A vízummentesség „ára”?

2008.06. 3. Jogi Fórum / Antal Attila

Ellenszavazat nélkül fogadta el az Országgyűlés a magyar és az amerikai kormány között az ismert vagy feltételezett terroristák kiszűrésére szolgáló információk cseréjére vonatkozó megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot.

A Megállapodásról háttere

A Megállapodás célja, hogy a terrorizmus elleni fellépés jegyében egy olyan nemzetközi viszonylatban is elérhető egységes adatbázis kerüljön kiépítésre, amely naprakészen megteremti az ismert vagy terrorizmussal gyanúsítható személyekre vonatkozó információkhoz való hozzáférést, valamint az ilyen személyekre vonatkozó adatok cseréjét.

Az együttműködés szorosan kapcsolódik hazánknak az amerikai vízummentességi programban [Visa Waiver Program] – VWP történő részvételéhez. A terrorizmus elleni küzdelemben való együttműködés a vízummentességi programban történő részvétel feltétele.

A VWP-vel kapcsolatos érvek mellett a megállapodás előnye, hogy lehetőséget biztosít a hatáskörrel rendelkező szerveknek az Amerikai Egyesült Államok által fenntartott egyik legnagyobb terrorizmus adatbázisnak az elérésére. A Megállapodás keretében a felek átadnak egymásnak olyan, a rendelkezésükre álló, feltételezett terroristákra vonatkozó információkat, amelyek a saját jogszabályaik alapján átadhatóak másik államnak.

A Megállapodás lényege

A dokumentumban részes felek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Megállapodás céljaival és rendelkezéseivel összhangban terroristák kiszűrésére szolgáló információt adjanak át egymás részére, kivéve, ha az átadó fél úgy ítéli meg, hogy az információ átadása belső jogával vagy nemzeti érdekeivel ellentétes lenne.

Az Amerikai Egyesült Államok Kormánya hozzájárul ahhoz, hogy az Amerikai Egyesült Államok Terroristák Kiszűrésére Szolgáló Központján [U.S . Terrorist Screening Center, TSC)] keresztül a Magyar Köztársaság Kormánya számára hozzáférést biztosítson a terroristák kiszűrésére szolgáló információkhoz .

A Magyar Köztársaság Kormánya hozzájárul ahhoz, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatalon (NBH) keresztül az Amerikai Egyesült Államok Kormánya számára hozzáférést biztosítson a terroristák azonosítására szolgáló információkhoz [amely tartalmazza a személy teljes nevét, ismert álneveit, születési helyére és idejére vonatkozó adato(ka)t, útlevélszámát vagy más személyazonosító okmányának számát vagy számait, és amennyiben ismertek, jelenlegi vagy korábbi állampolgárságára vonatkozó adatok is átadhatók; bármely más rendelkezésre álló, azonosításra szolgáló, információ – ideértve a biometrikus azonosító információkat (pl. ujjnyomat, fénykép) – átadható, amennyiben törvény lehetővé teszi és az átadó fél úgy ítéli meg .]

„Szótár”

A Megállapodás több értelmező rendelkezést is tartalmaz. Ezek közül a személyi hatály és az adatkezelés szempontjából kiemelendő:

Feltételezett terroristák azon személyek, akik megalapozottan gyanúsíthatóak azzal, hogy terrorcselekményben vagy terrorizmussal összefüggő cselekményben, vagy azok előkészületében, vagy azok támogatásában, illetőleg azokkal kapcsolatos cselekményben részt vettek vagy részt vesznek.

Terroristák kiszűrésére szolgáló információ az ismerten vagy feltételezetten terrorcselekményben vagy terrorizmussal összefüggő cselekményben, vagy azok előkészületében, vagy azok támogatásában, illetőleg azokkal kapcsolatos cselekményben részt vett vagy részt vevő személyekre vonatkozó azonosító információ.

Az adatkezelés, adatvédelem

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 45. §-a értelmében a nemzetbiztonsági szolgálatok nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi adatkezelő részére személyes adatokat továbbíthatnak a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok keretei között. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 9. § (1) bekezdés b/ pontja szerint személyes adat az országból az Európai Unión kívüli harmadik országban lévő adatkezelő részére akkor továbbítható, ha azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosította személyes adatok megfelelő szintű védelme. A (2) bekezdés b) pontja szerint a személyes adatok megfelelő szintű védelme akkor biztosított, ha a harmadik ország és a Magyar Köztársaság között az érintetteknek jogai érvényesítésére, a jogorvoslati jog biztosítására vonatkozó garanciális szabályokat tartalmazó nemzetközi szerződés van hatályban.

A Magyarország által szolgáltatott adatok a Megállapodás értelmében a magyarországi kapcsolattartó pont hozzájárulása nélkül harmadik országoknak nem kerülnek továbbításra. A Megállapodástól bármelyik fél visszaléphet, vagy kezdeményezheti módosítását. A Megállapodás rendelkezik az információ felhasználásáról és védelméről . A Megállapodásban kijelölt kapcsolattartó pontok végrehajtási megállapodást kötnek, amelyben meghatározzák azon személyi kategóriákat, amelyeket fel kell venni a felek által a Megállapodás értelmében átadandó terroristaszűrési adatok közé, és megjeleníti azokat az eljárásokat, amelyek abban az esetben követendőek, ha a Megállapodásban valamely részes fél vagy annak illetékes hatósága a Megállapodás másik részes Fele által átadott szűrési adatok alapján potenciálisan terroristának minősülő személyt talál.

Jogorvoslat

A Megállapodás szól arról is, hogy részes feleknek rendelkezniük kell a magánszemélyek terroristák kiszűrésével kapcsolatos panaszainak nyilvántartására szolgáló eljárásokkal vagy létre kell hozniuk azokat. Amennyiben az egyik fél a másik fél által átadott információval kapcsolatos panaszt kap, a panaszt rögzítő fél a másik félnek másolatot küld a panaszról, és szükség szerint konzultál a meghozandó intézkedések tekintetében. Az információt átadó fél szükség szerint helyesbíti a Megállapodás alapján átadott információt.

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
ORSZÁGHÁZ
TERRORIZMUS
VÍZUM