APEH: utazási iroda nem kötelezett közösségi adószám kiváltására

2004.06. 7.

Az idegenforgalmi tevékenységre vonatkozó különös adózási szabályok szerint adózó utazási iroda nem kötelezett közösségi adószám kiváltására (Áfa-törvény 65-66. §; Art. 22.§ (1),(4))

Az áfa törvény 2004. május 1. napjától hatályos 65. § (1) bekezdése szerint az üzletek működéséről szóló jogszabály alapján utazási irodának minősülő adóalany által az e tevékenysége keretében az utas részére teljesített összes termékértékesítése és szolgáltatásnyújtása egyetlen, belföldön teljesített szolgáltatásnyújtásnak minősül, ha az adóalany gazdasági tevékenységének székhelye, illetve állandó telephelye közül az, amely a teljesítéssel legközvetlenebbül érintett, belföldön van, ezek hiányában pedig, ha állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye található belföldön. A (4) bekezdés szerint mentes az adó alól az a szolgáltatás, amelyet az adóalany saját nevében, de az utas javára rendel meg, s amelyet az utas részére közvetlenül harmadik országnak minősülő területen teljesítenek. Abban az esetben, ha az adóalany által a saját nevében, de az utas javára megrendelt szolgáltatást csak részben teljesítik harmadik országnak minősülő területen, csak a szolgáltatás harmadik ország területén teljesített arányos része mentes az adó alól.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 22. § (1) bekezdés e) pontja alapján az általános forgalmi adó alanya az adóköteles tevékenysége megkezdésének bejelentésével egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal kereskedelmi kapcsolatot kíván létesíteni. Kereskedelmi kapcsolatnak minősül a termékbeszerzés és -értékesítés, valamint - az egyszerűsített vállalkozói adó alanyok kivételével - az általános forgalmi adóról szóló törvény 15. § (5) bekezdése és 15/A. §-a szerinti szolgáltatásnyújtás és - igénybevétel.

A (4) bekezdés szerint a közösségi adószámmal nem rendelkező általános forgalmiadó-alany - a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalany, az alanyi adómentességet választó adóalany és a mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállást választó adóalany kivételével - közösségi adószámának megállapítása érdekében az állami adóhatóságnál előzetesen bejelenti, ha az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal kereskedelmi kapcsolatot kíván létesíteni.

Az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Kormányrendelet 27. § n) pontja alapján utazási iroda (utazási ügynökség és idegenforgalmi szolgáltató iroda): olyan belső eladótérrel rendelkező üzlet, amelynél az üzlethelyiség berendezése a rendeltetésszerű használat követelményeihez igazodik, és kizárólag a tevékenység gyakorlására szolgál, továbbá önálló vezetékes telefonvonallal, fax készülékkel és megfelelő elektronikus adattovábbításra alkalmas berendezéssel rendelkezik. A rendelet 1. számú melléklete alapján az utazási iroda a TEÁOR 63.30-ba sorolható tevékenységet végzi.

Fentiek összefoglalásaképpen az áfa törvény 65-66. §-ában foglalt különleges adózási szabályok alá tartozó utazási iroda az e körben végzett tevékenysége miatt közösségi adószám kiváltására nem kötelezett, hiszen szolgáltatása vagy belföldi szolgáltatásnak, vagy áfa mentesnek minősül, és az az Art. szabályai szerint sem számít közösségi adószám kiváltását igénylő kereskedelmi kapcsolatnak.

  • kapcsolódó anyagok
ADÓZÁS