A Ket. hatálybalépése miatt változó iparjogvédelmi jogszabályok

2005.10.28. Jogi Fórum / MSZH

A Magyar Szabadalmi Hivatal gyűjtése alapján közöljük a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) hatálybalépése kapcsán módosuló iparjogvédelmi jogszabályokat.

Változások 2005. november 1-jétől:
 • A Hivatal által hozott döntések két csoportra oszlanak. A Hivatal az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során eldöntendő egyéb kérdésekben pedig végzést bocsát ki. A határozatokkal, illetve a végzésekkel szembeni jogorvoslati lehetőségeket közös szabályok állapítják meg.
 • Az ellenérdekű felek közötti eljárásokban a Hivatal a tényeket nem hivatalból, hanem a kérelem keretei között, az ügyfelek nyilatkozatai és állításai alapján vizsgálja.
 • A Hivatal figyelmen kívül hagyhatja az olyan nyilatkozatokat vagy bizonyítékokat, amelyeket az ügyfél nem kellő időben terjesztett elő. A szabadalom vagy a mintaoltalom megsemmisítésére, illetve a védjegy törlésére irányuló eljárásban a Hivatal által adott határidőn túl új megsemmisítési, illetve törlési ok nem jelölhető meg. A nem megfelelő időben előterjesztett és a Hivatal által figyelmen kívül hagyott nyilatkozat vagy bizonyíték, valamint a határidőn túl megjelölt megsemmisítési vagy törlési ok a jogorvoslati eljárás során sem vehető figyelembe.
 • Ha ellenérdekű felek közötti eljárásban a Hivatal az ügy érdemében – többnyire a kérelem valamely formai hiányossága miatt – nem határoz, hanem az eljárás lezárása érdekében végzést hoz, az ilyen eljárást befejező végzés tárgyaláson kívül is meghozható.
 • A Hivatal a tárgyalás folyamán hozott határozat kihirdetését különösen bonyolult ügyben legfeljebb nyolc napra elhalaszthatja. Ilyenkor a kihirdetés napját nyomban ki kell tűzni, és a határozatot a kihirdetés napjáig írásba is kell foglalni.
 • A Hivatalnak saját döntése visszavonására vagy módosítására a törvényben felsorolt döntések esetében csak akkor van lehetősége, ha a döntéssel szemben megváltoztatási kérelmet nyújtottak be. Ha az ilyen támadott döntés ellenérdekű felek közötti eljárásban született, a visszavonás vagy módosítás további szükséges feltétele az a körülmény, hogy a döntés jogszabályt sértsen vagy a felek a döntés visszavonását vagy módosítását közösen kérjék.
 • Ha a Hivatal az iratbetekintést kérő fél számára az iratbetekintést kizárja vagy korlátozza, ennek tárgyában végzést hoz. A végzés ellen bizonyos esetekben megváltoztatási kérelem nyújtható be.
 • Az eljárási költségek igazolása és megállapítása tárgyában a Ket. részletes szabályai irányadók.
 • Az eljárási költség viselése tárgyában hozott döntés megváltoztatási kérelemmel önállóan támadható. A kizárólag a költségek tárgyában benyújtott megváltoztatási kérelem az érintett döntés egyéb – nem támadott – részeinek jogerőre emelkedését és végrehajtását nem akadályozza.
 • A Hivatal döntésének közlése hirdetményi úton történik, ha az ügyfél címe ismeretlen, vagy ha a döntés kézbesítése sikertelen volt. A hirdetményi kézbesítés úgy valósul meg, hogy a Hivatal a döntést egyidejűleg közzéteszi hivatalos lapjában és internetes honlapján. A döntést a hirdetmény közzétételének napjától számított 15. napon kell kézbesítettnek tekinteni.
 • Ellenérdekű felek közötti eljárásban hozott döntés esetében a beérkezett megváltoztatási kérelem bírósághoz történő továbbításáról a Hivatal nemcsak a kérelmezőt, hanem az ellenérdekű felet is egyidejűleg értesíti.
 • Megszűnik az eljárás félbeszakadásának intézménye. A félbeszakadás helyébe – az eset körülményeinek megfelelően – az eljárás felfüggesztése vagy megszüntetése, illetve a rendelkezésre álló adatok alapján történő döntés lép.
 • A kialakult gyakorlatnak megfelelően immár törvényben rögzített lehetőség van általános képviseleti meghatalmazás, illetve ügyvédi vagy ügyvivői iroda számára adott – általános vagy eseti – képviseleti meghatalmazás benyújtására.

A fenti változások csak a 2005. november 1-je után indult eljárásokban irányadók.

Változás 2007. január 1-jétől:
 • Lehetővé válik a védjegybejelentések elektronikus úton történő benyújtása.
Változás 2007. július 1-jétől:*
 • Lehetővé válik a szabadalmi, használati mintaoltalmi, formatervezési mintaoltalmi és topográfiaoltami bejelentések elektronikus úton történő benyújtása. (Továbbra sem lesz azonban lehetőség elektronikus úton tett bejelentésre a kiegészítő oltalmi tanúsítvány megadására irányuló, valamint a növényfajta-oltalmi bejelentések esetében.)
 • kapcsolódó anyagok
IPARJOGVÉDELEM
MAGYAR SZABADALMI HIVATAL