Visszalépés a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe

2009.11.20. Jogi Fórum / PSZÁF

Az Országgyűlés 2009. június 29-én fogadta el azt a törvényt, amely tartalmazza a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés lehetőségét 2009. év végéig. A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés lehetősége azon pénztártagok számára nyílik meg 2009. december 31-éig, akik önként váltak a magánnyugdíjpénztár tagjává és 2008. december 31-éig betöltötték 52. életévüket.

A törvény lehetőséget biztosít arra is, hogy a már társadalombiztosítási (öregségi) nyugellátásban részesülő pénztártagok (volt pénztártagok) 2009 végéig kérhessék társadalombiztosítási nyugellátásuk összegének módosítását, a pénztártagság figyelmen kívül hagyásával.

A november 11-én hatályba lépett 2009. évi CIX. törvény kibővítette a nyugellátásuk módosítását igényelhető pénztártagok (volt pénztártagok) személyi körét.

Mindazok a pénztártagok (volt pénztártagok), akik részére 2009. december 31-éig állapítanak meg 75 százalékos mértékben saját jogú öregségi nyugellátást, kérhetik nyugellátásuk összegének módosítását, azaz a nyugellátás teljes (100 százalékos mértékű) összegben történő megállapítását. A kérelmet 2009. december 31-ig, illetőleg a nyugellátásról szóló határozat 2009. december 15-ét követő kézhezvétele esetén, legkésőbb a kézhezvételt követő 15 napon belül kell benyújtani. Ez vonatkozik a bányásznyugdíjat, korengedményes nyugdíjat, előnyugdíjat, szolgálati nyugdíjat, az egyes művészeti tevékenységet folyatók nyugdíját, továbbá az öregségi nyugdíjnak minősülő mezőgazdasági járadékokat kérőkre is. A nyugellátás módosításával kapcsolatos eljárás egyebekben nem változik.

A nyugellátás módosítását attól a magánnyugdíjpénztártól kell kérni, amelytől az érintett személy nyugdíjszolgáltatásban részesült, illetve amelynek tagja. A pénztár a kérelmet annak beérkezésétől számított 8 napon belül köteles megvizsgálni. Amennyiben a nyugellátás módosításának törvényi feltételei nem állnak fenn, a magánnyugdíjpénztár erről értesíti a kérelmezőt.

Ha a kérelmező már részesült magánnyugdíjpénztári (egyösszegű) nyugdíjszolgáltatásban, az igénybe vett szolgáltatás összegét köteles a módosítási kérelem benyújtásától számított 30 napon belül a magánnyugdíjpénztár részére visszafizetni. A magánnyugdíjpénztár a visszafizetési kötelezettség teljesítését követően, legkésőbb a módosítási kérelem kézhezvételétől számított 60 napon belül köteles a pénztári nyugdíjszolgáltatás megállapításának időpontjában a pénztártag egyéni számláján nyilvántartott jogszerű követelésének megfelelő összeget a Nyugdíjbiztosítási Alapba átutalni. Egyúttal a magánnyugdíjpénztár köteles értesíteni a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervet is a módosítási kérelem másolatának megküldésével.

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az átutalt összeg beérkezését követő hónap utolsó napjáig intézkedik a nyugellátás összegének módosításáról. Ez a változtatás a megállapítás időpontjára visszamenőleges és figyelembe veszik az időközben végrehajtott nyugdíjemeléseket is.

A törvénymódosítással érintett pénztártag (volt pénztártag) kérelmét legkésőbb 2009. december 31-éig, illetve a társadalombiztosítási nyugellátást 2010. január 1-jét megelőző hatállyal megállapító első fokú határozat 2009. december 15-ét követő kézhezvétele esetén legkésőbb a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül, dokumentált módon (pl. tértivevényes levélben) juttathatja el a magánnyugdíjpénztárához. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, azaz a határidő lejártát követően kezdeményezett kérelmek esetében semmilyen körülmények között nincs módja sem a pénztárnak, sem a Felügyeletnek, sem egyéb szervnek vagy személynek a kérelemben foglaltak teljesítésére.

  • kapcsolódó anyagok
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS
PSZÁF