Napirenden a magánnyudíjrendszer átalakításának alkotmányossága - Az Alkotmánybíróság 2010. március 22-23-i teljes ülésének napirendje

2010.03.12. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság (Ab) legközelebb március 22-én és 23-án tart teljes ülést. Az alkotmánybírák napirendre tűzik a PSZÁF-elnök rendelkezés-alkotási hatáskörének, a magánnyugdíjrendszer átalakításának, valamint a közoktatási törvény egyik rendelkezésének alkotmányosságát támadó államfői indítványokat. A testület folytatja a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló jogszabály vizsgálatát.

Az Ab március 22-i teljes ülésén foglalkozik a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 10. § (3) bekezdésének alkotmányosságával.

Szó lesz a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 23. § (3) bekezdése a) és b) pontjainak alkotmányosságáról.

Ötödször lesz napirenden a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

Harmadszor kerül a teljes ülés elé az egyes törvényeknek a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének rendelkezés-alkotási hatásköréhez kapcsolódó módosításáról szóló, az Országgyűlés 2009. november 23-i ülésnapján elfogadott törvény 1-5. §-ai, valamint a 6. § (3) bekezdés a), illetőleg c)-e) pontjai alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet. A parlament által elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény alkotmányossági vizsgálatára irányuló indítvánnyal a köztársasági elnök 2009. december 14-én fordult az Alkotmánybírósághoz.

Megtámadták az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról szóló lisszaboni szerződés kihirdetéséről szóló 2007. évi CLXVIII. törvény egészének alkotmányosságát.

Megkérdőjelezték a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 402. § (2) bekezdésének alkotmányosságát.

Megtárgyalják a sportról szóló 2004. évi I. törvény 5. § (1) bekezdés első mondatának, 5. § (6) bekezdésének és 7. § (1) bekezdésének alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezetet.

Határozattervezet készült a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. évi törvény 75. §-a, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervéről szóló 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.

Megvitatják a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 332. § (1) bekezdés d) pontjának alkotmányosságát.

Március 23-án harmadszor kerül napirendre a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló, az Országgyűlés 2009. december 14-i ülésnapján elfogadott törvény 4. §-ának alkotmányossági vizsgálata. A parlament által elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény alkotmányossági vizsgálatára irányuló indítvánnyal a köztársasági elnök 2010. január 4-én fordult az Alkotmánybírósághoz.

Először veszik napirendre a magánnyugdíjról és intézményeiről szóló, az Országgyűlés 2009. december 14-i ülésnapján elfogadott törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányossági vizsgálatát. A parlament által elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény alkotmányossági vizsgálatára irányuló indítvánnyal a köztársasági elnök 2010. január 4-én fordult az Alkotmánybírósághoz.

Megvizsgálják a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 6. § (1) bekezdésének, valamint 7. § (1) bekezdésének alkotmányosságát.

Szó lesz a Legfelsőbb Bíróság Gfv.X.30.170/2006/2. sz. végzésével kapcsolatosan benyújtott, a polgári perrendtartásról szóló 1952. III. törvény 271. § (2) bekezdésének alkotmányosságával összefüggő határozattervezetről.

Kifogást emeltek az Országos Választási Bizottság 332/2009. (VII. 22.) OVB határozata ellen. Az OVB hitelesítette a J. Cs. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Kezdeményezzük a vonatkozó jogszabályok módosítását úgy, hogy az Alkotmánybíróságnak a hozzá érkező beadványokról 30 napon belül, soron kívüli eljárásban 3 napon belül kötelező legyen határozatot hozni.”

Kifogást nyújtottak be az Országos Választási Bizottság 374/2009. (IX. 3.) OVB határozata ellen. Az OVB hitelesítette a Gyurka Tibor, a Nép Oldali Párt elnöke által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Akarja-e, hogy az Országgyűlés törvényben tiltsa meg a hitelszerződések bármely fél által történő utólagos módosítását?”

A keddi teljes ülés végén három végzéstervezetről is tárgyalnak.

A napirend megtalálható az Ab honlapján

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG