Nemzetközi alkotmányjogi konferencia Budapesten

2006.04. 7. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága, az Európa Tanács Velence Bizottsága és a Budapest Fórum Európáért Alapítvány 2006. április 10-én és 11-én nemzetközi kerekasztal-konferenciát rendez Budapesten.

A tanács­kozás témája: az alkotmányjog és az európai jog kapcsolata az Európai Unió tag­álla­maiban. A kerekasztal-konfrencián részt vesz többek között Thomas Markert, az Eu­rópa Tanács Velence Bizottságának főtitkár-helyettese, Claus Vreden, a Budapest Fórum Európáért Ala­pítvány igazgatója, Ninon Colneric, a luxembourgi Európai Bíróság bírája, Lord Bingham of Cornhill lordbíró, Jan Mazák, a szlovák alkot­mánybíróság elnöke, va­lamint alkotmánybírák Ausztriából, Ciprusról, Csehország­ból, Észtországból, Len­gyelországból, Lettországból és Litvániából. A tanácskozáson, amelyen ott lesznek a magyar alkotmánybírák is, Bihari Mihály, az Alkot­mánybíróság elnöke mond megnyitó beszédet. A konferencia résztvevőinek hétfő este Sólyom László köztársa­sági elnök ad fogadást.A Joggal a Demokráciáért Európai Bizottsága (közkeletű nevén: Velence Bizottság) ti­zenhat év­vel ezelőtt alakult. A bizottságot 1990 májusában az Európa Tanács hozta létre annak érdekében, hogy konzultatív testületként segítsen a közép- és kelet-euró­pai új de­mokráciáknak jogi és politikai intézményeik kiépítésében, illetve erősítse a már lé­tező demokratikus struktúrákat. A testület jogi szakvéleményeket ad alkot­mányjogi kérdésekben, továbbá konzultációt biztosít az államok számára, hogy tör­vényeik megfeleljenek az Európa Tanács demokratikus normáinak. Emellett a gré­mium olyan alkotmányozási, törvényhozási és közigazgatási intézkedéseket is ta­nulmányoz, amelyek az Európa Tanács működési elveinek kidolgozását szolgálják.

A bizottságnak jelenleg negyven tagállama és egy társult tagja van, továbbá tíz ál­lam megfigyelőként vesz részt a munkájában. A Velence Bizottság tanulmányai, va­lamint az UniDem (University for Democracy) szemináriumok beszámolói a Science and Technique of Democracy című sorozatban jelennek meg. A bizottság szerkeszti a Bulletin on Constitutional Case-law című kiadványt is, amely mintegy negyven or­szág alkotmánybíróságának és hasonló jogkörű testületeinek, továbbá az Emberi Jo­gok Európai Bíróságának és az Európai Unió Európai Bíróságának legfontosabb ha­tározataiból közöl összefoglaló ismertetéseket.

A Velence Bizottság független szakértőkből, jogtudósokból áll, akik saját vélemé­nyüket, és nem az őket delegáló kormány véleményét képviselik. A testületnek ma­gyar részről koráb­ban tagja volt Sólyom László köztársasági elnök, az Alkotmánybí­róság első elnöke, valamint Zlinszky János volt alkotmánybíró. A grémiumnak ma két magyar tagja van: Paczolay Péter alkotmánybíró, valamint Trócsányi László sze­gedi jogászpro­fesszor.

A Velence Bizottság számos nagy jelentőségű ügyben foglalt állást, illetve készített jelentést az Európa Tanács számára. Nagy visszhangot váltott ki például 2001 októ­berében „a nemzeti kisebbségek számára az anyaállamok által biztosított kedvezmé­nyes bánásmódról” című jelentése.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYJOG
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG