Az Alkotmánybíróság legfontosabb döntései 2006-ban

2006.03. 6. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Tizenhat év alatt csaknem huszonkétezer - 2005-ben 1136 - indítványt címeztek az Alkotmánybíróságnak, és közülük húszezer ügyben született döntés. Az alábbiakban az idei év legfontosabb illetve legfrissebb határozatait közöljük.

2006. évi főbb döntések

48/B/2002. AB határozat
Az Alkotmánybíróság február 21-én kelt határozata alkotmányellenesnek nyilvání­totta és a határozat kihirdetése napjával megsemmisítette a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény 8. § (3) bekezdését.

76/B/2005. AB határozat
Az Alkotmánybíróság teljes ülése február 14-én döntött arról az indítványról, amely azt kifogásolta, hogy a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló törvény több eltérő tárgyú, más törvény módosítását is tartalmazza.

604/B/2000. AB határozat
Az Alkotmánybíróság február 14-én hozott határozatában al­kotmányellenesnek ítél­te és megsemmisítette a helyi önkormányzati képviselők jog­állásának egyes kérdéseiről szóló törvénynek azt a rendelkezését, mely szerint nem lehet önkor­mányzati képviselő az, aki – vagy akinek személyes közreműködésével működő gazdasági társaság – önkormányzati feladatot a képviselő-testülettel vagy a képvi­selő-testület szervével kötött vállalkozási, megbízási szerződés vagy munka­szerző­dés alapján lát el.

2/2006. (I. 30.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság 2006. január 30-án kelt határozatával helybenhagyta az Or­szágos Választási Bizottsághatározatát, amelyben hitelesítette annak az aláírásgyűjtő ívnek a mintapéldányát, amely népi kezdeményezés benyújtására irányul a követ­kező kérdésben: "A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (kisebbségi törvény) 61. § (2) bekezdésének értelmében alulírott magyar állampolgárok kijelentjük, hogy a magyarországi zsidó kisebbség­hez tartozunk, és a kisebbségi törvényben foglalt feltételeknek megfelelünk. Kérjük a T. Országgyűlést, hogy a kisebbségi törvény 61. § (1) bekezdésében a népcsoportok felsorolását a zsidó kisebbségi népcsoporttal egészítse ki."

Legfrissebb döntések

1001/H/2005. AB határozat
Az Alkotmánybíróság február 28-án kelt határozatával megsemmisítette az Országos Választási Bizottság 37/2005. (X. 20.) számú határozatát, és az OVB-t új eljárásra uta­sította. Az OVB érintett határozatával megtagadta az országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtő íve mintapéldányának a hitelesítését. A mintapéldánya az alábbi kér­dést tartalmazta: „Kívánja-e Ön, hogy az Országgyűlés tűzze napirendre a magyar mezőgazdasági termékek értékesíthetőségének ügyét és a megalkotandó új törvény­ben oly módon szabályozza a magyar mezőgazdasági termékek értékesítését, mely szerint a Magyar Köztársaság területén működő, élelmiszer kereskedelmi tevékeny­séget – vagy azt is – folytató kereskedelmi egységekben az értékesítésre kínált mező­gazdasági és élelmiszeripari termékek legalább a fele a Magyar Köztársaság területén termelt vagy előállított termék legyen?”

657/B/2002. AB határozat
Az Alkotmánybíróság február 28-án kelt határozatával elutasította a választott bírás­kodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény 54. §-a és 55. §-a alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt.

489/B/1999. AB határozat
Az Alkotmánybíróság február 27-én hozott határozatával elutasította a Polgári tör­vénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/E. § (6) bekezdés egyes szövegrészei alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG