A Közösség szervei felelősségének megállapításáról - A Törvényszék elutasítja három gyapottisztító vállalkozás kártérítési keresetét

2010.01.20. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

Az Európai Bíróság T‑252/07, T‑271/07 és T‑272/07. sz. egyesített ügyekben hozott ítélete szerint A vállalkozások nem bizonyították, hogy okozati összefüggés áll fenn az arányosság elvének a Tanács általi, a 2004. évi gyapottámogatási rendszer elfogadásakor történt megsértése és a hivatkozott károk között.

A T‑252/07, T‑271/07 és T‑272/07. sz. egyesített ügyekben hozott ítélet Sungro SA, Eurosemillas SA és Surcotton SA kontra Tanács és Bizottság

A Törvényszék elutasítja három gyapottisztító vállalkozás kártérítési keresetét.

A vállalkozások nem bizonyították, hogy okozati összefüggés áll fenn az arányosság elvének a Tanács általi, a 2004. évi gyapottámogatási rendszer elfogadásakor történt megsértése és a hivatkozott károk között.

Görögország Európai Közösségekhez való csatlakozásakor gyapottámogatási rendszert vezettek be. Ezt a rendszert kiterjesztették, többek között Spanyolország és Portugália Európai Közösségekhez való csatlakozásakor. A közös agrárpolitika 2003. évi reformjának keretében a Tanács új szabályokat fogadott el a közvetlen támogatási rendszerekről, és meghatározott támogatási rendszereket hozott létre a mezőgazdasági termelők részére. Ezzel összefüggésben a Tanács 2004‑ben új gyapottámogatási rendszert (2004. évi gyapottámogatási rendszer) fogadott el.

Spanyolország keresete nyomán a Bíróság 2006. szeptember 7‑én megsemmisítette1 ezt a gyapottámogatási rendszert.

Az említett Spanyolország kontra Tanács ügyben hozott ítéletében a Bíróság úgy ítélte meg, hogy sérült az arányosságot elve, mivel a Tanács nem bizonyította a Bíróság előtt, hogy a 2004. évi gyapottámogatási rendszert mérlegelési jogkörének tényleges gyakorlásával fogadta el. A Bíróság megállapította, hogy a közösségi intézmények által benyújtott adatok nem teszik lehetővé számára annak ellenőrzését, hogy a közösségi jogalkotó a tárgyra vonatkozó széles mérlegelési jogkörének túllépése nélkül hogyan juthatott arra a következtetésre, hogy a gyapotra vonatkozó terményspecifikus támogatás összegének az előző támogatási rendszerben fennálló összes támogatás összege 35%‑ában való meghatározása elegendő a jövedelmezőség és így e növényi kultúra fenntartásának biztosítására.

Ezen ítélet nyomán három spanyolországi nyersgyapottisztító, a 2004. évi gyapottámogatási rendszer keretében támogatásban részesült vállalkozás, a Sungro SA, az Eurosemillas SA és a Surcotton SA az őket az említett támogatási rendszernek a 2006/2007‑es gazdasági év során történt alkalmazása következtében állítólag ért károk megtérítése iránti kereseteket nyújtott be.2 Kereseteiben e három vállalkozás kártérítést – a Sungro összesen 37 188 eurót, az Eurosemillas 2,66 millió eurót, a Surcotton pedig 1,73 millió eurót – követelt a Tanácstól és a Bizottságtól.

Mai ítéletében a Törvényszék emlékeztet arra, hogy a Közösség szervei jogellenes magatartása miatti szerződésen kívüli felelősségének megállapítása három feltétel – jelesül az intézményeknek felrótt magatartás jogellenessége, a kár bekövetkezése, valamint a magatartás és a hivatkozott kár közötti okozati összefüggés megléte – együttes fennállásától függ. Ezzel kapcsolatban a Törvényszék először a közösségi intézmények által a 2004. évi gyapottámogatási rendszer elfogadásakor elkövetett jogsértés és a társaságok hivatkozott kárai közötti okozati összefüggést vizsgálja.

A Törvényszék erre vonatkozóan megállapítja, hogy a társaságok által felhozott körülmények annak bizonyítására irányulnak, hogy a gyapoteladások mennyiségének a 2006/2007‑es gazdasági évben tapasztalt csökkenése és a 2004. évi gyapottámogatási rendszer hatálybalépése között áll fenn összefüggés, nem pedig az említett csökkenés és a Tanács által az említett rendszer elfogadásakor elkövetett jogsértés között. Következésképpen a Törvényszék úgy ítéli meg, hogy a társaságok nem bizonyították, hogy a hivatkozott kár közvetlenül kapcsolódik az arányosság elvének a Tanács általi, a 2004. évi gyapottámogatási rendszer elfogadásakor történt megsértéséhez.

A Törvényszék megállapítja ugyanis, hogy a Spanyolország kontra Tanács ügyben hozott ítéletből kiderül, hogy nem önmagában a támogatási rendszer minősült az arányosság elve megsértésének, hanem az, hogy az említett rendszer elfogadása előtt nem minden releváns tényt és körülményt vettek figyelembe. Következésképpen a társaságoknak bizonyítaniuk kellett volna, hogy a termeléstől függő és attól független támogatásoknak a 2004. évi reform részét képező aránya (35%, illetve 65%), amely az általuk hivatkozott kár kiváltó oka, más lett volna, ha a közösségi intézmények az említett ítéletnek megfelelően figyelembe vesznek minden releváns adatot (a gyapottermelésre gyakorolt hatást, a gyapottermesztéshez kapcsolódó bérköltségeket, az új rendszernek a gyapottisztító ágazatra gyakorolt hatását).

A Törvényszék szerint a társaságok nem bizonyították, hogy a Bíróság által a Spanyolország kontra Tanács ügyben hozott ítéletében megállapított jogsértés hiányában a 2004. évi gyapottámogatási rendszert nem vagy szükségszerűen más tartalommal fogadták volna el. E tekintetben a Törvényszék emlékeztet arra, hogy a szóban forgó támogatási rendszer a közös agrárpolitika reformjába illeszkedik, amelynek egyik kulcsfontosságú eleme a termelőknek nyújtott közvetlen támogatások termeléstől függetlenné tétele és az egységes támogatási rendszer bevezetése. Következésképpen a három vállalkozásnak bizonyítania kellett volna, hogy – egy olyan új rendszer létrehozásával, amely hatásvizsgálat elvégzésének következtében nem csak a jogot tartja tiszteletben, hanem a közös agrárpolitika reformjának alapját képező célokat is – a Tanácsnak szükségszerűen a 2004. évi gyapottámogatási rendszertől eltérő termelői támogatási rendszert, illetve a termelésfüggő és az attól független termelői támogatásoknak az abban szereplőtől eltérő arányát kellett volna választania.

Ezenkívül a Törvényszék megállapítja, hogy a gyapottámogatási rendszerre vonatkozóan a Bizottság által 2007. november 9‑én benyújtott új javaslatban az szerepel, hogy az elvégzett vizsgálatok során arra a következtetésre jutottak, hogy fenn kell tartani a termeléstől függő és attól független támogatások 35–65%‑os arányát. E százalékarány a 2008‑ban elfogadott gyapottámogatási rendszerben is változatlan maradt.

Ebből következően a Törvényszék úgy határoz, hogy a társaságok nem bizonyították, hogy az őket ért kár ok-okozati összefüggésben áll az arányosság elvének a megsemmisített 2004. évi gyapottámogatási rendszerrel kapcsolatos megsértésével. Következésképpen a kereseteket – mint megalapozatlanokat – elutasítja annak vizsgálata nélkül, hogy fennállnak‑e a Közösség szerződésen kívüli felelősségének megállapításához szükséges további feltételek.


1A Bíróság C‑310/04. sz., Spanyolország kontra Tanács ügyben 2006. szeptember 7‑én hozott ítélete (EBHT 2006., I‑7285. o.), 68/06. sz. sajtóközlemény.

2Tizenöt másik gyapottisztító vállalkozás is kártérítési keresetet nyújtott be. A Törvényszék Hivatalához 2008. július 18‑án benyújtott levélben azonban elálltak kereseteiktől. E tizenöt ügyet tehát törölték a Bíróság nyilvántartásából (lásd a T‑217/07., T‑218/07., T‑244/07–T‑246/07., T‑253/07–T‑255/07., T‑258/07–T‑260/07., T‑268/07–T‑270/07. és T‑394/07. sz. ügyeket).

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA