiszen nem önkormányzati rendelet hanem az állatvédelmi törvény és a kormányrendelet alapján szabjuk ki a bírságot.

Vegyük tehát a példát, hogy mit kell tennie egy hatósági jogalkalmazónak a helyszínen akkor, ha transzponder leolvasás után azonosított egy tartási helyéről megszökött, másokkal szemben támadó magatartást tanúsító kutyát, aki a példa szerint Nagy Béla állattartó tulajdona, és amely kutyát a támadás során a védekező járókelők helybenhagytak. (A táblázatban szereplő másik példa szerint Nagy Béla állattartó „csak” elmulasztotta az állat rendszeres ellenőrzését, illetve az állat tartási helyéről itt is megszökött és felakadt a szembeszomszéd kerítésén.) A két jogesetben azért tartottam fontosnak aláhúzni, hogy a kedvtelésből tartott állat sérelmével járt az állattartói kötelezettség elmulasztása mert rendszeres vitatéma az alapérték kiválasztása: 15 ezer forint vagy 75 ezer forint? Van aki szerint egy „sima” szökés nem alapozza meg a 75 ezer forintos alapérték alkalmazását, itt tehát most ezt a vitatkozási vakvágányt lezártam.

Állatvédelmi bírság kiszabása szökés esetén, több tényező figyelembe vételével
Állatvédelmi törvény: 5. § (1) Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.
Állatvédelmi törvénybeli alapérték: 43. § (1b) Az állatvédelmi bírság alapösszege hetvenötezer forint, ha az állatvédelmi bírság kiszabására okot adó jogsértés elszenvedője kedvtelésből tartott állat.
Korm.r. szerinti szorzók 1.       melléklet 2.       melléklet 3.       melléklet 4.       melléklet Végösszeg Helyszíni bírság összeg­*
Kedvtelésből tartott állat természetes személy állattartóval 1-3 Állat rendszeres ellenőrzését elmulasztotta 3

 

Állat szökésének megakadályozásáról nem gondoskodott 6

 

3x3x6=54

54×75.000=4.050.000

4.050.000:4=

1.012.500

max.

1.012.500

Kedvtelésből tartott állat természetes személy állattartóval 1-3 Ember egészségét, testi épségét veszélyeztette 5 Állat biztonságos elhelyezéséről nem gondoskodott 6 3x5x6=90

90×75.000=6.750.000

6.750.000:4=

1.687.500

max.

1.687.500

*Helyszíni bírság kiszabás plafonérték: a szankciótörvény szerinti maximum érték

11. § (5) Törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a kiszabott helyszíni bírság összege nem lehet magasabb, mint az ugyanezen tényállás mellett megállapítható közigazgatási bírság legmagasabb összegének negyede.

(6) Önkormányzati rendelet (!) alapján kiszabható helyszíni bírság felső határa természetes személyek esetén ötvenezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén ötszázezer forint lehet.

Ahogy látjuk, 4.050.000 forint állatvédelmi bírság helyett max. 1.012.500 forint helyszíni bírságot lehet kiszabni a fenti feltételek teljesülése esetén (az ügyfél oldalán a jogsértés elismerése, lemondás a jogorvoslatról).

A másik jogesetnél 6.750.000 forint állatvédelmi bírság helyett max. 1.687.600 forint helyszíni bírságot lehet kiszabni.

A 4 és 6 milliós összegek helyett „csak” maximum átlag 1 milliós plafon jóval ügyfélbarátabbnak tűnik (és külön vita tárgyát képezheti, illetve a szankciótörvénynek is van hozzá egy-két szava a fokozatosság elvének rögzítésével, hogy kell-e és milyen mértékben ügyfélbarátnak lenni például állattartási hibákat hibára halmozó személynél, hanyadik alkalommal és milyen mértékben), de az is hangsúlyos kérdés (amivel már korábban tanulmányban is foglalkoztunk, mely ITT elolvasható), hogy mennyiben a jegyzők feladata például átvenni a büntetőjog szerepét a komoly büntetések kiszabása terén az állattartási hibák, hiányosságok, állatkínzások esetében. Kétségtelen ugyanis, hogy egy-egy ilyen komoly összegű bírság nagy visszatartó erővel bírhat mind az egyén privát életében, mind a társadalmi üzenetét tekintve (sok önkormányzat közzéteszi anonimizált formában pl. közösségi oldalán az ilyen határozatait),  de mégiscsak a büntetőjognak kellene az ultima ratio szerepét megőriznie és gyakorolnia.

Kollégák, barátok, ismerősök között körbekérdezősködve azzal kellett szembesülnöm, hogy az általam megkérdezettek (közel 90 jegyző, illetve ügyintéző) egyike sem alkalmazta eddig a helyszíni bírság eszközét.

Az indokok között teljesen elfogadható az például, hogy többször keresték a szakminisztériumot, a NÉBIH-et, a felügyeletet ellátó kormányhivatalokat, hogy segítsenek értelmezni a szabályokat, adjanak módszertani útmutatót. Nem kaptak ilyet. Erre reagálva átnéztem a közterület-felügyelők által alkalmazott bírságtömböket és azok alapján készítettem egy mintát, melyet tovább finomítva minden önkormányzat legyárthatja a saját példányát.

ÁLLATVÉDELMI HELYSZÍNI BÍRSÁG

Önkormányzat neve, címe

Jogsértés elkövetésének ideje, helye, jellege:

2022. január 17-én 13,00 órakor a chipleolvasó adatai szerint Zeusz névre hallgató zsemleszínű keverék kan kutya a Napraforgó Óvoda előtt kóborolt. A transzponder-azonosító alapján Zeusz tulajdonosa Nagy Béla, Jeges u. 2. sz. alatti állattartó. A kutya agresszíven lépett fel az óvoda környezetében tartózkodó járókelőkkel szemben, pórázra véve a két utcával feljebb lakó állattartóhoz szállítottuk. A kutya a járókelőkkel való összetűzés során megsérült, mivel egy megrémült járókelő könnyebben bántalmazta.

Megállapítom, hogy Nagy Béla állattartó cselekménye az állatvédelmi törvény 5. § (1) bekezdésébe ütközik, mellyel kapcsolatban az alábbi összegű állatvédelmi bírság kiszabásának lenne helye az I. fokú állatvédelmi hatósági eljárás lefolytatása során.

Alapérték:

Állatvédelmi törvény  43. § (1b) Az állatvédelmi bírság alapösszege hetvenötezer forint, ha az állatvédelmi bírság kiszabására okot adó jogsértés elszenvedője kedvtelésből tartott állat.

*Helyszíni bírság kiszabás

Szankciótörvény. 11. § (5) Törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a kiszabott helyszíni bírság összege nem lehet magasabb, mint az ugyanezen tényállás mellett megállapítható közigazgatási bírság legmagasabb összegének negyede.

(6) Önkormányzati rendelet alapján kiszabható helyszíni bírság felső határa természetes személyek esetén ötvenezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén ötszázezer forint lehet.

Szorzók 1.       melléklet 2.       melléklet 3.       melléklet 4.       melléklet Végösszeg Helyszíni bírság összeg­*
Kedvtelésből tartott állat természetes személy állattartóval 1-3 Ember egészségét, testi épségét veszélyeztette 5 Állat szökésének megakadályozásáról nem gondoskodott 6

 

3x5x6=90

90×75.000=6.750.000

6.750.000:4=

1.687.500

max.

1.687.500

Bizonyíték: transzponder leolvasóval leolvasott azonosító, fotó a közterületen lévő állatról.

Tájékoztattam Nagy Bélát a kiszabható állatvédelmi bírság helyett alkalmazható helyszíni bírság összegéről. Nagy Béla a jogsértést elismerte, a jogorvoslati jogáról lemondott, tudomásul vette, hogy az ………………..- Ft helyszíni bírságot 30 napon belül az Önkormányzat xxxxxxxxxxxxxxxxxx illetékszámlájára kell befizetnie, a határidő eredménytelen eltelte után az adók módjára behajtásra kerül késedelmi kamat alkalmazása mellett.

Az állattartó neve, lakcíme:

Az állattartó születési helye, ideje, anyja neve:

Dátum, aláírás

Az ellen természetesen semmit nem tehet egy hatóság, ha az állattartó a helyszínen nem hajlandó elismerni a jogsértést, illetve nyilván van jónéhány olyan állatvédelmi szabályszegés, ami nem az „elismerős” jellegű, és fel kell tárni és bizonyítani kell az ügyet, mert nem a ránézésre megállapítható kategória.

Pragmatikus szempont, hogy a jogalkalmazónak helyszíni bírságolási szándékú szemlézés során egy olyan több oldalas számítási láncolattal kellene már előzetesen érkeznie, amiben a főbb típushibákat, hiányosságokat már előre levezette, hogy a helyszínen a jogsértőnek már röviden, tömören, érthetően tudja elmondani, hogy az állatvédelmi bírság összeg konkrétan mennyi lenne és annak a negyede a plafon, ahhoz mérten a rá bízott mérlegelési jogkör keretében szab most ki ennyi és ennyi összeget. Akin hatalmas munkateher van, az nem tud ilyen levezetéseket gyártani, amivel napok elmennek, miközben elégedetlen ügyfelek kopogtatnak, csörögnek telefonon, hogy miért áll az ügyük.

Remélem, hogy a cikkel és a benne lévő mintával tudtam egy kicsit segíteni azoknak a kollégáknak, akik tervezik helyszíni bírság alkalmazását állatvédelmi ügyekben, de eddig nem volt idejük elmélyedni a témában.