Az Alkotmánybíróság március 27-28-i teljes ülése

2006.03.24. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén tárgyalja azt az indítványt, amely a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló tör­vény egyik rendelkezését kérdőjelezi meg.

Ugyancsak hétfőn vitatják meg az alkotmánybírák azt a beadványt, amely szerint alkotmánysértő az Országgyűlés Házszabályának több rendelkezése is. Az indítvá­nyozó alkotmányellenesnek tartja a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házsza­bályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 23. § b) pontjának és a 47. § (4) be­kezdésének „és a felszólalási időkeretekre” szövegrészét, továbbá a 47. § (6) bekezdé­sét és a 75. § (3) bekezdését.

Határozat készül a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 292. §-a, 293. §-a, 294. §-a és 296/A. §-a alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában is.

Egy indítványozó alkotmányellenesnek tartja a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 19. § (5) bekezdés b) pontja „áthelyezés esetén” és 1992. július 1-jéig” szövegrészét.

A testület hétfőn foglalkozik a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontja alkotmányosságát vitató indít­vánnyal. Az érintett rendelkezés kimondja: „A közoktatási feladatot ellátó intéz­ményt fenntartó gazdasági társaságot, valamint a nevelésbe-oktatásba a 2003/2004. tanévtől kezdődően belépett gyermekek, tanulók, illetve előbbieknek a teljes gyer­mek-, tanulólétszámához viszonyított arányában számított foglalkoztatott pedagó­guslétszám után az e bekezdésben meghatározott egyéni vállalkozót az a) pont sze­rinti normatíva 30%-ának megfelelő hozzájárulás és támogatás illeti meg.”

Kedden kerül napirendre az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 26. § (2) bekezdés c) és d) pontja, valamint (3) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

Egy indítvány a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékeny­ségről szóló 1997. évi LV. törvény 5. § e) pontjának az alkotmányosságát vitatja.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG