Az Európai Közösségek Bíróságának munkaprogramja április 14 – április 18-ig.

2008.04.11. Jogi Fórum / Európai Közösségek Bírósága

Csütörtökön kerül napirendre a Quelle kontra S. Brüning ügy melynek kapcsán kiderül, hogy a német jognak az a rendelkezése mely lehetővé teszi használati díj fizetésének követelését a hibássá vált termék használatáért összhangban vannak-e az Európai Közösség fogyasztóvédelmi jogával, amely szerint a hibás termék kicserélését térítésmentesen és a fogyasztót érő jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

2008. április 15., kedd

C-390/06 Nuova Agricast

Az olasz Nuova Agricast társaság egy, a hátrányos helyzetű olaszországi régiókban a befektetések előmozdítását célzó támogatási program keretében fordult az olasz államhoz támogatásért. A cég támogatás iránti kérelmét megfelelőnek találták, de pénzt a pályázat sikere ellenére forráshiány miatt nem tudtak azonnal rendelkezésre bocsátani. A megpályázható pénzeszközök kiosztása oly módon történt, hogy a sikeres pályázatokat pontozták, és a legmagasabb pontszámot kapott cégek juthattak először pénzhez, a meghatározott időszakonként rendelkezésre álló pénzeszközök kimerítéséig. A sikeres pályázatot benyújtó, de pénzhez nem jutó cégeknek lehetőségük volt arra, hogy pályázatukat a következő pénzkiosztási időszakra azonos tartalommal fenntartsák, vagy hogy azt a pontszámuk növelése érdekében átdolgozzák. A Nuova Agricast a pénzhez jutási esélye javítása érdekében a pályázata átírása mellett döntött, de időközben, 2000. január 1-jétől az olasz kormány új támogatási rendszert vezetett be, amelybe az előző rendszerben sikeresnek nyilvánított pályázatok közül csak azok kerülhettek be, amelyek a korábbi támogatási rendszer lejártakor ténylegesen támogathatóak voltak. A Nuova Agricast pályázata a kérdéses időszakban átdolgozás alatt állt, ami azzal a következménnyel járt, hogy a korábbi rendszer utolsó pénzkiosztásakor nem volt támogatható, aminek következtében a korábban sikeresnek nyilvánított pályázatát az új támogatási rendszerbe nem vihette át. Az új támogatási rendszert a Bizottság határozattal hagyta jóvá. A Nuova Agricast kártérítési keresetet indított az olasz állam ellen a sikeresnek nyilvánított korábbi pályázata alapján neki járó pénzeszközök ki nem fizetése miatt. Az ügyben eljáró olasz bíróság azt kérdezi az Európai Bíróságtól, hogy a Bizottságnak az új támogatási rendszert jóváhagyó határozata nem sérti-e a pályázók közötti egyenlő elbánás és a jogos bizalom elvét, azaz, hogy érvényes-e a kérdéses határozat.

Mazák főtanácsnok 2007. november 27-én megtett indítványában úgy vélte, hogy a Bizottságnak az új támogatási rendszert jóváhagyó határozata érvényes.

2008. április 16., szerda

C-219/07 Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers és Andibel

Egy Belgiumból érkezett előzetes döntéshozatali kérelem kapcsán arról kell döntenie az Európai Bíróságnak, hogy az áruk szabad mozgásának közösségi jogi elvével összhangban van-e az a belga szabályozás, amely bizonyos állatok háziállatként való tartását csak kivételes esetekben teszi lehetővé, holott ugyanezen állatok tartása és kereskedelme az Unió más tagállamaiban minden további feltétel nélkül megengedett.

2008. április 17., csütörtök

C-404/06 Quelle

2002 nyarán S. Brüning, saját használatra, egy sütőt vásárolt a Quelle cégtől 524,90 euró értékben. A sütőt a cég 2002 augusztusában szállította le a vevőnek. 2004 januárjában S. Brüning arra lett figyelmes, hogy a sütő belső faláról a zománcréteg elkezdett leválni. Mivel a keletkezett hiba kijavítása nem volt lehetséges, ezért a Quelle még ugyanezen hónapban, megegyezés alapján, kicserélte a sütőt. A Quelle azonban a hibássá vált készülék majd másfél éven át történő használatáért – a német jog alapján – 69,97 euró használati díj megfizetését követelte a fogyasztótól. S. Brüning ezen összeget megfizette, majd ezután egy fogyasztóvédelmi szövetséghez fordult, amely a kifizetett használati díj kamattal megnövelt összegének visszatéríttetése mellett azt kéri a német bíróságoktól, hogy tiltsák el a Quellét attól a gyakorlatától, hogy használati díjat számít fel a fogyasztóknak a kicserélt terméknek a kicserélés időpontjáig történő használatáért. Az ügyben eljáró Bundesgerichtshof azt kérdezi az Európai Bíróságtól, hogy a német jognak a használati díj követelését lehetővé tevő rendelkezései összhangban vannak-e az Európai Közösség fogyasztóvédelmi jogával, amely szerint a hibás termék kicserélését térítésmentesen és a fogyasztót érő jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

Trstenjak főtanácsnok 2007. november 15-én megtett indítványában úgy vélte, hogy a német jognak a hibássá vált és kicserélt termék használatáért használati díj követelését lehetővé tevő rendelkezései nincsenek összhangban a közösségi joggal.

Elsőfokú Bíróság

2008. április 16., szerda

T-20/06 Grammatikopoulos kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM)

D. Grammatikopoulos a „Grammy” szómegjelölés közösségi védjegyként történő bejegyzését kérte az alicantei székhelyű OHIM-tól ruházati áruk és sportcikkek tekintetében. A kaliforniai székhelyű National Academy of Recording Arts and Sciences (az Akadémia) minden évben odaítéli a lemezipar legkiválóbb előadóművészeinek a Grammy-díjat. Az Akadémia a „Grammy” szóvédjegyet korábban már több európai országban bejegyeztette nemzeti védjegyként, azonban nem a D. Grammatikopoulos által megjelölt árucsoportok, hanem a művészeti tevékenységek előmozdítására irányuló szolgáltatások vonatkozásában. Az OHIM ennek ellenére megtagadta a közösségi védjegy bejegyzésére irányuló kérelem teljesítését, mivel álláspontja szerint a Grammy-díj oly mértékben ismert a fogyasztók körében, hogy a kérelmező által megjelölt termékkategóriákba tartozó termékekről is alaposan feltételezhetnék azt, hogy forgalmazásuk az Akadémia hozzájárulásával történik, ami által adott esetben a kérelmező jogosulatlan anyagi előnyhöz juthatna. D. Grammatikopoulos az OHIM e határozatát támadja az Elsőfokú Bíróság előtt.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA