ÁSZ jelentés a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről

2005.10.31. Jogi Fórum / ÁSZ

Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az APEH ellenőrzési rendszere biztosítja-e a társasági adóból származó költségvetési bevételek minél teljesebb körű beszedését, ezen belül eredményes-e az ellenőrzésre kiválasztás rendszere, a jogosulatlanul igénybe vett adókedvezmények kiszűrésére és az ellenőrzések során megállapított fizetési kötelezettségek behajtására tett intézkedései.

A központi költségvetés bevételeinek évente átlagosan 7-8%-a származik társasági adóbefizetésekből. Az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (továbbiakban: APEH) az adó beszedést a költségvetés előirányzathoz viszonyítva 2002-ben 105,3%-ban, 2003-ban 96,5%-ban, 2004-ben pedig 97,8%-ban teljesítette. 2005. I-VIII. hónapjában a társasági adó befizetések nettó összege 196 Mrd Ft. Ez a teljesítés az éves előirányzatnak (468 Mrd Ft) 41,9%-a, az időarányos előirányzatnak pedig 62,8%-a. Figyelembe véve azonban, hogy az adóalanyok adófeltöltési kötelezettségének határidejét a jogszabály december 20.-ában határozza meg, az időarányos befizetések alapján a bevételek éves teljesülésére következtetés még nem vonható le.

A lefolytatott számvevőszéki ellenőrzés főbb megállapításai:

Az APEH a társasági adó ellenőrzésével és beszedésével kapcsolatos, jogszabályokban meghatározott feladatait ‑ az adóbevallások feldolgozása, az adóalanyok ellenőrzése, valamint az adók beszedése adminisztratív és informatikai rendszerei segítségével ‑ eredményesen látta el az ellenőrzött időszakban. A központi költségvetés bevételeinek évente átlagosan 7-8%-a származik a társasági adó befizetésekből.

Az adóbevallások feldolgozásának rendje biztosítja a bevallások egységes elvek szerinti nyilvántartását, rögzítését és ellenőrzését. A feldolgozási folyamat meghatározó részét támogatja informatikai rendszer, azonban ez nem terjed ki valamennyi feldolgozási szakaszra, bár ennek a feltételei biztosítottak. Az adóbevallások számszaki ellenőrzéséhez nem használja fel rendszerjellegűen kontrolladatként a más adónemekkel kapcsolatos adatállományait.

A bevallás-elmulasztás szankcionálását megelőző hatósági munka eljárásrendjére az igazgatóságok eltérő gyakorlatot alakítottak ki. Míg az egyik igazgatóság felszólító levélben hívja fel az adózó figyelmét bevallási kötelezettségének teljesítésére, egy másik igazgatóság azonnal a bírságról szóló határozatot küldi meg.

Az APEH kialakította az ellenőrzési és végrehajtási stratégiáját. A jogszabályokban előírt kötelezettségeit, illetve a korábbi évek ellenőrzési tapasztalatait figyelembe véve irányelvekben fogalmazta meg az éves ellenőrzési prioritásokat és szempontokat. Az igazgatóságok az irányelvek alapján határozták meg éves feladattervüket és ellenőrzési típusonként a teljesítendő ellenőrzöttségi szintet. 2002-ben a társasági adóbevallást benyújtó adóalanyok 1,4%-át, 2003-ban 1,9%-át, 2004-ben pedig 1,3%-át ellenőrizték. 2004. évben – jogszabály alapján – a 3000 legnagyobb várható éves adóteljesítményű adóalany (kiemelt adózói kategória) kötelező kétévenkénti ellenőrzése keretében 1934 utólagos adóellenőrzést hajtottak végre; a költségvetés társasági adóbevételeinek 53%-a ezen adóalanyok befizetéseiből származott.

Az utólagos (valamennyi adónemet érintő) ellenőrzések eredményessége a vizsgált időszakban folyamatosan javult. A Hivatal továbbfejlesztette az ellenőrzésre kiválasztás informatikai rendszerét és megnövelte a minden adónemre és járulékra kiterjedő átfogó ellenőrzések portfolión belüli arányát, továbbá folyamatosan bővítette az ellenőrzésre kiválasztás kockázati paramétereit. Az egy ellenőrzéssel feltárt adókülönbözet összege 2001 és 2004 között 55%-kal emelkedett, miközben az ellenőrzések száma átlagosan 4%-kal csökkent. Az ellenőrzések számának csökkenését egyrészt az ellenőrök számának 12%-os leépítése, másrészt a nagyobb revizori kapacitást igénylő átfogó ellenőrzések portfolión belüli részarányának növelése okozta.

A Hivatal a feltárt adókülönbözetek összegét adónemenként csak egy összegben, ellenőrzési típusokra bontva azonban nem tartja nyilván. Az ellenőrzések eredményeként befolyt bevételt 2003-ig egy összegben, nem adónemenkénti bontásban mutatta ki, 2004-től ‑ az új Art. előírásai következtében ‑ már összességében sem állapítható meg az így realizált bevétel. Nem mutatható ki az sem, hogy az ellenőrzéssel feltárt adókülönbözet meg nem fizetése mennyivel növeli a hátralékállományt. Mindez megnehezíti a feladat-végrehajtás értékelését, továbbá megbízható adatok, információk szolgáltatását a felügyeleti szerv részére a gazdaság- és költségvetés-politikai döntések előkészítéséhez.

A Hivatal a vizsgált évek mindegyikében a tervezettet meghaladó mértékben hajtotta be az adókat és a járulékokat. 2001-2003 években ez 8-13% között alakult. 2004-ben az azonnali beszedési megbízások GIRO rendszeren keresztüli kibocsátásának bevezetése 38%-os növekedést eredményezett.

A Hivatal a végrehajtások eredményességének növelése érdekében valamennyi adónemre vonatkozó egységes kockázatkezelési rendszert alakított ki. A vizsgált időszakban közel 30%-kal több adóalanynál kezdeményezett végrehajtási eljárást, a végrehajtással érintett adótartozás összege is 21%-kal nőtt. Az intézkedések eredményeként 2003-ról 2004-re a társasági adó hátralékból behajtott bevételek összege 41%-kal nőtt.

A pénzügyminiszter teljesítette a társasági adóval összefüggő jogalkotási kötelezettségeit és az EU-csatlakozással kapcsolatos jogharmonizációs feladatait. Felügyeleti jogkörében eljárva az Art.-ban meghatározottak szerint iránymutatásokat adott ki, és követelményeket határozott meg, ezek teljesítéséről a Hivatalt rendszeresen beszámoltatta. Fenti intézkedéseivel hozzájárult az APEH társasági adóval kapcsolatos feladatainak eredményes végrehajtásához.

A PM az adókedvezmények igénybevételével, elbírálásával kapcsolatos, jogszabályban előírt feladatait teljesítette. Nem készített azonban elemzést, illetve értékelést arra vonatkozóan, hogy a különböző adókedvezmények igénybevétele mennyiben segítette a kitűzött gazdaságpolitikai célok elérését arra hivatkozva, hogy ezt jogszabály nem írja elő számára.

Az teljes jelentés az Interneten a http://www.asz.hu címen olvasható.

  • kapcsolódó anyagok
APEH
ADÓZÁS