“A végrehajtók közfeladatot látnak el, így az Infotv. hatálya alá tartoznak, kötelesek tehát a közérdekű adatigénylések tárgyában a törvényi határidőn belül választ adni az adatigénylőknek” – szögezi le Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke. A hatóság állásfoglalást adott ki a végrehajtói működés nyilvánosságával és átláthatóságával  kapcsolatban. 

A végrehajtói hivatásrend a közel másfél éve kirobbant, ma már csak „Schadl-Völner ügy”-ként emlegetett korrupciós ügy kapcsán került a média, és ez által a magyar társadalom látókörébe. Számos politikus és civil szervezet foglalkozott és jelenleg is aktívan foglalkozik az adósok védelmével, valamint a végrehajtók fékezhetetlen és sokszor – álláspontjuk szerint – követhetetlen gazdagodásával, illetve törvényes működésük átláthatatlanságával.

Az Utcajogász Egyesület még tavaly év végén fordult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) annak érdekében, hogy választ kapjon azon kérdésére, miszerint

a végrehajtók működésükről kötelesek-e a nyilvánosságot tájékoztatni az átlátható működés érdekében, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) személyi hatálya alá tartoznak-e.

A kérdés azért kiemelten fontos, mert amennyiben közfeladatot ellátó személynek minősülnek, az esetben a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, törvényi határidőn belül kötelesek megválaszolni a hozzájuk érkező közérdekű adatigényléseket.

A NAIH állásfoglalásában kifejtette, hogy a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar az 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 250. § (1) bekezdése alapján köztestületnek minősül, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény (Köztestületi törvény) 8/A. § (1) bekezdése szerint továbbá a köztestület a tagságához, illetve a tagsága által végzett tevékenységhez kapcsolódó közfeladatot lát el. A NAIH álláspontja szerint

az önálló bírósági végrehajtó a végrehajtási cselekmények foganatosítása és a végrehajtási kényszer alkalmazása során közhatalmat gyakorol.

Az Alkotmánybíróság korábbi döntésében – a Vht. egyes szakaszai alaptörvény-ellenességének a vizsgálatára irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról szóló 3076/2017. (IV.28.) AB határozatában – amely több helyen is kitér az önálló bírósági végrehajtó jogállására, a testület kifejtette, hogy „az Alkotmánybíróság e körben ismételten utal arra, hogy

a végrehajtói működés az állam legbensőbb szuverenitásához tartozó közhatalmi funkció gyakorlása és a végrehajtók eljárásuk során közhatalmat gyakorolnak. A végrehajtók ugyanis részletesen megszabott eljárási rend keretei között és meghatározott díjazás fejében kizárólag végrehajtással összefüggő közfeladatokat láthatnak el.”

Ugyanezen határozat Indokolása a továbbiakat tartalmazza: „Az Alkotmánybíróság az indítványozók e körben előadott kifogásaival összefüggésben ismételten utal arra, hogy a végrehajtó nem piaci szereplő, mert a bírósági végrehajtói működés elsődlegesen nem üzleti vagy hasznot hajtó tevékenység és nem a piac keresleti és kínálati elvei mentén működő vállalkozás (vö. jelen határozat indokolásának IV/4. pontjával), hanem az állami szuverenitás egyik ismérve és az igazságszolgáltatást kiegészítő, illetve az igazságszolgáltatáshoz szervesen kapcsolódó olyan közhatalmi funkció, amelynek során kötelező erejű és végrehajtható bírósági határozatokat az adós vagyoni és személyiségi jogait is korlátozó állami kényszer árán hajtják végre [Vht. 5. § (1)- (4) bekezdések]. A végrehajtó a végrehajtási cselekmények foganatosítása és a végrehajtási kényszer alkalmazása során alapvető jogokat is korlátozó közhatalmat gyakorol (Vht. 5-8. §). A végrehajtási eljárás bár önálló eljárás, mégis szervesen kapcsolódik a bíróság alapeljárásához és kihathat a bíróságok döntéseinek és ítélkezési tevékenységének megítélésére is.

Annak ellenére, hogy a végrehajtó irodák gazdasági társaságként, önállóan gazdálkodva működnek, tevékenységüket és feladatkörüket tekintve közfeladatot látnak el, így az Infotv. személyi hatálya alá tartoznak.

Az Infotv. szerint az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek

lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – a törvényben meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.

Az adatigénylés benyújtható szóban, írásban, valamint elektronikus úton is.