Jogelméleti Szemle 2005/4. szám

2005.12.19. JogiForum.hu

A Jogelméleti Szemle jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások mellett a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányokat is közöl.

A Jogelméleti Szemle 2005/4. számának tartalomjegyzéke:

Tanulmányok

BALÁZS ZOLTÁN: Emberi méltóság
GELLÉN KLÁRA: A fedezetelvonó és a fedezetelvonás céljából kötött színlelt szerződés elhatárolása
JUHÁSZ ZOLTÁN: Közjogi elemek a polgári jogi szerződésekben: a villamos-energia közüzemi szerződés szerződésszegési szabályainak példája
KIRÁLY ANDREA: Az EU döntéshozatalában képviselendő magyar nemzeti pozíció kialakításának elmélete
LÖFFLER TIBOR: Autoritás és legitimitás II.
MÉSZÁROS ÁDÁM: A személyes tulajdonságok tana a magyar büntetőjogban
NAGY TAMÁS: Jog és irodalom az antebellum korszak Amerikájában I.
NÓTÁRI TAMÁS: Jog és bírói hatalom Hésiodosnál
SIKLÓSI IVÁN: A nemlétező szerződés jogdogmatikai kategóriája és esetkörei a római jogban
SZMODIS JENÕ: Az érdek és a jog néhány összefüggéséről
TARR ÁGNES: A homoszexualitás jogelméleti megközelítésének egyes aspektusai, különös tekintettel a Devlin-Hart vitára
VERES ORSOLYA: Bevezetés az összehasonlító jogba
ZÁMBÓ GÉZA: A gyámság Bulgária, Lengyelország, Oroszország, és Románia jogi szabályozásának tükrében
ZÉTÉNYI ANDRÁS: Michel Foucault állambölcselete

Könyvismertetés

BANGÓ, JENÕ: Ernst R. Sandvoss: Vom homo sapiens zum homo spaciens. Eine Sinnperspektive der Menschheitsentwicklung,
GAGYI ÁGNES: Az elfedettség az államban, és az állam a globalizációban
GALÁNTAI ERZSÉBET: Források a VIII–IX. századi Bajorországból
HEGEDÛS FANNY: Jogdogmatika és jogpolitika a bírói gyakorlat hatása alatt

A tanulmányokat Word szövegszerkesztővel írva, e-mailen lehet átküldeni a technikai szerkesztőhöz, Ujváry Leventéhez. E-mail címe: levente.ujvary@vodafone.com

  • kapcsolódó anyagok
JOGBÖLCSELET