Alkotmányos mulasztások - késlekedik a jogalkotó

2006.03.10. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Jelenleg tizenöt olyan – mulasztásban megnyilvánuló alkotmányelle­nességet kimondó – alkotmánybírósági határozat van, amelyből folyó jogalkotási kötelezettségüknek a felhívott jogalkotók nem tettek eleget.

Ezek közül három eset­ben a kormány, a többi tizenkét esetben pedig az Országgyűlés nem tett eleget jogal­kotási kötelezettségének. Három esetben a mulasztás pótlására megállapított határ­idő még nem telt le, illetve egy esetben a mulasztást csak részben pótolták határidőre a jogalkotók. Összesen tizenegy olyan alkotmányos mulasztás áll fenn, amelyek ese­tében a jogalkotó az Alkotmánybíróság által előírt határidőig még részben sem telje­sítette jogalkotói feladatát.

Már letelt a határidő:

1./
35/1992. (VI. 10.) AB határozat
Forrás (ABH) 1992, 204.
Mulasztás tárgya: kisebbségek parlamenti képviselete
Felhívott jogalkotó: Országgyűlés
Határidő: 1992. december 1.
Orvosolták-e a mulasztást? NEM

2./
37/1996. (IX. 4.) AB határozat
Forrás (ABH) 1996, 122.
Mulasztás tárgya: Párizsi Békeszerződés 29. cikk 3. pont
– magyar állampolgárok kártalanítása
Felhívott jogalkotó: Országgyűlés
Határidő: 1997. június 30.
Orvosolták-e a mulasztást? NEM

3./
27/1998. (VI. 16.) AB határozat
Forrás (ABH) 1998, 197.
Mulasztás tárgya: frakcióalakítási jog – 46/1994. (IX. 31.) OGY határozat (Házsza­bály)
Felhívott jogalkotó: Országgyűlés
Határidő: 1998. szeptember 31.
Orvosolták-e a mulasztást? NEM

4./
4/1999. (VI. 16.) AB határozat:
Forrás (ABH) 1999, 52.
Mulasztás tárgya: Országgyűlés ülésezési rendje – 46/1994. (IX. 31.) OGY határozat (Házszabály)
Felhívott jogalkotó: Országgyűlés
Határidő: 1999. december 15.
Orvosolták-e a mulasztást? NEM

5./
45/2003. (IX. 26.) AB határozat
Forrás (ABH) 2003, 474.
Mulasztás tárgya: Csehszlovákiából áttelepítettek kárpótlása
Felhívott jogalkotó: Országgyűlés
Határidő: 2004. június 30.
Orvosolták-e a mulasztást? NEM

6./
50/2003. (XI. 5.) AB határozat
Forrás (ABH) 2003, 566.
Mulasztás tárgya: országgyűlési vizsgálóbizottságok státusza és eljárása
Felhívott jogalkotó: Országgyűlés
Határidő: 2004. március 31.
Orvosolták-e a mulasztást? NEM

7./
35/2004. (X. 6.) AB határozat
Forrás (ABH) 2004, 504.
Mulasztás tárgya: a települési önkormányzatokat megillető támogatás és fedezet a hulladékkezelési közszolgáltatás kapcsán (2000. évi XLIII. tv. 59. § (1) bek. m) és n) pontja)
Felhívott jogalkotó: Kormány
Határidő: 2004. december 31.
Orvosolták-e a mulasztás? NEM

8./
54/2004. (XII. 13.) AB határozat
Forrás (ABH) 2004, 690.
Mulasztás tárgya: kábítószerrel kapcsolatos nemzetközi egyezmények kihirdeté­sének elmulasztása
Felhívott jogalkotó: Országgyűlés
Határidő: 2005. május 31.
Orvosolták-e a mulasztást?

 1. Gyermekek Jogairól szóló Egyezmény (1991.évi LXIV. tv.) és a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott forgalmazása elleni egyezmény (1998. évi L. tv.) szabá­lyainak megfelelő jogszabályok megalkotása - NEM
 2. Egységes Kábítószer Egyezmény I-IV. listája (1965. évi 4. tvr.) és a pszichotróp anyagokról szóló egyezmény I-IV. listája (1979. évi 25. tvr.) - IGEN
 3. Btk. 282-283/A. § elkövetési tárgy meghatározása a § alkalmazása során - IGEN
 4. a kábítószer-élvezőket segítő, megelőző, gyógyító programokban közreműködők büntetőjogi felelősségének kérdésein - NEM
 5. Btk. 282-283/A. § elkövetési magtartásai és az engedéllyel folytatható tevékenysé­geket megállapító jogszabályok összehangolásának hiánya - NEM

Ha igen, határidőben?

 1. -
 2. igen
 3. igen
 4. -

Mulasztást orvosló jogalkotás (kihirdetve)

 1. -
 2. 2005. évi XXX. tv. 1-5. §. és 7. § (2005. május 13.)
 3. 2005. évi XXX. tv. 6. § (2005. május 13.)

9./
23/2005. (VI. 17.) AB határozat
Forrás (ABH) ABK XIV. évf. 6. szám
Mulasztás tárgya: népszavazások speciális jogorvoslati határidői (1997. évi C. tv.)
Felhívott jogalkotó: Országgyűlés
Határidő: 2005. december 31.
Orvosolták-e a mulasztást? NEM

10./
28/2005. (VII. 14.) AB határozat
Forrás (ABH) ABK XIV. évf. 7-8. szám
Mulasztás tárgya: érettségi, felsőoktatási felvételi új rendszere
Felhívott jogalkotó: Kormány
Határidő: 2005. december 31.
Orvosolták-e a mulasztást? NEM

11./
30/2005. (VII. 14.) AB határozat
Forrás (ABH) ABK XIV. évf. 7-8. szám
Mulasztás tárgya: a nemzetközi polgári repülésről szóló Chicagói Egyezmény füg­gelékei kihirdetésének elmulasztása (1971. évi 25. tvr.)
Felhívott jogalkotó: Országgyűlés
Határidő: 2005. december 31.
Orvosolták-e a mulasztást? NEM

12./
33/2005. (IX. 15.)AB határozat
Forrás (ABH) ABK XIV. évf. 9. szám
Mulasztás tárgya: jegyző személyi, dologi és postaköltséginek megtérítése termő­föld-elidegenítés kapcsán (16/2002. (II. 18.) Korm. rend. 7. §)
Felhívott jogalkotó: Kormány
Határidő: 2005. december 31.
Orvosolták-e a mulasztást? NEM

Még nem telt le a határidő:

1./
22/2005. (VI. 17.) AB határozat
Forrás (ABH) ABK XIV. évf. 6. szám
Mulasztás tárgya: választókerületek kialakítása
Felhívott jogalkotó: Országgyűlés
Határidő: az országgyűlési képviselők 2006. évi általános választását követően: 2007. június 30.
Orvosolták-e a mulasztás?
a határidő még nem kezdődött meg

2./
35/2005. (IX. 29.) AB határozat
Forrás (ABH) ABK XIV. évf. 9. szám
Mulasztás tárgya: kisajátítás (1976. évi 24. tvr.)
Felhívott jogalkotó: Országgyűlés
Határidő: 2007. június 30.
Orvosolták-e a mulasztást?
a határidő még nem telt le

3./
40/2005. (X. 19.) AB határozat
Forrás (ABH) MK 138. szám
Mulasztás tárgya: Országos Érdekegyeztető Tanács létrehozására, működésére vo­natkozó szabályok meghozatalának elmulasztása (1991. évi IV. tv.)
Felhívott jogalkotó: Országgyűlés
Határidő: 2006. március 31.
Orvosolták-e a mulasztás?
a határidő még nem telt le

 • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG