Sharpston főtanácsnok a légiközlekedés-védelmi végrehajtási rendelet nem létezővé nyilvánítását javasolja

2008.04.11. Jogi Fórum / Európai Közösségek Bírósága

E rendelet melléklete kihirdetésének tartós és szándékos elmulasztása, mely melléklet többek között tartalmazza azon tárgyak listáját, amelyeknek a kézipoggyászban történő szállítása tilos, olyan súlyos mulasztás, amely a közösségi jogrendben elfogadhatatlan.

Az EK 254. cikk előírja, hogy a rendeleteket az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

2002. végén a Parlament és a Tanács a légiközlekedés védelmére vonatkozó rendeletet fogadott el (1). A rendelet melléklete meghatározta az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszert. A melléklet többek között általános módon megállapította, hogy mely tárgyak nem vihetők fel a repülőgép fedélzetére, melyek között szerepelnek az „ütőfegyverek: ólmosbot, bot, baseballütő, és hasonló tárgyak”. A rendelet azt is előírta, hogy egyes intézkedéseket tilos közzétenni, és csak a megfelelő hatóságok számára kell hozzáférhetővé tenni. E rendeletet és a mellékletét kihirdették.

2003. áprilisában a Bizottság elfogadta a 2002 rendelet végrehajtási rendeletét (2). A kérdéses intézkedéseket melléklet határozta meg. A 2002-es rendeletnek megfelelően ezt a mellékletet nem tették közzé, bár egy 2004. januári bizottsági sajtóközlemény nyújtott bizonyos tájékoztatást a listán szereplő tiltott tárgyakat illetően. Ezt a mellékletet számos alkalommal módosították, de soha nem tették közzé annak ellenére, hogy két módosító rendelet is hivatkozott a preambulumában annak a szükségességére, hogy az utasokat egyértelműen tájékoztassák a tiltott tárgyakra vonatkozó szabályokról.

2005. szeptember 25-én Gottfried Heinrichet a Wien-Schwechat repülőtér biztonsági ellenőrzésén megállították, mivel a kézipoggyásza teniszütőket tartalmazott, amelyek állítólagosan tiltott tárgyak. Gottfried Heinrich ennek ellenére a teniszütőkkel a kézipoggyászában felszállt a repülőgépre. A biztonsági személyzet ezt követően felszólította a repülőgép elhagyására.

Dr. Heinrich az Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich [Alsó-Ausztria tartomány független közigazgatási tanácsa] előtt keresetet indított. Az osztrák bíróság az Európai Közösségek Bírósága elé előzetes döntéshozatal céljából kérdéseket terjesztett elő arra vonatkozóan, hogy a rendeletek, vagy azok részei rendelkezhetnek-e kötelező erővel akkor, ha a Hivatalos Lapban nem kerültek kihirdetésre.

A mai napon előterjesztett indítványában Eleanor Sharpston főtanácsnok úgy foglal állást, hogy a 2003-as végrehajtási rendeletnek a melléklete nélküli kihirdetése hiányos és nem megfelelő kihirdetésnek minősül, amely nem elégíti ki az EK 254. cikk követelményeit.

E tekintetben a főtanácsnok megjegyzi, hogy a rendeletek kihirdetésének a kötelezettsége egyértelmű és kivételt nem tűrő kötelezettség. A melléklet a jogalkotási intézkedés szerves részét képezi, ettől eltérő álláspont esetén a jogalkotó számára lehetővé válna, hogy a kihirdetési követelményeket megkerülje oly módon, hogy lényeges rendelkezéseket egyszerűen a ki nem hirdetett mellékletbe vesz fel. A jelen ügyben éppen ez történt. Az olvasó a melléklethez való hozzáférés nélkül nem ismerheti meg a rendelet joghatásait, mivel a melléklet tartalmazza a rendelet lényegét.

A főtanácsnok úgy véli, hogy a kihirdetés elmulasztására adott magyarázat, mely szerint erre „a 2320/2002 rendeletnek megfelelően és jogellenes cselekmények megelőzése érdekében került sor”, nem kielégítő, és hangsúlyozza, hogy részletesebb indokolás sem támasztotta volna alá a rendeletnek a teljes mértékben történő kihirdetés kötelezettsége alóli mentesítését. A főtanácsnok kiemeli a Bizottság álláspontjának „alapvető abszurditását”: ha a Bizottság a 2320/2002 rendelet értelmében köteles volt a lista titokban tartására, akkor a sajtóközlemény közzététele a rendelet súlyos megsértésének minősül. Ha viszont a Bizottság úgy vélte, hogy a lista nem tartozik a titoktartási kötelezettség hatálya alá, akkor természetesen azt közzé kellett volna tenni a Hivatalos Lapban. Továbbá amennyiben a megtiltandó tárgyak típusait megjelölő alapvető „iránymutatások” közzétehetők, aligha tűnik logikusnak az ezen iránymutatásokat feltehetőleg részletesen kifejtő melléklet közzétételének az elmulasztása. Végezetül a főtanácsnok úgy véli, hogy a Bizottság ellentmond önmagának azáltal, hogy a későbbi rendeletek preambulumaiban hivatkozik a nyilvánosság tiltott tárgyak listájáról való tájékoztatásának a szükségességére, majd elmulasztja a listának a nyilvánosság számára való hozzáférhetővé tételét.
A hiányos és nem megfelelő kihirdetés következményeire vonatkozóan Sharpston főtanácsnok azt az álláspontot képviseli, hogy ez alapvető eljárási követelmény megsértésének minősül, amely legalábbis érvénytelenséget eredményez. E tekintetben kiemeli, hogy a kihirdetés elmulasztása nem volt véletlen vagy a Bizottság szándékán kívüli. A Bizottság szándékosan elfogadott számos új intézkedést, azok lényeges részét (a mellékletet) pedig minden alkalommal elmulasztotta kihirdetni.

A főtanácsnok azonban azt javasolja, hogy a Bíróság a rendelet érvénytelenségének megállapításán túlmenően nyilvánítsa azt nem létezőnek. A főtanácsnok azzal érvel, hogy a szabálytalanság, amelyet a rendelet magában hordoz – az EK 254. cikkben foglalt kötelező kihirdetésre vonatkozó követelménynek a tartós és szándékos megsértése a rendelet összes lényegi rendelkezése tekintetében – olyan jellegű, amelynek súlyossága annyira nyilvánvaló, hogy a közösségi jogrend azt nem tűrheti el. Egy ilyen lépés teljesen egyértelművé tenné, hogy a rendeletek, vagy azok egyes részei kihirdetésének az elmulasztása – különösen, ha szándékos – az Európai Unió jogrendjében elfogadhatatlan.

FONTOS: A főtanácsnok véleménye nem köti a Bíróságot. A főtanácsnok feladata, hogy teljesen pártatlanul és függetlenül eljárva a rábízott ügy jogi megoldására vonatkozó javaslatot terjesszen a Bíróság elé. Az Európai Közösségek Bíróságának bírái most kezdik meg az ügyben a tanácskozást. Az ítéletet későbbi időpontban hozzák meg.


(1) A polgári légiközlekedés biztonsága területén közös szabályok létrehozásáról szóló, 2002. december 16-i 2320/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2002 L 335., 1. o. ; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 7. kötet, 181. o.).

(2) Az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszer végrehajtásához szükséges intézkedések meghatározásáról szóló, 2003. április 4-i 622/2003/EK bizottsági rendelet (HL 2003 L 11., 4. o. ; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 7. kötet, 252. o.).

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA