Újabb eljárások Magyarország ellen

2008.10.20. BruxInfo

A Bizottság csütörtökön számos tagállam ellen indított szabálysértési eljárást, Magyarországot ezúttal három ügyben marasztalta el: a szakképesítések elismerése, a jegyzett társaságokra vonatkozó átláthatósági követelmények, valamint a biodiverzitásra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának elmulasztása miatt.

Természetvédelmi jogszabályok

Az Európai Bizottság írásbeli figyelmeztetést (ez a jogsértési eljárás első szakaszát jelenti) küldött Magyarországnak az uniós természetvédelmi jogszabályok megsértése miatt. Ebben az ügyben a Kelet-Magyaroszágon található Sajóládi-erdőről van szó, amely védett területté nyilvánított keményfaerdő. A Sajóládi-erdőt 2004-ben felvették a Natura 2000 hálózatba, de az ott folyó illegális fakitermelés mostanra súlyosan megtizedelte az erdőt. A terület számos védett állatfaj számára szolgált menedékül, köztük a díszes tarkalepke (Euphydryas maturna) számára, amely az egyik legveszélyeztetettebb lepkefaj Európában. Magyarország nem hozott megfelelő kiegyenlítő intézkedéseket a pusztítás hatásainak ellensúlyozására.

A jegyzett társaságokra vonatkozó átláthatósági követelmények

A társasági joggal kapcsolatos szabályszegés miatt indokolással ellátott véleményt küldött Magyarországnak a Bizottság. Az EK-Szerződés 226. cikke szerinti jogsértési eljárás második szakaszát képezi. Ha a Bizottság két hónapon belül nem kap kielégítő választ, az ügyet az Európai Bíróság elé utalhatja.

A Bizottság 2007-ben kiegészítő intézkedéseket fogadott el a jegyzett társaságokra vonatkozó átláthatósági szabályozási keret tekintetében (2004/109/EK). Ennek célja, hogy a befektetők számára pontosabb adatok legyenek hozzáférhetők a társaságok teljesítményéről, pénzügyi helyzetéről és a nagyobb részvényesek személyében bekövetkezett változásokról. Az irányelv átültetésének határideje 2008 márciusa volt.

Szakképesítések elismerése

A Bizottság úgy döntött, hogy a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelvet átültető intézkedések bejelentésének elmulasztása miatt hat tagállammal, köztük Magyarországgal szemben az Európai Közösségek Bíróságánál eljárást indít.

Ez az irányelv a szakmai képesítésekre vonatkozó elismerési rendszer reformjára irányuló folyamat eredménye, melynek célja, hogy hozzájáruljon a munkaerőpiac rugalmasságához és a szolgáltatásnyújtás szabadabbá tételéhez, nagyobb fokú automatizmusra ösztönözzön a képesítések elismerése terén, valamint egyszerűsítse az adminisztratív eljárásokat.

A szóban forgó irányelv tizenöt irányelvet, köztük tizenkét – az orvosi, az általános ápolói, a fogorvosi, az állatorvosi, a szülésznői, a gyógyszerészi és az építészmérnöki foglalkozásokra vonatkozó – ágazatit és három olyan általánosat foglal egyetlen jogalkotási aktusba, amelyek a szakmai képesítések elismerésének a többi szabályozott foglalkozás legtöbbjét magába foglaló általános rendszerét hozták létre. Az irányelv egyszerűsíti a képesítések elismerési rendszerét és javítja működését. Arra irányul, hogy könnyebbé tegye a képesítéssel rendelkező azon személyek mozgását a belső piacon, akik azért költöznek másik tagállamba, hogy ott nyújtsanak valamilyen szolgáltatást vagy tartósan ott telepedjenek le.

A 2005/36/EK irányelv átültetésére előírt határidő 2007. október 20. volt. A Bírósági eljárás megindítása a jogsértési eljárás utolsó szakaszát jelöli.

A jogi eljárás lépései

A Szerződés 226. cikke felhatalmazza a Bizottságot jogi lépések megtételére egy tagállam ellen, amennyiben az nem tesz eleget kötelezettségeinek.

Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a közösségi jogszabályok olyan megsértéséről van szó, amely indokolja jogsértési eljárás megindítását, „hivatalos figyelmeztető levelet” (első írásbeli figyelmeztetést) küld az érintett tagállamnak, amelyben felkéri, hogy meghatározott határidőn – általában két hónapon – belül tegye meg észrevételeit.

Az érintett tagállam válasza vagy válaszának elmaradása függvényében a Bizottság dönthet úgy, hogy egy „indokolással ellátott véleményt” (utolsó írásbeli figyelmeztetést) küld a tagállamnak. Ebben világosan és határozottan kifejti, hogy mit tekint a közösségi jog megsértésének, és felszólítja a tagállamot, hogy adott határidőn, általában két hónapon belül tegyen eleget kötelezettségeinek.

Ha valamely tagállam nem tesz eleget az indokolással ellátott véleményben foglaltaknak, a Bizottság az Európai Bíróság elé viheti az ügyet. Amennyiben a Bíróság megállapítja a Szerződés megsértését, a jogsértő tagállam köteles megtenni a megfeleléshez szükséges intézkedéseket.

A Szerződés 228. cikke felhatalmazza a Bizottságot a tagállammal szembeni eljárás megindítására akkor is, ha az nem tett eleget az Európai Bíróság egy korábbi ítéletének. Ez a cikk azt is lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy az érintett tagállammal szemben pénzbüntetés kiszabására kérje fel a Bíróságot.

Az általános jogsértéssel kapcsolatos további információ ezen az oldalon olvasható.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
TÁRSASÁGI JOG
KÖRNYEZETVÉDELEM
EURÓPAI BIZOTTSÁG