MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 52. szám
2024. május 9.

2024. évi XIII. törvény
Oktatási, családügyi, kulturális tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról

2024. évi XIV. törvény
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény, valamint az egyes törvényeknek a közigazgatás fejlesztésével összefüggő módosításáról szóló 2023. évi XXI. törvény módosításáról

2024. évi XV. törvény
A jogi és gazdasági versenyképesség erősítése érdekében egyes törvények módosításáról

2024. évi XVI. törvény
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény módosításáról

2024. évi XVII. törvény
Az igazságügyi tárgyú törvények módosításáról

2024. évi XVIII. törvény
Az online csalások elleni fellépés érdekében szükséges törvények és egyéb büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról

2024. évi XIX. törvény
Egyes agrártárgyú törvények módosításáról

2024. évi XX. törvény
A honvédek jogállásával összefüggő törvények módosításáról

102/2024. (V. 9.) Korm. rendelet
A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosításáról

103/2024. (V. 9.) Korm. rendelet
Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

104/2024. (V. 9.) Korm. rendelet
A jogi és gazdasági versenyképesség erősítése érdekében egyes közigazgatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

105/2024. (V. 9.) Korm. rendelet
A képalkotó diagnosztikai eljárásokat érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról

106/2024. (V. 9.) Korm. rendelet
A közgyűjteményi központ létrehozása érdekében szükséges kormányrendelet-módosításokról, valamint az Országos Könyvtári Kuratóriumról szóló 165/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

107/2024. (V. 9.) Korm. rendelet
A Nemzeti Földügyi Központ megszüntetésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

108/2024. (V. 9.) Korm. rendelet
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

109/2024. (V. 9.) Korm. rendelet
Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 671/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

110/2024. (V. 9.) Korm. rendelet
Az EcoSolifer Heterojunction Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” egységesített eljárásrend szerinti megszüntetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

2/2024. (V. 9.) SZTFH rendelet
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének rendelet kiadásában való helyettesítéséről

3/2024. (V. 9.) SZTFH rendelet
Egyes bányászati tárgyú szakmai képesítési rendeletek módosításáról

23/2024. (V. 9.) BM rendelet
Egyes személyes gondoskodást érintő miniszteri rendeletek módosításáról

7/2024. (V. 9.) EM rendelet
Az energiahatékonysági járulék megfizetésének szabályairól

88/2024. (V. 9.) KE határozat
Az országos bírósági hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről

89/2024. (V. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

90/2024. (V. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

91/2024. (V. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

92/2024. (V. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

93/2024. (V. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

94/2024. (V. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

95/2024. (V. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

96/2024. (V. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

97/2024. (V. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

1128/2024. (V. 9.) Korm. határozat
A 2024. évi országos szúnyoggyérítési program végrehajtásához szükséges intézkedésekről

1129/2024. (V. 9.) Korm. határozat
A 2014-2020 programozási időszak pénzügyi eszköz termékek végrehajtásának 2014–2020-as elszámolhatósági időszakot követő finanszírozásáról

1130/2024. (V. 9.) Korm. határozat
A jogszabályok preambulumával összefüggő követelmények megváltozásával kapcsolatos feladatokról

1131/2024. (V. 9.) Korm. határozat
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2024. márciusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

1132/2024. (V. 9.) Korm. határozat
A Csenger településen épülő, 1500 főt befogadó büntetés-végrehajtási intézet infrastrukturális ellátásának előkészítési és kivitelezési munkáihoz szükséges forrás rendelkezésre állásáról

1133/2024. (V. 9.) Korm. határozat
A Sátoraljaújhely város közigazgatási területén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

1134/2024. (V. 9.) Korm. határozat
A Szeged Ipari Park közcélú infrastrukturális fejlesztésének támogatásáról és a szükséges források biztosításáról szóló 1595/2023. (XII. 21.) Korm. határozat módosításáról

1135/2024. (V. 9.) Korm. határozat
A Magyarország és a Svájci Államszövetség között a jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló, Budapesten, 2013. szeptember 12-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 53. szám
2024. május 10.

2024. évi XXI. törvény
A Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

2024. évi XXII. törvény
A Magyarország Kormánya és az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről

2024. évi XXIII. törvény
Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai az Egészségügyi Világszervezet 2022. májusi 75. Közgyűlése által elfogadott WHA75.12 számú határozatban foglalt módosítása kihirdetéséről

2024. évi XXIV. törvény
Egyes külügyi tárgyú törvények módosításáról

2024. évi XXV. törvény
A belügyi ágazati feladatellátást támogató törvények módosításáról

2024. évi XXVI. törvény
Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról

2024. évi XXVII. törvény
Egyes ingatlan-nyilvántartási tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról

2024. évi XXVIII. törvény
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint az Európai Unióban biztosítandó megfelelő minimálbérekről szóló, 2022. október 19-i (EU) 2022/2041 európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetését szolgáló törvénymódosításokról

14/2024. (V. 10.) MNB rendelet
A “Boldog Salkaházi Sára” ezüst emlékérme kibocsátásáról

15/2024. (V. 10.) MNB rendelet
A “Boldog Salkaházi Sára” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

8/2024. (V. 10.) EM rendelet
A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról

10/2024. (V. 10.) AB határozat
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

11/2024. (V. 10.) AB határozat
A Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.136/2023/2. számú végzése és a Győri Törvényszék 9.K.700.929/2022/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

12/2024. (V. 10.) AB határozat
A Kúria Kvk.VI.39.028/2024/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 54. szám
2024. május 14.

111/2024. (V. 14.) Korm. rendelet
A bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által fenntartott köznevelési és szakképző intézményeket érintő 2024. évi egyszeri kiegészítő költségvetési támogatásról

112/2024. (V. 14.) Korm. rendelet
Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

113/2024. (V. 14.) Korm. rendelet
A digitális állam megvalósításához kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról

31/2024. (V. 14.) AM rendelet
A nem állami laboratóriumok engedélyezéséről, nyilvántartásba vételéről és működési feltételeinek részletes szabályozásáról szóló 8/2021. (III. 10.) AM rendelet módosításáról

8/2024. (V. 14.) IM rendelet
A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet módosításáról

98/2024. (V. 14.) KE határozat
Bírák kinevezéséről

99/2024. (V. 14.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésekről

1136/2024. (V. 14.) Korm. határozat
Egyes köznevelési intézmények halaszthatatlan férőhelybővítési igényeihez szükséges forrásbiztosításról

1137/2024. (V. 14.) Korm. határozat
A nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési és szakképző intézményeket érintő 2024. évi egyszeri kiegészítő költségvetési támogatásról

1138/2024. (V. 14.) Korm. határozat
Az egyházi és a kötelező állami feladatot ellátó nem állami fenntartók közfeladataihoz kapcsolódó rezsiár-növekedés 2024. évi kompenzálásáról

1139/2024. (V. 14.) Korm. határozat
A bevett egyházak közfeladataihoz kapcsolódó rezsiár-növekedés 2024. évi kompenzálásáról

1140/2024. (V. 14.) Korm. határozat
Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén kormányzati partnerségi kapcsolatok fejlesztéséért felelős szakdiplomata álláshely létesítéséről

1141/2024. (V. 14.) Korm. határozat
A 2024. évi EG Ritmikus Gimnasztika Európa-bajnokság járműveinek az autóbusz-forgalmi sáv használatáról

1142/2024. (V. 14.) Korm. határozat
A Belső-Erzsébetváros közbiztonsági helyzetének javításával kapcsolatos feladatokról