Egyéves az „Új rend és szabadság” program

2008.10. 2. Jogi Fórum / Antal Attila

A Kormány „Új rend és szabadság” elnevezésű programja idén ősszel lett egy éves. Ennek kapcsán áttekintjük a program eddigi történetét, eredményeit és a jövőbeni távlatokat.

A program

A Kormány az „Új rend és szabadság” programban meghatározott, a rend és biztonság, a társadalmi igazságosság, az érték és minőség megteremtésére irányuló kormányzati célkitűzések és feladatok, továbbá az Európai Unió Hágai Programjában meghatározott szabadság, biztonság és jog célkitűzés végrehajtásának összehangolására, az ezekkel összefüggő kormányzati tevékenység koordinálására – 2007. október 1-jei hatállyal – dr. Kondorosi Ferencet kormánybiztossá nevezte ki.

A program értelmében a kormánybiztos a feladatkörében, a programban meghatározottak szerint koordinálja különösen:

 • az új pártfinanszírozási törvény előkészítését; az országgyűlési képviselői költségtérítések és munkavégzés szigorúbb szabályozásának kidolgozását;
 • a bírósági és hatósági eljárások egyszerűsítését, a hivatali bürokrácia visszaszorítását, a korrupció elleni fellépés eszköztárának bővítését célzó munkálatokat;
 • feketegazdaság és a feketemunka visszaszorítása érdekében szükséges új intézkedések kidolgozását;
 • a közlekedésbiztonság javítását célzó jogszabályok előkészítését és intézkedések kidolgozását;
 • az emberi méltóság védelme érdekében a kirekesztés, a gyűlöletkeltés elleni fellépést biztosító szabályok előkészítését.

A kormánybiztos az igazságügyi és rendészeti miniszterrel és a feladatkörükben érintett más központi államigazgatási szervek vezetőivel együttműködve a további feladatokat látja el:

 • kidolgozza a hamisítás elleni nemzeti stratégiát és az ahhoz kapcsolódó – eredmény-mutatószámokkal kiegészített – intézkedési tervet, összehangolja azok végrehajtását;
 • közreműködik a hamisítás elleni cselekvési tervek kidolgozásában, támogatja e cselekvési tervek végrehajtását;
 • tudatosságnövelő, felvilágosító programokat, kampányokat kezdeményez, figyelemmel kíséri végrehajtásukat;
 • közreműködik a hamisítás elleni fellépésben közreműködő rendészeti és igazságügyi szervek alkalmazottainak továbbképzésében;
 • javaslatokat tesz a feladatkörrel rendelkező miniszternek a szellemi tulajdonjogok érvényesítését szolgáló jogszabály-alkotási és szabályozási tevékenységére.

A kormánybiztost az utóbbi feladatok ellátásában javaslattevő, véleményező és tanácsadói feladatokat ellátó szervként a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület segíti, amelynek elnöke a kormánybiztos, elnökhelyettesei a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke és az igazságügyi és rendészeti miniszter által kijelölt állami vezető vagy vezetői megbízással rendelkező köztisztviselő.

Eddig történt

A következőkben az programért felelős kormánybiztos beszámolója alapján áttekintjük a program eddigi tevékenységét, illetve az annak keretében elért eredményeket.

Párt- és kampányfinanszírozás, képviselői költségtérítés

Az „Új rend és szabadság” programban első helyre került egy korszerű pártfinanszírozási törvény előkészítése, illetve az országgyűlési képviselői költségtérítések és munkavégzés szigorúbb szabályozásának kidolgozása. A program egyéves fennállása alatt ezeket a kérdéseket – főként az érintettek ellenállása miatt – nem sikerült rendezni.

A bírósági és hatósági eljárások egyszerűsítése

Az „Új rend és szabadság” program a bírósági és hatósági eljárások egyszerűsítését, a hivatali bürokrácia visszaszorítását, a korrupció elleni fellépés eszköztárának bővítését is megcélozta. A Kormány javaslatára az idén módosult a Polgári Perrendtartás, ennek keretében többek között egyszerűsödtek az úgynevezett bagatell ügyek eljárási szabályai, megszülettek az elektronikus fizetési meghagyás jogszabályi feltételei.

A közlekedésbiztonság

A Kormány rendet kívánt tenni közútjainkon. Ezért a közúti ámokfutókkal, gyorshajtókkal, ittas vezetőkkel, zebrán átszáguldozókkal szemben zéró toleranciát hirdettek. Olyan közlekedési igazgatási bírságot vezettek be, amely a jármű tulajdonosát (üzembentartóját) teszi felelőssé az autójával elkövetett szabálysértésekért.

A rendőrség május 1-jétől alkalmazza az objektív felelősség elvét; a hét kiemelt szabálysértés elkövetése esetén 30 ezer forinttól 300 ezer forintig terjedő közigazgatási bírságot szabnak ki a gépjármű üzemben tartójával szemben. A jogszabály szerint a gépjármű üzemben tartója felelős azért, ha a járművel túllépik a megengedett legnagyobb sebességet, nem tartják be a vasúti átjárón történő áthaladás szabályait, a közlekedési lámpák utasításait, a megállás és várakozás szabályait, a behajtási tilalomra és a kötelező haladási irányra vonatkozó szabályokat, az autópálya leállósávjának igénybevételét meghatározó kitételeket, illetve a természet védelmére vonatkozó előírásokat. Az ittas vezetőktől a rendőr már a helyszínen elveszi a jogosítványt.

Szigorították a büntető pontrendszert. Ittasan okozott balesetért hét helyett tizenöt, gyorshajtásért, szabálytalan előzésért, tilos jelzésen áthajtásért hat büntetőpont jár. Akit egyszerre több szabálysértésen érnek, akár tíz pontot is kaphat.

Emberi méltóság védelme, gyűlöletkeltés elleni fellépés

A Kormány egy törvény megalkotásával tett kísérletet a gyűlöletbeszéd megfékezésére, az Alkotmánybíróság azonban ennek számos elemét megsemmisítette, ezek ugyanis a testület szerint indokolatlan mértékben korlátoznák a szabad véleménynyilvánítást. Az alkotmánybírák ugyanakkor arra is rámutatattak: lehetne találni olyan büntetőjogi kategóriát, amely alkalmazható lenne a gyűlöletkeltő beszéd megfékezésére.

A beszámoló kifejti, hogy Kormány a jövőben továbbra is kutatja a gyűlöletbeszéd büntetőjogi szankcionálásának lehetőségeit, törekedve arra, hogy a megoldás egyszerre tegyen eleget nemzetközi kötelezettségeinknek és az Alkotmánybíróság határozatainak.

Feketegazdaság, hamisítás visszaszorítása

A feketegazdaság elleni fellépés jegyében – amint arról mi is beszámoltunk – megalakult a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT). A grémiumnak húsz tagja van, amelyben paritásos alapon vesznek részt kormányzati és nem kormányzati tagok. A testület elnöke az „Új rend és szabadság” programért felelős kormánybiztos, alelnökei az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium rendészeti szakállamtitkára és a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke. A HENT 2008. március 3-án tartotta alakuló ülését, ahol a testület tagjai megválasztották a vezetőség három nem kormányzati tagját is, akik egy évig töltik be posztjukat. A HENT felállított három munkacsoportot, amelyek a kiemelt iparágakként kezelt élelmiszer- és gyógyszeriparra, valamint a kreatív iparágakra vonatkozóan készítik el javaslataikat.

Az állami és a civil szervezetek hathatós közreműködésével kidolgozták a 2010-ig szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiát.

Élelmiszerbiztonság

A teljes élelmiszerlánc felügyelete a megfelelő garanciák biztosításának igénye miatt már nem oldható meg hatékonyan a korábbi, szűk szakterületeket felügyelő elkülönült hatóságokkal (állat-, növény-, közegészségügy), a teljes nyomon követhetőséghez egységes, a lánc minél nagyobb részét megfelelően képzett szakemberekkel lefedni képes hatósági szervezet szükséges – áll a kormánybiztos beszámolójában. A Kormány felismerve ezt az igényt egységes élelmiszerbiztonsági szerv létrehozására adott utasítást. A tapasztalatok szerint a látványos, nagy ellenőrzési akciók máris elérték céljukat, jelentősen csökkent a szabálytalanságok száma.

Fogyasztóvédelem

A Kormány (a beszámoló szerint) megteremtette a hatósági ellenőrzések szervezett kereteit, amelyben nyolc hatóság (az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, a (Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal| http://www.mebih.gov.hu/), a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, az Országos Rendőr-főkapitányság) együttműködése eredményes és hatékony. Akcióink alapján javulás tapasztalható a szabályok betartása, az ellenőrzések fogadtatása terén, erősödött a jogkövető magatartás.

Az alkotmányos értékrend népszerűsítése

Jogod van hozzá! címmel ismeretterjesztő kiadvány jelent meg érettségiző diákoknak. A kötet, amelynek szerzője Sereg András újságíró, öt részből áll. Az első az alapfogalmakról és az emberi jogokról szól, a második „A te államodról”, a harmadik „A te Európádról”, a negyedik a „Jogaid és kötelességeid” címet viseli, az ötödik rész azokat a szervezeteket mutatja be, ahová a fiatalok ügyes-bajos kérdéseikkel fordulhatnak.

A jövőbeni célkitűzések

A Kormány a képviselői költségtérítések rendszerében rövid és hosszú távú (2010 utáni) változásokat képzel el, amelynek megvalósítása során figyelemmel vannak az Állami Számvevőszék javaslataira.

A grémium megvizsgálná a közigazgatási hatósági eljárás hatékonyságát és eredményességét. Elképzeléseik szerint kiterjesztenék az állam mulasztási szankcionálhatóságát, kártérítési kötelezettségét. Megteremtenék az ügyforgalmi és határidő-túllépési adatok nyilvánosságát. Átfésülnék az ügyintézői és vezetői személyes felelősség jogi környezetét. Jogszabályt alkotnának a hatósági határozatok hatékonyabb végrehajtására. Elképzeléseik szerint lehetőséget teremtenének a bírósági végrehajtás alkalmazására a pénzkövetelések behajtására. Tovább prioritás az elektronikus ügyintézés fejlesztése.

A KRESZ módosításával a kormány megteremtené annak lehetőségét, hogy az autópályákon és a díjköteles autóutakon a matricaellenőrző kamerák sebességet is mérhessenek, az önkormányzatoknak meg azt, hogy a leginkább balesetveszélyes helyeken felállíthassanak helyi traffipaxokat, radarokat. Szigorítanák a jogosítvány megszerzésének feltételeit. A vizsga kiegészül az agresszív viselkedést kiszűrő, valamint a veszélyhelyzetek felismerését és megoldását ellenőrző feladatokkal. Cél a gyalogos-átkelőhelyek fokozott védelme, a gyalogost érintő balesetek csökkentése.

A beszámoló szerint a Kormány nem tett le a gyűlöletbeszéd szabályozásáról. Amint fogalmaznak: „Ha elfogadjuk azt a tézist, hogy az emberi méltóság védelme az alkotmányos jogok hierarchiájának az élén áll, akkor meg kell teremtenünk ennek az alapjognak a büntetőjogi védelmét. Az emberi méltóság védelme ugyanis megelőzi a véleményszabadságot!”

A hamisítás elleni országos kampánysorozatot szervez és szakmai konferencia tart majd a Kormány.

2009-ben is folytatódik a fenti nyolc hatóság által összehangolt fogyasztóvédelmi ellenőrzéseket. Hasznosnak tartaná a Kormány az eddig lebonyolított akcióellenőrzések tapasztalatainak tudományos igényű elemzését, különös tekintettel a fogyasztóvédelem, a gazdaság kifehérítése és a piaci esélyegyenlőség összefüggéseinek a feltárására. A tervek szerint a következő akcióellenőrzést 2008. november 20. és január 4. között hajtják végre.

2009-ben ismét eljuttatják a Jogod van hozzá! című ismeretterjesztő kiadványt az érettségiző fiataloknak. A visszajelzések alapján a kötetet nem az érettségi bizonyítvánnyal együtt kapja majd meg több mint nyolcvanezer diák, hanem előbb, még az érettségi időszak előtt, áprilisban. Még az idén elindítják a www.jogodvanhozza.hu honlapot, amely játékos formában, gazdag tartalommal segíti az állampolgári ismeretek oktatását, az alkotmányos értékrend népszerűsítését, valamint a gyermek- és ifjúságvédelem erősítését.

 • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
BÜNTETŐJOG
FOGYASZTÓVÉDELEM
KÖZLEKEDÉS
ALAPJOGOK
BŰNMEGELŐZÉS
JOGALKOTÁS
KORMÁNYZAT
TÖRVÉNYHOZÁS