A médiatörvény lehetőséget ad az ORTT önkényes döntésére

2007.06.29. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság (Ab) június 25-én hozott határozata szerint a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (médiatörvény) 136. § (1) bekezdés "12. és" szövegrésze alkotmányellenes, ezért azt 2007. december 31-i hatállyal megsemmisí­tette.

Az érintett rendelkezés az alábbi szöveggel marad hatályban: 136. § (1) A VI. fejezet 13. címe, a VI/A. fejezet, a VII. fejezet, valamint a 135. § alkalmazásában a Testület közigazgatási ügyben eljáró szerv, eljárására az e §-ban foglalt eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt kell alkalmazni.

Az ORTT indítványában azt sérelmezte, hogy a médiatörvény 112. §-ában az ORTT polgári jogi jogalanyisága keveredik a hatósági jogkörrel. Az Ab osztotta ezt az álláspontot. A határozat indokolásában rámutatott: a médiatörvény 136. § (1) bekezdés "12. és" szövegrésze alapján az ORTT közigazgatási szervként a műsorszolgáltatás törvényessége felett felügyeletet gyakorol, a műsorszolgáltatók szerződésszegő magatartása esetén hatóságként szankcionál. Abban az esetben, ha a pályázaton sikerrel szereplő műsorszolgáltató a törvényben meghatározott feltételeknek nem tesz eleget, vagy a műsorszolgáltatási szerződésben foglaltakat megszegi, az ORTT mint közigazgatási szerv állapítja meg a jogkövetkezményt. Ez azt jelenti, hogy a műsorszolgáltatási szerződésben résztvevő felek egyike, az ORTT közhatalmi szerv­ként is eljárhat a másik szerződő féllel szemben. A médiatörvény 136. § (1) bekezdés "12. és" szövegrésze azáltal, hogy az ORTT közhatalmi jogosítványait összemossa a polgári jogi jogviszonyból származó jogokkal, lehetőséget ad a hatóság önkényes, szubjektív jogalkalmazói döntésére.

Az Ab ugyanebben a határozatában azt is megállapította, hogy az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet idézett elő, mert nem biztosította törvényben, hogy a műsorszolgáltatási jogosultságra vonatkozó pályáztatás során az Alkotmány 61. § (2) bekezdésének megfelelően érvényesüljön a sajtószabadság. Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség áll fenn továbbá azért is, mert a parlament nem szabályozta törvényben az Alkotmány 57. § (1) be­kezdésének megfelelő, a műsorszolgáltatási jogosultság elnyeréséről szóló jogalkal­mazói döntések teljes körű, érdemi bírósági felülvizsgálatának lehetőségét.

Az Ab felhívta az Országgyűlést, hogy jogalkotói feladatának 2007. december 31-ig tegyen eleget.

  • kapcsolódó anyagok
MÉDIAJOG
ORTT
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG