Az illeték-köteles eljárások utáni eljárási illeték fizetésének új módjáról

2004.12. 1. Pénzügyminisztérium

Az Országgyűlés - az illetékbélyeg-hamisítások visszaszorítása érdekében tett kormányzati intézkedések egyik elemeként - elfogadta az adóhatóságoknál (APEH, önkormányzati adóhatóság, illetékhivatal) és a vámhatóságnál indított - egyes illeték-köteles - államigazgatási ügyek utáni eljárási illeték megfizetésének új módját tartalmazó illetéktörvény-módosítást.

Illeték-köteles adó-, illeték-, és vámügyben az eljárási illetéket 2005. január 1-jét követően - néhány kivételtől eltekintve - nem a megszokott módon a kérelemre (beadványra, nyomtatványra) ragasztott illetékbélyeggel, hanem pénzben, az adóhatóság, a vámhatóság (a továbbiakban: adóhatóság) által megadott (közzétett) számlára történő banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízás feladásával lehet megfizetni. A készpénz-átutalási megbízás csak az ügyben illetékes adóhatóságnál (az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adók, járulékok és egyéb közterhek esetén az APEH Ügyfélszolgálati Irodáiban, és szerveinél; önkormányzati adóügyben az illetékes települési önkormányzati adóhatóságnál; illetékügyben az illetékes megyei illetékhivatalnál, vámügyben a vámhatóságnál) szerezhető be. A postán beszerezhető, az államigazgatási eljárási illeték megfizetésére szolgáló "Magyar Államkincstár Eljárási illetékbeszedési számla" megnevezést tartalmazó készpénz-átutalási megbízás ("sárga csekk") az adóhatóságnál kezdeményezett eljárások utáni illeték-kötelezettség teljesítésére nem alkalmazható, mert az kizárólag az okmányirodánál, illetőleg az elektronikus úton kezdeményezett eljárások utáni illeték megfizetésére használható fel!

Az eljárási illeték megfizetésének új módja az első fokú adóhatóságnál indított illeték-köteles első fokú ügyekre (méltányossági ügyek, igazolási kérelmek) - ide nem értve a másolat, kivonat illetékét, melyet bélyegben kell leróni - valamint az első fokú adóhatóság által hozott határozat elleni fellebbezésekre vonatkozik. A felügyeleti intézkedés iránti kérelem illetékét továbbra is illetékbélyegben kell megfizetni!

Az illetékfizetés határideje továbbra is a kérelem előterjesztésének napja. Ezért az első fokú adóhatóság a fizetendő illeték összegét kötelezettségként az adózó folyószámláján ezen időponttal előírja.

Ha az adózó az illetéket esedékességkor nem fizeti meg, akkor az adóhatóság az ügyfelet határozatban felhívja az eljárási illeték és a mulasztási bírság megfizetésére. A mulasztási bírságot nem kell megfizetni, ha az adózó a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül megfizeti az illeték összegét. Ha az adózó az eljárási illetéket a határozatban előírt időpontig nem fizeti meg, akkor a határozat alapján az adóhatóság rendelkezik az eljárási illeték és a mulasztási bírság végrehajtásról.

Amennyiben az illeték visszatérítésének van helye, akkor annak az adóhatóság az adózás rendjéről szóló törvény visszatérítésre vonatkozó rendelkezései alapján tesz eleget.

  • kapcsolódó anyagok
KÖZTERHEK