ÁSZ - A közoktatási intézményeket fenntartó non-profit szervezetek normatív hozzájárulásának és támogatásának ellenőrzéséről

2008.10.21. Állami Számvevőszék

A közoktatási normatív hozzájárulások és támogatások 2007. évi igénybevétele alapján a non-profit fenntartói elszámolások 83%-a nem volt megbízható, az elszámolt támogatáshoz viszonyított pozitív és negatív irányú eltérések mértéke meghaladta a 13%-ot. A jogszabályoktól eltérő elszámolás miatt a non-profit szervezetek jogalap nélkül vettek igénybe 197 millió Ft-ot, illetve 79 millió Ft további támogatásra voltak jogosultak.

Egyenlegében 118 millió Ft indokolatlanul teljesült, amelynek 88%-a a szakképzési hozzájárulás és támogatás jogcímeihez kapcsolódott. A vizsgált közoktatási feladatok közül az alapfokú művészetoktatási, a központosított költségvetési támogatások elszámolása minősült megbízhatónak, az összes többi eltérése túllépte a 2%-os lényegességi mértéket. A feltárt hibák az iskolai elméleti és gyakorlati szakképzés területén kritikusan magas mértéket értek el.

A közoktatási fenntartói feladatokra vonatkozó törvényi előírások a non-profit fenntartók felénél teljes körűen teljesültek; a másik felénél feltárt hiányosságok részben az ellenőrzésünk által megállapított elszámolási hibákhoz vezettek, részben hatósági ellenőrzés hiányában nem szankcionált mulasztások voltak. A fenntartói elszámolásokban általános, tipikus hibaként fordult elő: az előírt csoportok és osztályok szervezésére vonatkozó szabályoktól való eltérés, a tanügyi dokumentumoktól eltérő létszám meghatározás, a mutatószám és támogatási összeg számítási hibái. Hiányosan álltak rendelkezésre a gyógypedagógiai ellátáshoz szükséges szakértői bizottságok érvényes szakvéleményei, a nem magyar állampolgár tanulók tartózkodási okmányainak másolatai. Nem tartották be az életkori határokat, a hiányzások dokumentálására és a tanulói jogviszony megszüntetésére vonatkozó szabályokat.

A közoktatási teljesítménymutatón alapuló – 2007. szeptembertől bevezetett – finanszírozás szabályai nem határozták meg az óvodai nevelésnél az 1. és 2-3. nevelési év fogalmát, a teljesítménymutató számítás szabályait az összevont általános iskolai osztályok esetében, amely a fenntartói elszámolásoknál létszámeltéréseket eredményezett. A teljesítménymutató bevezetését követően a mutatószámok kerekítésének szabályairól a vonatkozó jogszabályok eltérően rendelkeztek, amely szintén hozzájárult a feltárt eltérésekhez.

A közoktatási normatív jogcímek közül az óvodai nevelésnél a 2007. szeptember 1-jétől megváltozott szabályokat figyelmen kívül hagyták, nem vették számba a sajátos nevelési igényű gyermeket, valamint nem a házirendben meghatározott nyitvatartási időnek megfelelően történt a létszám megállapítása. A szakképzés területén az ellenőrzött intézményekben oktatott szakmák mindössze 2%-a szerepelt a hiány-szakképesítések jegyzékében. A fenntartók ellenőrzése során megállapított nagymértékű eltérések sajátos okai voltak, hogy nem tartották be a magántanulókra, a második szakképzésre vonatkozó előírásokat, az oktatást nem az OKJ képzésre előírt óraszámban és tantárgyi struktúra szerint szervezték meg. A közoktatási feladatellátás törvényben szabályozott feltételei az intézmények 55%-ánál érvényesültek teljes körűen. A költségvetési törvényben előírt könyvvizsgálói nyilatkozatot a 40 millió Ft-ot meghaladó normatív hozzájárulásban és támogatásban részesült fenntartók az elszámolásaikhoz beszerezték. A könyvvizsgálók által hitelesített elszámolásoknak csupán a 22%-a felelt meg az elszámolások megbízhatósági kritériumának. A feltárt eltérések jellemzően az elszámolást alátámasztó tanügyi dokumentumok hiányosságaihoz kapcsolódtak.

Összehangolt hatósági és pénzügyi ellenőrzés történt 2006-ban a nem állami, nem helyi önkormányzati fenntartók által működtetett alapfokú művészetoktatási feladatot ellátó intézmények teljes körében. A vizsgálatot az OKÉV és a Kincstár együttesen végezte. Ezt követően a fenntartók kezdeményezésére miniszteri rendelet alapján az intézményekben folyó nevelő és oktató tevékenységet szakmai minősítő testület minősítette. Az összehangolt ellenőrzés és a minősítési eljárás eredményezte, hogy ezen a területen az ÁSZ vizsgálata nem tapasztalt lényeges eltérést. Az Oktatási Hivatal az általunk ellenőrzött fenntartók 5%-ánál a 2007. évi normatív hozzájárulás és támogatás igénylésének alapjául szolgáló nyilvántartások meglétét, vezetését, a tanügyi-igazgatási dokumentumokat és ennek alapján az igénylés megalapozottságát hatósági jogkörében eljárva ellenőrizte. A Kincstár a hozzájárulások és támogatások igénylésénél előzetes jogszerűségi ellenőrzést, az elszámolások elfogadásánál szabályszerűségi ellenőrzést végzett a támogatott szervezetek által benyújtott dokumentumok alapján. A közoktatási nem állami, nem helyi önkormányzati normatív hozzájárulások és támogatások igénybevételének, felhasználásának jogszerűsége, az elszámolások megalapozottsága a helyszínen rendelkezésre álló tanügyi dokumentumok ellenőrzése nélkül, a beküldött dokumentumok alapján korlátozottan állapítható meg. Különösen igazolta ezt a szakképzés területén feltárt hibák lényeges mértéke. Az Oktatási Hivatal és a Kincstár hatáskörébe tartozó hatósági és pénzügyi helyszíni ellenőrzések fokozásának szükségességére, a könyvvizsgálatok nem megfelelő működésére utalt, hogy átlagosan öt elszámolásból négy nem minősült megbízhatónak.

A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosításával Az Ász javasolta a Kormánynak, hogy módosítsa a közoktatási törvény végrehajtási rendeletét, kezdeményezzen összehangolt hatósági és pénzügyi ellenőrzést a 40 millió Ft-ot meghaladó normatív hozzájárulásban és támogatásban részesülő nem állami, nem helyi önkormányzati, valamint a szakképzést folytató intézményfenntartók körében; határozza meg a költségvetési törvényjavaslatban a közoktatási teljesítménymutatón alapuló finanszírozás egyes szabályait. Az oktatási és kulturális miniszter hatáskörében az Állami Számvevőszék indítványozta a jelentésben megállapított eltérések alapján az érintett non-profit fenntartók 2007. évi normatív hozzájárulásának és támogatásának felülvizsgálatát.

Az elkészített ÁSZ jelentés az Interneten a www.asz.hu címen olvasható.

  • kapcsolódó anyagok
CIVIL SZERVEZETEK
OKTATÁSÜGY
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK