Az elektronikus úton bevallók regisztrációs és bejelentési kötelezettsége

2006.04.12. Jogi Fórum / APEH

Az okmányirodai regisztrációnak, és az adóhatósági bejelentésnek annak a magánszemélynek kell eleget tennie, aki a bevallásokat el fogja küldeni az adóhatóságnak.

2006. május 1-jétől elektronikus úton, az interneten kell teljesíteni valamennyi bevallási, illetőleg adatszolgáltatási kötelezettségét annak az adózónak, aki (amely) munkáltatónak, illetve kifizetőnek számít, és
  • havonta, illetőleg negyedévenként kötelezett bevallásra, vagy
  • a 2005. december 31-ei állapot szerint beletartozik a 10.000 legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók körébe, vagy
  • adóztatási feladatait az APEH Pest Megyei és Fővárosi Kiemelt Adózók Igazgatósága látja el.

A fenti adózókat a bevallások és adatszolgáltatások elektronikus úton történő teljesítése érdekében regisztrációs és bejelentési kötelezettség is terheli. A regisztrációs kötelezettségnek 2006. április 30-áig kell eleget tenniük, mely kötelezettség bármely okmányirodánál teljesíthető. A bejelentési kötelezettséget az adózó székhelye (lakóhelye) szerint illetékes állami adóhatóságnál kell teljesíteni, ahol az okmányirodai regisztráció megtörténtét kell bejelentenie a regisztrációt követő 8 napon belül.

Az okmányirodai regisztrációnak, és az adóhatósági bejelentésnek annak a magánszemélynek kell eleget tennie, aki a bevallásokat el fogja küldeni az adóhatóságnak. Ez a személy lehet az adózó önmaga (adószámmal rendelkező magánszemély, egyéni vállalkozó esetén), az adózó törvényes képviselője (pl. egy Kft. ügyvezetője), továbbá valamennyi adózó tekintetében annak meghatalmazottja, megbízottja (pl. könyvelő, adótanácsadó stb.) is.

Az okmányirodai regisztrációt követő adóhatósági bejelentést a 06180-as számú bejelentés és regisztrációs adatlapon kell megtenni. Az adatlap kizárólag a www.apeh.hu oldalról tölthető le, és a nyomtatást követően papír alapon, aláírva nyújtandó be. Kérjük, hogy a kinyomtatott adatlapot téves adat esetén ne íróeszközzel (tollal, ceruzával stb.) javítsa, hanem új adatlapot szíveskedjék kinyomtatni a helyes adatokkal.
Amennyiben az okmányirodai regisztrációt az adózó meghatalmazottja vagy megbízottja teljesíti, akkor a 06180. számú adatlapon az adóhatósági bejelentést is a meghatalmazottnak vagy megbízottnak kell megtennie. Ebben az esetben a nyomtatványt - a meghatalmazás bejelentése esetén - a megfelelő helyen a meghatalmazottnak és a meghatalmazónak is alá kell írnia.

Az állami adóhatóság 2006. februárjában és márciusában külön értesítőlevélben hívta fel az érintett adózók figyelmét arra, hogy tegyenek eleget regisztrációs és bejelentési kötelezettségüknek. Ismételten kérjük azokat az adózókat, akik regisztrációs és bejelentési kötelezettségüknek - személyesen vagy megbízottjuk, állandó meghatalmazottjuk útján - még nem tettek eleget, ezt 2006. április 30-áig szíveskedjenek pótolni! Felhívjuk tisztelt adózóink figyelmét, hogy amennyiben a regisztrációs és bejelentési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, vagy azt késedelmesen teljesítik, úgy az állami adóhatóság 500 ezer forintig terjedő összegű mulasztási bírságot róhat ki. Az okmányirodai regisztráció és az adóhatósági bejelentés hiányában az érintett adózó 2006. májusától esedékes bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségeit sem tudja teljesíteni. Az esetlegesen felmerülő tisztázandó kérdések miatt javasoljuk az érintett adózóknak, hogy regisztrációs és bejelentési kötelezettségük teljesítését ne halasszák április végére.

Az okmányirodai regisztráció során kapott azonosító és választott jelszó segítségével nemcsak a bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségnek lehet elektronikus úton eleget tenni. Az azonosítóval és jelszóval más államigazgatási szervnél is kezdeményezhető az elektronikus ügyintézés körébe bevont ügytípusokban az elektronikus ügyintézés. Nagyon fontos, hogy az adózó vagy megbízottja, állandó meghatalmazottja azonosítóját és jelszavát ne adja át senkinek.

  • kapcsolódó anyagok
ADÓZÁS