EB ítélet a közösségi szervek által okozott károkról

2005.12.14. Jogi Fórum / Európai Bíróság

Rendkívüli gazdasági kár esetén a Közösség szervei jogellenes magatartásának hiányában is Kötelezhető a szervei által okozott károk megtérítésére.

Az Elsőfokú Bíróságnak a T‑69/00., T‑151/00., T‑301/00., T‑320/00., T‑383/00. és T‑135/01. sz. ügyekben hozott ítéletei:

Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio SpA (FIAMM) és FIAMM Technologies és társai kontra az Európai Unió Tanácsa és az Európai Közösségek Bizottsága

Beamglow Ltd kontra Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Közösségek Bizottsága.

A Közösség szervei jogellenes magatartásának hiányában is Kötelezhető a szervei által okozott károk megtírétésére - az Elsőfokú Bíróság azonban elutasítja a társaságok kereseteit, amelyeknek az Egyesült Államokba kivitt termékeit vámpótlékkal sújtották, mivel az így elszenvedett gazdasági kár nem rendkívüli.

A Világkereskedelmi Szervezetet (WTO) létrehozó megállapodás a vámok és a szerződő felek közötti kereskedelem más akadályainak csökkentésére irányul. 1993-ban az Európai Unió Tanácsa rendeletet fogadott el a tagállamok közös banánbehozatali szabályainak létrehozásáról (banán-KPSZ). Ez a rendelet kedvezményes rendelkezéseket írt elő egyes afrikai, karibi és csendes-óceáni országokból származó banánok esetében. A dollárzóna országai – köztük az Egyesült Államok – által a WTO vitarendezési testületéhez (DSB) benyújtott panaszokat követően a testület a közösségi banánbehozatali rendszernek a WTO-megállapodásokkal való összeegyeztethetetlenségéről határozott.

1998-ban az Európai Unió Tanácsa elfogadott egy rendeletet, amely módosította ezt a rendszert.
Mivel úgy vélte, hogy az új rendszer még mindig nem egyeztethető össze a WTO-megállapodásokkal, a DSB az Egyesült Államok kérelmére vámpótlék alkalmazását engedélyezte az amerikai hatóságok által összeállított listán szereplő termékekkel kapcsolatban, 191,4 millió USD összegű éves kereskedelmi forgalom vonatkozásában.

Az Európai Unióban letelepedett hat gazdasági társaság kérte, hogy az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága kötelezze a Bizottságot és az Európai Unió Tanácsát azon kár megtérítésére, amelyet az Egyesült Államokba irányuló kivitelük vonatkozásában szenvedtek el az amerikai megtorló intézkedések miatt.

Az eljárásokat a következő felperesek indították: két olasz társaság, a FIAMM és FIAMM Technologies, valamint a G. Fedon & Figli SpA, amelyek az állandó akkumulátorok, illetőleg a szemüvegtokok és a kiegészítő termékek ágazatában működnek; két francia társaság, a Laboratoire du Bain, amely pezsgőfürdőtermékeket állít elő és exportál és a Groupe Fremaux, amely pamutágynemű készítéssel foglalkozik, amelyeknek egy részét az amerikai leányvállalatán, a Palais Royal, Inc-en keresztül hozza forgalomba az Egyesült Államokban; egy német gazdasági társaság, a CD Cartondruck AG, amely nyomtatott és díszített összehajtható kartondobozokat állít elő, amelyeket első osztályú márkás termékek csomagolására szánnak és egy brit vállalkozás, a Beamglow Ltd, amely nyomtatott és díszített összehajtható kartondobozokat állít elő, amelyeket kozmetikumok és parfümök csomagolására szánnak.

A Közösségnek a szervei jogellenes magatartása miatti felelőssége vonatkozásában az Elsőfokú Bíróság emlékeztet, hogy ahhoz három együttes feltétel fennállása szükséges, azaz az intézményeknek felrótt magatartás jogellenessége, a felperesek által állított kár tényleges felmerülése és az intézményeknek felrótt magatartás és a hivatkozott kár közötti okozati kapcsolat fennállása.

Az Elsőfokú Bíróság rámutat, hogy a WTO-megállapodások nem szerepelnek azon normák között, amelyekre tekintettel a közösségi bíróság a közösségi intézmények magatartásának jogszerűségét ellenőrzi. Következésképpen a jelen esetben nem lehet megállapítani a Tanácsnak és a Bizottságnak felrótt magatartás jogellenességét.

E körülmények között el kell utasítani felperesek kártérítési keresetét, amennyiben az feltételezi e magatartás jogellenességét.

Ami azon felelősségi rendszert illeti, amelynek alapján a Közösség felelőssége még szervei magatartásának jogellenessége hiányában is beállhat, az Elsőfokú Bíróság megállapítja, hogy amikor a jelen esethez hasonlóan az alperes intézmények (a Tanács és a Bizottság) magatartásának jogellenessége nem bizonyítható, azok a vállalkozások, amelyek a közösségi intézmények magatartásából eredő terhekből aránytalan részt viselnek, bizonyos körülmények között kártérítésre jogosultak.

Az EK-Szerződés ugyanis kötelezi a Közösséget, hogy megtérítsen bizonyos, a szervei olyan magatartása miatt keletkezett károkat, amelyeknek a jogellenes jellege nem bizonyított. Ennek érdekében a következő feltételeknek kell együttesen teljesülniük: a kár tényleges felmerülése, a kár és a közösségi intézmények magatartása közötti okozati kapcsolat fennállása, valamint az elszenvedett kár különleges és rendkívüli jellege.

Az Elsőfokú Bíróság úgy véli, hogy teljesült a kár tényleges felmerülésére vonatkozó feltétel, mivel a Bizottság által benyújtott statisztikák a felperes társaságok termékei Egyesült Államokba irányuló kivitelének érezhető visszaesését mutatják.

Az elszenvedett kár és a közösségi intézmények magatartása közötti közvetlen okozati kapcsolatra vonatkozó második feltételt a jelen esetben szintén teljesültnek lehet tekinteni. Ugyanis a Tanács és a Bizottság magatartása, azaz a közösségi banánbehozatali rendszer elfogadása vezette az Egyesült Államokat a megtorló intézkedések elfogadására. Az alperes intézmények magatartása az elszenvedett kár döntő oka.

A kár rendkívüli jellegére vonatkozó feltétellel kapcsolatban azonban az Elsőfokú Bíróság kizárja, hogy a jelen esetben a felperes vállalkozások ilyen jellegű kárt szenvedtek volna el. Ugyanis azok a károk, amelyek gazdasági szereplőket érhetnek, kizárólag akkor rendkívüliek, ha meghaladják az érintett ágazatban végzett tevékenységekhez fűződő gazdasági kockázatok korlátait.

Az Elsőfokú Bíróság azonban úgy véli, hogy a felperesek nem bizonyították, hogy az általuk a Tanács és a Bizottság magatartása miatt elszenvedett gazdasági kár meghaladta az exportőri tevékenységükhöz fűződő kockázatok korlátait.

Következésképpen az Elsőfokú Bíróság elutasítja a kereseteket.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA