Az Unióban kizárhatóak a közbeszerzési eljárásból a köztartozást felhalmozó cégek

2006.02. 9. Jogi Fórum / Európai Közösségek Bírósága

Megszületett az Európai Bíróság első olyan ítélete, amely szerint kizárhatók a közbeszerzési eljárásból azon szolgáltatók, akik nem rendezték társadalombiztosI járulék- és adófizetési kötelezettségeiket

A La Cascina, a Zilch és a G.f.M társaságok ajánlatot nyújtottak be az olasz védelmi minisztériumnak az olasz gazdasági- és pénzügy‑minisztériummal egyetértésben a védelmi minisztérium szervezetei és osztályai részére nyújtandó étkeztetési szolgáltatásokra vonatkozóan 2002. decemberében közzétett ajánlati felhívására.

Az ajánlatkérő 2003‑ban kizárta az eljárásból a társaságokat azon az alapon, hogy a La Cascina és a G.f.M. nem rendezte a munkavállalókkal kapcsolatos társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségét, valamint a Zilch társaságot azon az alapon, hogy nem rendezte adófizetési kötelezettségét.

A fenti három társaság kérte e határozat hatályon kívül helyezését. A La Cascina és a G.f.M. előadta, hogy a társadalombiztosítás felé fennálló tartozásukat utólag rendezték. A Zilch arra hivatkozott, hogy az adófizetés tekintetében rendezte helyzetét, mivel adóamnesztiában, illetve adókedvezményben részesült.

A Tribunale amministrativo regionale del Lazio azt kérdezte az Európai Közösségek Bíróságától, hogy 1) mely időpontban kell a szolgáltatót úgy tekinteni, hogy a közbeszerzési eljárásban való részvétele érdekében eleget tett társadalombiztosítási járulék- és adófizetési kötelezettségének, 2) mely időpontban kell a szolgáltatónak bizonyítania e kötelezettségei teljesítését és 3) a közbeszerzési szerződésekről szóló irányelv értelmében eleget tett‑e vagy sem kötelezettségeinek az a szolgáltató, aki késedelembe esett a társadalombiztosítási járulék- és adófizetési kötelezettségei teljesítésével, részletfizetési kedvezményt kapott az illetékes hatóságoktól e járulékok, illetve adók teljesítésére vagy a társadalombiztosítási járulék-, illetve adófizetési kötelezettségei fennállását vagy összegét vitatva közigazgatási vagy bírósági jogorvoslattal élt.

A Bíróság először is megjegyzi, hogy a közbeszerzési szerződésekről szóló irányelv kimerítő felsorolásban hét olyan okot állapít meg, amely a közbeszerzési eljárás résztvevőjének kizárását vonja maga után, és amelyek között szerepel azon jelentkezők kizárása, akik nem tettek eleget társadalombiztosítási járulék‑, valamint adófizetési kötelezettségeiknek. A szabályozás a tagállamokra bízza azt, hogy alkalmazzák‑e az egyes kizárási okokat, azonban újakat nem írhatnak elő.

Az irányelv nem tartalmazza a „nem tesz eleget kötelezettségének” kifejezés meghatározását, ennélfogva visszautal a nemzeti szabályokra. Ezért a tagállamok hatáskörébe tartozik a szóban forgó adózási és társadalombiztosítási kötelezettségek tartalmának és hatályának, valamint a teljesülésükhöz szükséges feltételek meghatározása.

Következésképpen a tagállamoknak kell meghatározniuk azt a határidőt, amelyen belül az érdekelteknek meg kell fizetniük tartozásaikat, amely a részvételi kérelem benyújtásának határnapjától a közbeszerzési szerződés odaítélését közvetlenül megelőző időpontig terjedhet. Az átláthatóság és egyenlő bánásmód elve megköveteli, hogy e határidőt a lehető legnagyobb pontossággal meghatározzák és közzétegyék.

Ezért elvben azt a jelentkezőt kell úgy tekinteni, hogy eleget tett kötelezettségeinek, aki a határidőn belül teljes mértékben megfizette a kötelezettségeinek megfelelő összeget. Ellenkező esetben e határidőn belül bizonyítania kell, hogy a nemzeti jogban meghatározottakhoz hasonló adóamnesztiában részesült, javára méltányossági intézkedést hoztak, közigazgatási megállapodást kötött vagy jogorvoslattal élt.

A közösségi joggal összeegyeztethető az a nemzeti jogszabály, amely ezekben az esetekben úgy tekinti, hogy a résztvevő rendezte kötelezettségeit.

(A Bíróság C‑226/04. és C‑228/04. sz. egyesített ügyekben hozott ítélete, La Cascina Soc. coop. arl és Zilch kontra Ministero della Difesa és társai, valamint Consorzio G. f. M. kontra Ministero della Difesa és társai)

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA