Módosul a 07T1011. és a 07T1021. számú nyomtatvány

2007.03.26. magyarország.hu / Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

A fizetési kötelezettséget a 07T1011. számú adatlapon, annak megszűnését a 07T1021. számú adatlapon kell bejelenteni az állami adóhatósághoz.

Minden olyan személynek, aki a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) szerint nem minősül biztosítottnak, nem részesül nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű ellátásban és egyéb jogcímen sem jogosult az egészségügyi szolgáltatásokra (Tbj. 16. §) egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie. A járulékfizetési kötelezettség teljesítését követően ők is jogosulttá válnak külön térítés nélkül, a biztosítottakkal azonos módon egészségügyi szolgáltatások igénybevételére. (A Tbj. 39. § (2) bekezdése.)

A Tbj. módosítása következtében 2007. április 1-jétől az eltartott közeli hozzátartozónak minősülő személyek hozzátartozói jogon már nem jogosultak az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett magánszemélynek járulékfizetési kötelezettségét és annak megszűnését be kell jelentenie az állami adóhatósághoz. A kötelezettséget és annak megszűnését a kötelezettség keletkezésétől, illetve megszűnésétől számított 15 napon belül kell bejelenteni az adóhatóság részére. (Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 20. § (6) bekezdése.)

A fizetési kötelezettséget a 07T1011. számú adatlapon, annak megszűnését a 07T1021. számú adatlapon kell bejelenteni az állami adóhatósághoz. Az adatlapok az APEH honlapjáról tölthetőek le. Az adatlapok elérési útvonala a honlapon a következő: „Letöltések > Nyomtatványkitöltő programok > Adatbejelentők, adatmódosítók". Az adatlapok személyesen, postai úton, vagy meghatalmazott útján is benyújthatóak a bejelentő lakóhelye szerint illetékes állami adóhatósághoz.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2007. április 1-jétől a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér 9%-ának megfelelő összeg. Ha a települési önkormányzat polgármestere hatósági bizonyítványt állított ki a belföldi személy családjában egy főre jutó havi jövedelemről, ebben az esetben a járulékfizetés alapja a belföldi személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem, de legalább az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. (A Tbj. 19. § (4) bekezdése, 39. § (3) bekezdése; a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 54/A. §-a.)

A járulékfizetési kötelezettséget a kötelezett helyett - annak hozzájárulásával - más személy vagy szerv is teljesítheti. A járulékfizetés átvállalásának tényét (vagy az átvállalás megszüntetését) is be kell jelenteni az állami adóhatósághoz, az átvállalás (vagy megszüntetése) időpontjától számított 15 napon belül. A bejelentést nem a kötelezettséget átvállaló személynek, hanem a Tbj. alapján járulékfizetésre kötelezett személynek kell megtennie. A járulékfizetési kötelezettség átvállalásáról szóló nyilatkozat megtételére, és az átvállalás tényének bejelentésére szintén a 07T1011. számú, illetve a 07T1021. számú adatlap biztosít lehetőséget. A kötelezettség átvállalása az állami adóhatóság jóváhagyásával válik érvényessé.

  • kapcsolódó anyagok
KÖZTERHEK