Delegálhatóak-e a radio-taxi.hu, a best-online.hu, valamint a artworkbuda.hu domainek?

2008.06.13. Jogi Fórum / ISZT TT

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa Tanácsadó Testületének állásfoglalása szerint a radio-taxi.hu és a best-online.hu domainek delegálására vonatkozó igény nem teljesíthető, az artworkbuda.hu domain viszont delegálható.

A Tanácsadó Testület 9/2008. ( VI. 11.) sz. Állásfoglalása a radio-taxi.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (771/2008. sz. ügy) tárgyában:

A Tanácsadó Testület előtt 771/2008. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2008. június 11-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A radio-taxi.hu domain delegálására vonatkozó igény Horváth Zsolt számára nem teljesíthető.

Indokolás:

A radio-taxi.hu domain nevet Horváth Zsolt igényelte prioritás nélkül 2008. április 10-én. Az igénylés ellen a Rádiótaxi Kft. panaszos élt kifogással jogi képviselője útján, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

Kifogásában a Rádiótaxi Kft. előadta, hogy a panaszos társaság személyszállítással foglalkozik, a „Rádiótaxi” cég- és márkanév Magyarországon közismert, és a panaszos az igénylőnek nem adott engedélyt arra, hogy a hivatkozott cégnevet vagy az ahhoz hasonló védjegyet használja. Hivatkozott a panaszos a Ptk. alapján fennálló névviselési jogára, a DRSZ 2.2.2.a) pontjára, továbbá arra is, hogy az igény teljesítése esetén fennáll a fogyasztók megtévesztésének veszélye.

Az igénylő nem reagált érdemben a kifogásra.

A Tanácsadó Testület eljárása során elsősorban azt vizsgálta, jogellenes-e vagy megtévesztő-e a domain delegálása, illetve menyiben sértené a delegálás a Rádiótaxi Kft. névviseléshez fűződő jogait.

A jogi képviselő állítása szerint „jogelődjein keresztül mintegy huszonkét éve vesz részt a budapesti személyszállítás piacán”. Bár a fentieknek némileg ellentmond, hogy a panaszos társaság cégkivonata szerint a Rádiótaxi Kft. 2006. október 19-én alakult, a Tanácsadó Testület egyetért a panaszos azon kifogásával, miszerint az igénylő megsértené a panaszosnak a névviseléshez fűződő jogát, ha a panaszos engedélye nélkül a panaszos cégnevéhez hasonló domain-nevet használna. A Ptk. 77. § (4) bekezdése értelmében a névviselési jog sérelmét jelenti többek közt az is, ha valaki jogtalanul más nevét használja, vagy jogtalanul máséhoz hasonló nevet használ. Alkalmazhatónak találta továbbá a Tanácsadó Testület a DRSZ 2.2.2.a) pontját, miszerint nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve vagy használatára nézve gyaníthatóan jogellenes. A cégnévhez való hasonlóság kapcsán a Tanácsadó Testület megjegyzi, hogy a radio-taxi.hu karaktersorozat megfelel a DRSZ 1.4.1. pontban leírt feltételeknek, így az a Panaszos számára akár prioritásos igényt is megalapozna, ha a domain-név regisztrációját igényelné.

Hivatkozott a fentieken kívül a panaszos arra, hogy két védjegybejelentés is folyamatban van, melyeknek a Rádiótaxi Kft. a jogosultja. Mindkét bejelentés ábrás, és a megjelölések domináns szóeleme a „RÁDIÓ TAXI KFT.” A hivatkozott védjegybejelentésekkel kapcsolatban a Tanácsadó Testület a következőket jegyzi meg:

 • a védjegy lajstromozásáig a bejelentések önmagukban nem biztosítanak jogi oltalmat a megjelölésnek, a védjegyjogi oltalom a lajstromozást követően jön létre (jóllehet a bejelentésre visszaható hatállyal),
 • mivel a kifogásolt igény a panaszos névviseléshez fűződő joga miatt egyébként sem teljesíthető, így a kifogás indoklásának a védjegybejelentésekre vonatkozó részét (tekintettel a függő jogi helyzetre) a Tanácsadó Testület a továbbiakban jelen eljárásban nem vizsgálta.

Végül felhívja a Tanácsadó Testület az igénylő figyelmét a korábbi döntései közül a következőkre:

 • 8/2000. (VIII. 9.) Elvi Állásfoglalás a gyaníthatóan megtévesztő vagy jogellenes névigénylések elutasíthatósága tárgyában: a "budataxi.hu" domain-névre vonatkozó igény csak a névhasználatra jogosultnak teljesíthető, mivel az közismert kereskedelmi név [2.1. alpont].
 • 46/2001. (VI. 20.) Állásfoglalás a radio-taxi.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igények teljesíthetősége tárgyában: a domain közismert kereskedelmi név (cégnév) ezért csak a névhasználatra jogosult, illetve felhatalmazottja részére történő delegálás nem lenne gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztő.

A Tanácsadó Testület 8/2008. (VI. 11.) sz. Állásfoglalása a best-online.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (770/2008. sz. ügy) tárgyában:

A Tanácsadó Testület előtt a 770/2008. számon bejelentett ügyet a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2008. június 11-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok 5 „igen” szavazatával, 1 tartózkodással, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A Briák Pál által a best-online.hu domain vonatkozásában benyújtott igénylés nem teljesíthető, a domain a Sanoma Budapest Zrt. számára delegálandó.

Indokolás:

A tárgyi ügyben a Sanoma Budapest Zrt. panaszos (a továbbiakban: Panaszos) fordult regisztrátora útján a Tanácsadó Testülethez. A Panaszos előadása szerint 2001 óta adja ki a BEST Magazin c. kiadványt, amely „indulása óta az egyik legolvasottabb sztármagazinná vált”, és amely elektronikus formában is elérhető, így a BEST Magazin megjelölés az Internet-felhasználók körében is széles körben ismert. A magazinhoz kapcsolódóan Panaszos több védjegyoltalmat is szerzett, így jogosultja pl. a „BEST Magazin – Amiről beszélnek” védjegynek, amelyet a Magyar Szabadalmi Hivatal által vezetett nyilvántartásban a 16. és 41. áruosztályban 2003-ban került lajstromozásra. A BEST márkanév építésére előadása szerint Panaszos jelentős mennyiségű anyagi és emberi erőforrást fordított, a nevet a fogyasztók a Panaszossal és annak termékeivel kapcsolják össze. Panaszos szerint az igénylő Briák Pál (a továbbiakban: Igénylő) által a tárgyi domainre benyújtott igénylés sérti a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 2. §-ában megfogalmazott, a gazdasági tevékenység tisztességtelen folytatására vonatkozó tilalmat. Panaszos szerint a domain regisztrációjával és az azt követő valószínűsíthető használattal Igénylő piaci szereplővé válna, márpedig a hivatkozott generálklauzula veszélyeztető magatartásra vonatkozóan is érvényesül. Panaszos szerint az igénylés sérti a Tpvt. 6. §-át is, amelynek értelmében tilos a versenytárs hozzájárulása nélkül a szolgáltatásokat olyan jellegzetes megjelöléssel ellátni, amelyről – akár csak asszociáció útján – a versenytársat vagy annak szolgáltatásait szokták felismerni. A Panaszos szerint az igénylés sérti a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1987. évi XI. törvény (Vt.) rendelkezéseit és védjegybitorlást a Panaszos védjegyei és az Igénylő által igényelt domain, valamint a szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt, de még eltérő áruosztályban történő használat esetén is, tekintettel arra, hogy Panaszos szerint védjegyei a Vt. szerinti jóhírnevet szerzett védjegyek. Végül Panaszos szerint az igénylés megtévesztő, mivel az Internet-felhasználókban azt a benyomást keltheti, hogy a domain alatti tartalom Panaszos sajtópiaci tevékenységével kapcsolatos, illetőleg a domain alatt a BEST Magazin elektronikus kiadása érhető el. A fentiek alapján Panaszos kérte a Tanácsadó Testülettől, hogy állapítsa meg Panaszos „igénylésének teljesíthetetlenségét” és Igénylő igényének teljesíthetőségét.

Az Igénylő viszontválaszában előadta, hogy a domain megválasztása és Best Online Kft. elnevezésű cége megalapítása előtt megvizsgálta a vonatkozó adatbázisokat és védjegykutatást végzett. Előadta, hogy Panaszos a domainre a hivatkozott védjegy alapján nem rendelkezik prioritásos igénnyel, továbbá hivatkozott cégbejegyzésének megtörténtére. Igénylő szerint a megtévesztő helyzetet az hozná létre, ha a társasága elnevezésével azonos domaint a BEST Magazin használná. Igénylő hivatkozott arra, hogy cégének bejegyzését Panaszos igénylését megelőzően kezdeményezte a cégbíróságnál, végül saját igénye teljesíthetőségének és Panaszos igénye teljesíthetetlenségének kimondását kérte.

Panaszos viszontválaszában további olyan védjegyeire hivatkozott, amelyekben a BEST megjelölés hangsúlyosan szerepel, így pl. a 173 975 lajstromszámú ábrás védjegyre, amelyben az ábra 90%-át a BEST szóelem teszi ki. Panaszos hivatkozott a Tanácsadó Testület 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglalására, valamint a Vt. 12. és 27. §-aira azon álláspontjának megalapozása végett, hogy a domain igénylése önmagában is megvalósíthat védjegybitorlást. Panaszos a továbbiakban előadta, hogy a domain használata megtévesztő helyzetet eredményezne, mivel az „online” szó a nyomtatott sajtótól (ill. Panaszos nyomtatott formában megjelenő termékétől) való elhatárolást szolgálja, végül hivatkozott arra, hogy az Igénylő Briák Pálnak a domainre prioritásos igénye nincs. Mindezek alapján Panaszos annak megállapítását kérte, hogy a domain delegálása sértené jóhírnevű, a BEST megjelölést hangsúlyosan tartalmazó védjegyeihez fűződő jogait, valamint megtévesztené a fogyasztókat. Panaszos annak kimondását is kérte, hogy Igénylő nem jogosult prioritásos igénylés benyújtására a domainnel kapcsolatban, így a kifogás benyújtása a Domain Regisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jogszerű.

Viszontválaszában Igénylő előadta, hogy a Best-Online szóösszetétel használatára Panaszost annak védjegyei nem jogosítják fel. Álláspontja szerint a „best” szót az MSZH szerint „levédetni” nem lehet, mert közhasználatú kifejezésről van szó. Igénylő cége autóalkatrész-kereskedelemmel foglalkozik, a best szó használata tevékenysége kapcsán a „legjobb” értelemben indokolt. Igénylő vitatja Panaszos védjegyjogi érveit, s hivatkozik arra, hogy a bestonline.hu domain magánszemély birtokában van.

A Szabályzat 1.3.2. pontja szerint „[a]z egyes igények teljesítése általában azok nyilvántartásba vételének sorrendjében történik. Kivétel, hogy a nem prioritásos igény teljesítését más, ugyanazon domain névre vonatkozó, de később nyilvántartásba vett igény teljesítése megelőzi, ha ez utóbbi igény

 1. prioritásos eljárással kerül feldolgozásra és
 2. a prioritás alapja a nem prioritásos igény nyilvántartásba vételét megelőző és
 3. nyilvántartásba vétele a prioritással nem rendelkező igény nyilvántartásba vételét követő 14. nap végéig megtörtént.”

A Szabályzat 1.4.1. pontja szerint „Prioritással rendelkeznek azok az igények, amelyek a delegálást közvetlenül a .hu közdomain alá kérik, és amelyeknél a választott domain név:

 1. a domain-igénylő szervezet hivatalos hatósági (közigazgatási vagy bírósági) bejegyzését igazoló dokumentumban, illetve jogszabállyal létrehozott szervezet esetén a jogszabályban a szervezet teljes vagy rövidített neveként rögzített megnevezéssel azonos karaktersorozat, vagy
 2. a domain-igénylő számára vagy a domain igénylésre a domain-igénylőnek meghatalmazást adó számára, mint jogosult számára a lajstromozott védjegy (szöveges védjegy esetén a védjegyeztetett teljes szöveg, ábrás védjegy esetén az ábrán szereplő teljes szöveg), mint karaktersorozat (szó, szavak).”

A TT elsőként azt vizsgálta, minősülhet-e prioritásosnak Igénylő igénylése. A Tanácsadó Testület rámutat arra, hogy Briák Pál igénylésének nyilvántartásba vétele 2008. február 26-án megtörtént, míg a Best Online Kft. létesítő okiratának kelte 2008. március 18., a cégbejegyzés dátuma 2008 március 31. A Tanácsadó testület álláspontja szerint a fentiek alapján megállapítható, hogy Briák Pál igénylése a Szabályzat 1.3.2. pontjának b) alpontjában foglalt követelménynek nem felel meg, mivel a prioritás alapja nem előzi meg a sorrendben első igénylő igénylésének nyilvántartásba vételét. Ez még abban az esetben sem lenne így, ha a prioritás alapjához rendelt időpont a létesítő okirat kelte volna, nem a cégbejegyzés időpontja; a Testület azonban már 1/2000. (IV. 5.) Elvi Állásfoglalásában kimondta, hogy „prioritásos igényt csak már ténylegesen bejegyzett cégnévre lehet alapozni”, és a hatályos Szabályzat 1.4.1 a) pontját a 2006. évi IV. törvény szabályozását is tekintetbe véve továbbra is így értelmezi (lásd még a 15/2007. (VIII. 24.) Állásfoglalást is). A Testület megjegyzi azt is, hogy a prioritásos feldolgozást még a prioritás alapjának az igénylést megelőző fennállása esetén is kizárná az, hogy Igénylő nem egyezik meg a prioritás alanyával (a Best Online Kft.-vel).

A Testület ezért a nyilvántartásba vétel elsőbbsége alapján a továbbiakban Igénylő igényének teljesíthetőségét vizsgálta.

A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint „nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

 1. jogellenes, vagy
 2. megbotránkozást, félelmet keltő, vagy
 3. megtévesztő.”

  A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem megbotránkozást, félelmet keltő, így adott esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztő minőség vizsgálandó.

A TT állandó gyakorlata szerint a megtévesztés lehetőségét minden egyedi esetben külön, az eset összes körülményére tekintettel kell vizsgálni. A Testület az eset összes körülményének mérlegelésével megállapította, hogy Briák Pál igénylése vonatkozásában – különös tekintettel a BEST Magazin sajtópiaci közismertségére, és az „online” szó azon, a fogyasztók széles köre számára ismert, általános használatára, amely valamely papíralapú sajtótermék internetes megjelenésére utal – megállapítható az, hogy a domain igénylése és használata gyaníthatóan megtévesztő lenne. Mivel a Tanácsadó Testület szerint Igénylő által a domain a Szabályzat 2.2.2. pontjának c) pontja alapján nem választható, a Testület a továbbiakban nem tartotta szükségesnek a jogellenesség körében a védjegyjogi és versenyjogi kérdések vizsgálatát.

A fentiek alapján a Briák Pál által a best-online domain vonatkozásában benyújtott igénylés nem teljesíthető, a domain a Sanoma Budapest Zrt. számára delegálandó.

A Tanácsadó Testület 7/2008. (VI. 11.) sz. Állásfoglalása az artworkbuda.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (769/2008. sz. ügy) tárgyában:

A Tanácsadó Testület előtt a 769/2008. számon bejelentett ügyet a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2008. június 11-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A Maróti Zoltán által az artworkbuda.hu domain vonatkozásában benyújtott igénylés teljesíthető.

Indokolás:

A tárgyi ügyben az Artwork Photo Kft. panaszos fordult regisztrátora útján a Tanácsadó Testülethez. Panaszos előadása szerint az Artwork Photo Kft. 2003. novemberében alakult meg oly módon, hogy az üzletrészeket egyenlő arányban négy magánszemély tulajdonolta. A cég domain nevét az egyik magánszemély – az ügyben Igénylőként szereplő Maróti Zoltán – magánszemélyként regisztrálta. 2006-ra a tulajdonosok közötti viszony megromlott, a cégből távozó két személy – így az Igénylő – üzletrészét két korábbi üzlettársuk vásárolta meg. Az üzletrészt elidegenítő korábbi tulajdonosok – Panaszos nyilatkozata szerint – Artworkphoto Pest Kft. néven új társaságot alapítottak. Panaszos cége az artwork.hu domaint regisztrálta 2006. októberében, mely ügyben a felek között vita keletkezett. Panaszos a szétválás óta arra törekszik, hogy a két társaságot „Pest és Buda nevekkel” válassza szét az állítása szerint erről az Igénylővel létrejött megállapodás alapján. Üzleti levelezésében, hirdetéseiben, stb. ezért az – egyébként budai székhelyű - Artwork Photo Kft. neve mellett a „Buda” szót is feltüntetik. Panaszos mint jogosult számára az MSZH az „Artwork photo” színes ábrás védjegyet 2007. decemberében lajstromozta. Panaszos a fentiek alapján az Igénylő artworkbuda.hu domain vonatkozásában benyújtott igényének elutasítását és a domain számára történő delegálását kérte.

A Maróti Zoltán igénylő képviseletében eljáró dr. Erős Petra ügyvéd (1052 Budapest, Kígyó u. 4-6.) a panaszra előterjesztett nyilatkozatban előadta, hogy a felek közötti üzletrész-adásvételi szerződéssel egyidejűleg szóbeli megállapodás jött létre az „Artwork Photo” megjelölés használatát illetően, amely alapján az Igénylő annak Panaszos általi használatához csak jóhiszemű és a működéshez elkerülhetetlenül szükséges esetekre vonatkozóan járult hozzá azzal a kikötéssel, hogy Panaszos saját cégnevét megváltoztatja, amelyre azonban eddig nem került sor. Az Igénylő magánszemély üzleti tevékenységét egyébként az „Artwork” megjelölést nevükben hordozó gazdasági társaságokban fejti ki, így tulajdonosa több olyan egyéb gazdasági társaságnak is, amelyek elnevezésében az „Artwork” szó szerepel. Maróti Zoltán igénylő a jogosultja az MSZH által lajstromozott „Artwork Mosó” és „Work” védjegyeknek, s több más megjelölést is lajstromoztatni kíván (így az „Artwork Photo” megjelölést – amelyre vonatkozóan vitatja Panaszos állításait -, valamint az „Artwork” megjelölést, mindkettőt ábrás védjegyként). Igénylő a Panasz elutasítását, a tárgyi domain részére történő delegálását kérte.

A panaszos jogi képviseletében eljáró ügyvéd (dr. Harmath Luca, Kócsó és Társai Ügyvédi Iroda, 1024 Budapest, Buday L. u. 12.) viszontválaszában arra hivatkozik, hogy a panaszos társaság tevékenységének megkezdése óta Budán folytatja tevékenységét, „mely tényt a fogyasztók is jól bevetten ismernek”, ezért a tárgyi domain igénylése Igénylő részéről megtévesztő. Panaszos jogi képviselője csatolta az „Artwork photo” ábrás védjegyre vonatkozó iratokat is, valamint az Igénylő igénylésének elutasítását és a domain a Panaszos számára történő regisztrálását kérte.

Igénylő jogi képviselője viszontválaszában fenntartotta a korábbi nyilatkozatában foglaltakat, valamint előadta, hogy az Igénylő által tulajdonolt, gazdasági társaságok, köztük a – bejegyzés alatt álló - ArtworkPhoto Buda Kft. – székhelye is Budán található. A viszontválasz szerint Igénylő az „Artwork photo” ábrás védjegyre vonatkozó törlési kérelmet nyújtott be az MSZH-hoz. A dokumentum szerint az Artwork elnevezés Maróti Zoltánhoz köthető, az ő munkája révén vált ismertté. Igénylő a panasz elutasítását, a domain számára történő delegálását kérte.

A Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 1.3.2. pontja szerint „[a]z egyes igények teljesítése általában azok nyilvántartásba vételének sorrendjében történik. Kivétel, hogy a nem prioritásos igény teljesítését más, ugyanazon domain névre vonatkozó, de később nyilvántartásba vett igény teljesítése megelőzi, ha ez utóbbi igény

 1. prioritásos eljárással kerül feldolgozásra és
 2. a prioritás alapja a nem prioritásos igény nyilvántartásba vételét megelőző és
 3. nyilvántartásba vétele a prioritással nem rendelkező igény nyilvántartásba vételét követő 14. nap végéig megtörtént.”

A Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 1.4.1. pontja szerint „Prioritással rendelkeznek azok az igények, amelyek a delegálást közvetlenül a .hu közdomain alá kérik, és amelyeknél a választott domain név:

 1. a domain-igénylő szervezet hivatalos hatósági (közigazgatási vagy bírósági) bejegyzését igazoló dokumentumban, illetve jogszabállyal létrehozott szervezet esetén a jogszabályban a szervezet teljes vagy rövidített neveként rögzített megnevezéssel azonos karaktersorozat, vagy
 2. a domain-igénylő számára vagy a domain igénylésre a domain-igénylőnek meghatalmazást adó számára, mint jogosult számára a lajstromozott védjegy (szöveges védjegy esetén a védjegyeztetett teljes szöveg, ábrás védjegy esetén az ábrán szereplő teljes szöveg), mint karaktersorozat (szó, szavak).”

A tárgyi ügyben egyik igény sem prioritásos eljárással került feldolgozásra, illetőleg azok nem felelnek meg a Szabályzat 1.4.1. pontjában foglalt feltételeknek. A Testület ezért a nyilvántartásba vétel elsőbbsége alapján Igénylő igényének teljesíthetőségét vizsgálta.

A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint „nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

 1. jogellenes, vagy
 2. megbotránkozást, félelmet keltő, vagy
 3. megtévesztő.”

  A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem megbotránkozást, félelmet keltő, így adott esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztő minőség vizsgálandó.

A TT állandó gyakorlata szerint a megtévesztés lehetőségét minden egyedi esetben külön, az eset összes körülményére tekintettel kell vizsgálni. A Testület az eset összes körülményének mérlegelésével megállapította, hogy a Maróti Zoltán által benyújtott igénylés kapcsán – tekintettel arra, hogy az Igénylő számos, nevében az „Artwork” szót viselő gazdasági társaságban tag, illetőleg tulajdonos, valamint arra, hogy Panaszos a Testület álláspontja szerint nem bizonyította a tárgyi megjelölés használatához fűződő kizárólagos jogosultságát, s azt a tényt sem, hogy a Panaszos által üzleti levelezésében és hirdetéseiben használt, nevéhez fűzött „Buda” szó kereskedelmi nevének részévé vált volna – a megtévesztő jelleg nem valószínűsíthető.

A fentiek alapján a benyújtott igénylés, illetőleg a domain név annak jelentéstartalmára és/vagy használatára nézve gyaníthatóan nem megtévesztő, ezért a Maróti Zoltán által benyújtott igénylés teljesíthető.

 • kapcsolódó anyagok
INTERNET
DOMAIN-NÉV