APEH: a környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettségről

2004.06.14. APEH

Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény (továbbiakban: EU. csatl. törvény) ötödik fejezete több pontban módosí-totta a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvényt.

Az EU. csatl. törvény 33. § (2) bekezdése az adóhatóság hatáskörébe utalta - a jelenleg hatályos szabályozáson túlmenően - a Közösségen belül behozott és az importált termékdíjas termékek utáni adózói díjfizetéssel, bevallással és azok ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.
Az EU. csatl. törvény 146. § (3) bekezdése szerint a 32-35. §-ai, 38-39. §-ai a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba, amely a 2004. április 28-i időponthoz képest 2004. június 12-ét jelentene.

A pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Psz. törvény) 147. § (1) bekezdés o) pontja az EU. csatl. törvény 146. § (3) bekezdésének "32.-35. §-ai, 38.-39. §-ai, valamint" szövegrészét hatályon kívül helyezte és helyére az e törvény 137. § (5) bekezdése lépett.

A Psz. törvény 137. § (5) bekezdés szerint az EU. csatl. törvény 32-35. §-ai, 38-39. §-ai az e törvény hatálybalépésének napján lépnek hatályba azzal, hogy a rendelkezéseit a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló szerződést kihirdető törvény hatályba lépésének napjától keletkezett fizetési kötelezettségekre is alkalmazni kell, azaz 2004. május 1-től kell a belföldi előállítású vagy saját célra felhasznált és az importált termékdíjköteles termék mennyisége után a termékdíjat az adóhatósághoz megfizetni.