A Magyar Jogász Egylet pályázati felhívása

2008.04.30. Jogi Fórum / Magyar Jogász Egylet

A Magyar Jogász Egylet közzétette 2008. évre meghirdetett szakmai-tudományos pályázati felhívását.

I. Pályázati témák

1.Az európai uniós támogatások területén létrejövő támogatási szerződések jogi megítélése (elsősorban magánjogi és/vagy közjogi szempontok alapján)

2.A közjogi és magánjogi állam elhatárolása, perelhetősége, képviseletének lehetőségei és problémái Magyarországon és egyes EU tagállamokban

3.A felsőoktatási autonómia határainak, tartalmának változása a XX. század elejétől napjainkig

4.A nemzeti parlamentek szerepe az Európai Unió jogalkotásában

5.Az internet a jogászi munkában. Korlátok és lehetőségek

6.Az EU álláspontjának változásai az igazságszolgáltatás harmonizációjával kapcsolatban (Igazságszolgáltatási rendszer, eljárások, bizonyító erő)

7.Az elektronikus ügyintézés és az ügyvédi tevékenység

8.A természetes és épített környezet büntetőjogi védelmével kapcsolatos szabályozás fejlődése

9.Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértésével összefüggő dogmatikai kérdések, a bűncselekménynek a jogosulatlan gazdasági előny megszerzéséhez, a csempészethez és a csaláshoz való viszonya

10.Bűnügyi együttműködés az Európai Unió intézményei tükrében (EUROJUST, EJN, OLAF, stb.)

11.Az objektív felelősség kérdése a közlekedési szabályszegéseknél

12.A gyülekezési jog gyakorlása

13.Az országgyűlési választókerületek arányosításának módja és lehetőségei

14.A közvetlen demokrácia eszközeinek szabályozása Európában

15.Az állam, helyi önkormányzatok szerepvállalásának indokai és határa az építésügyben

16.A magyar hitelezési piacon előforduló jogi megoldások elemzése, összehasonlítása

17.Egy ügyleti mintaszerződés elemzése a pénz- és/vagy tőkepiacról

18.A felelősségbiztosítás, mint a kártelepítés lehetőségei és határai

19.A fogyasztóvédelem érvényesülése a biztosítási jogviszonyban

20.Üzleti biztosítás - egészségbiztosítás, két intézmény jogalkotási problémái

21.A biztosításközvetítés helye és szabályozása jogunkban

22.A távoltartás első tapasztalatai

23.A határozatlan tartamú szabadságvesztés jelene és lehetséges jövője

24.Az alapjogi bíráskodás lehetőségei a közigazgatási bíráskodásban
25.Adóhatósági becslés az Európai Unióban

26.A Ket. hatálya alá tartozó különös eljárások szabályrendszere - alkotmányossági szempontból

27.A foglalkoztatás fejlesztésének jelenlegi és jövőbeli feltételei

28.A munkahelyi fegyelem követelményei a versenyszférában

29.A kereseti kérelemhez kötöttség értelmezése a bírói gyakorlat tükrében

30.Az e-tárgyalás a polgári perben

31.A fizetési meghagyásos eljárás megújításának lehetséges utjai

32.Natura 2000 hálózat jogi szabályozása és érvényesülésével kapcsolatos jogi problémák

33.A mediáció és a vádelhalasztás gyakorlata

34.Kriminálmetodikai tapasztalatok a vesztegetési ügyek nyomozásában

35.A bírói tévedések megelőzésének esélyei

36.A közigazgatási eljárásjog európaizálódása (eljárási alapelvek vagy/és uniós normák a különös szabályok világában)

37.A közigazgatási jogkörben okozott kár jogalkotási és jogalkalmazási kérdései

38.A költségvetési szervek jogállása és gazdálkodása de lege ferenda

39.A magánjogi iratok kézbesítésének szabályai

40.A fogvatartottakkal való emberséges bánásmód követelményének megjelenése a nemzetközi dokumentumokban, különös tekintettel a strasbourgi jogesetekre és a CPT ajánlásaira

41.A történelmi bázis jogosultság, mint a termőföld használathoz kapcsolódó új vagyoni értékű jog megjelenése a hazai szabályozásban

42.A társadalmi bűnmegelőzés kialakulása, működési formái és jelentősége a bűnözés visszaszorítása érdekében

43.A versenyjogi bírságok elrettentő hatásának elemzése

44.Szakmai kamarák tevékenységének megítélése a közösségi és a magyar versenyjogban

45.Az engedékenységi politika előnyei a kartelleknél: nemzetközi és hazai összehasonlító elemzés az engedékenységi politika alkalmazására és hatékonyságára vonatkozóan

II. Pályázati feltételek

1.Kizárólag a pályázati felhívásban meghirdetett témákban írt pályamunkák kerülnek elbírálásra. A pályázaton bárki részt vehet a tudományos fokozattal rendelkezők kivételével.

2.A pályamunkát jeligével ellátva 2008. szeptember 15-ig két példányban nyomtatva, valamint egy példányban elektronikus formában (CD) kell eljuttatni a Magyar Jogász Egylet címére (1054 Budapest, Szemere u. 10.). A pályázók a pályázat mellékleteként lezárt borítékban – a borítékon a jeligét feltüntetve – közöljék személyi adataikat (szerző neve, születési éve, lakcíme, foglalkozása, ha van munkaadója, annak megnevezése). Csak a díjnyertes pályázatokhoz mellékelt borítékok kerülnek felbontásra.

3.A pályázatokat a Magyar Jogász Egylet Tudományos Bizottsága által felkért hivatalos bírálók minősítik. A pályázatok eredményéről a Magyar Jogász Egylet a pályázókat/díjazottakat 2008. december 1-ig értesíti.

A pályadíjak a következők:

Fődíj: 350.000.-

  1. díj: 250.000.-
  2. díj: 200.000.-
  3. díj: 150.000.-

Különdíjak

A Magyar Jogász Egylet fenntartja magának a jogot arra, hogy megfelelő színvonalú pályamű hiányában fődíjat és I. díjat ne adjon ki.

Támogatást ajánlott fel a legsikeresebb pályamunkák díjazására: az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, Magyar Országos Közjegyzői Kamara, Magyar Országgyűlés Hivatala, Magyar Ügyvédi Kamara, Pénzügyminisztérium, Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja.

Különdíjat ajánlott fel: az Állami Számvevőszék, Legfőbb Ügyészség, Magyar Ügyvédi Kamara, Magyar Biztosítók Szövetsége, Budapesti Ügyvédi Kamara, Magyar Közigazgatási Kar, Közigazgatási Bírák Egyesülete.

4.A pályamunkák minimális terjedelme egy, maximális terjedelme három szerzői ív.

5.Fődíjjal és I. díjjal jutalmazható az a pályamunka, amely a pályatételt az elmélet és gyakorlat együttes ismeretében dolgozta fel, a gyakorlat elméleti igényű általánosítását elvégezte, a vitatott álláspontok ismertetése mellett a szerző önálló álláspontját is kifejti, azt indokolja, és a vele ellentétes, vagy tőle eltérő álláspontokat elfogadhatóan bírálja. Alapvető követelmény a témára vonatkozó ismeretek biztos kezelése, a témához tartozó irodalom megfelelő ismertetése, a jó szerkezeti felépítés és a szabatos fogalmazás.

II. díjjal jutalmazható az a pályamunka, amely az I. díjra előírt feltételeket nem éri el, de a gyakorlat átfogó ismeretében a téma olyan önálló feldolgozását adja, amely színvonalára tekintettel alkalmas arra, hogy a jogászok szakmai munkájukban a tanulmányt felhasználhassák.

III. díjjal jutalmazható az a pályamunka, amelynek értéke kisebb a II. díjnál alkalmazott mértéknél, de van önálló mondanivalója.

6.A pályamunkákban a felhasznált irodalom és jogszabályok jegyzékét fel kell tüntetni.

7.Pályázni eredeti – még nem publikált – művekkel lehet.

8.A Magyar Jogász Egylet a nyertes pályamunkákból a közlésre alkalmasakat a Magyar Jogban és más jogi lapokban megjelenteti.

Budapest, 2008. április

Magyar Jogász Egylet Elnöksége