Napirenden a vagyonosodási vizsgálatok és a Ptké. - Az Alkotmánybíróság 2010. március 29-30-i teljes ülésének napirendje

2010.03.26. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság (Ab) elé kerülnek a PSZÁF-elnök rendelkezés-alkotási hatáskörének és a közoktatási törvény egyik rendelkezésének alkotmányosságát támadó államfői indítványok. Másodszor tűzik napirendre a vagyonosodási vizsgálatok szabályozását megkérdőjelező ombudsmani beadványt. A testület meg kezdi az új Polgári törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 2010. évi XV. törvény 1. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatát.

Az Ab hétfői teljes ülésén foglalkozik az egyes törvényeknek a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének rendelkezés-alkotási hatásköréhez kapcsolódó módosításáról szóló, az Országgyűlés 2009. november 23-i ülésnapján elfogadott törvény 1-5. §-ai, valamint a 6. § (3) bekezdés a), illetőleg c)-e) pontjai alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet. A parlament által elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény alkotmányossági vizsgálatára irányuló indítvánnyal a köztársasági elnök 2009. december 14-én fordult az Alkotmánybírósághoz.

Megkérdőjelezték a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 402. § (2) bekezdésének alkotmányosságát.

Szó lesz a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 6. § (1) bekezdésének, valamint 7. § (1) bekezdésének alkotmányosságáról.

Megvizsgálják a Legfelsőbb Bíróság Gfv.X.30.170/2006/2. sz. végzésével kapcsolatosan benyújtott, a polgári perrendtartásról szóló 1952. III. törvény 271. § (2) bekezdésének alkotmányosságát.

Kifogást emeltek az Országos Választási Bizottság 332/2009. (VII. 22.) OVB határozata ellen. Az OVB hitelesítette a J. Cs. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Kezdeményezzük a vonatkozó jogszabályok módosítását úgy, hogy az Alkotmánybíróságnak a hozzá érkező beadványokról 30 napon belül, soron kívüli eljárásban 3 napon belül kötelező legyen határozatot hozni.”

Kifogást nyújtottak be az Országos Választási Bizottság 374/2009. (IX. 3.) OVB határozata ellen. Az OVB hitelesítette a Gyurka Tibor, a Nép Oldali Párt elnöke által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Akarja-e, hogy az Országgyűlés törvényben tiltsa meg a hitelszerződések bármely fél által történő utólagos módosítását?”

Napirendre kerül a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 47/A. § (1) bekezdésének alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezet.

Napirendre kerül a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről szóló 2009. évi IV. törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja a „2008. szeptember 30-át követően” szövegrészének alkotmányosságát elemző határozattervezet.

A testület megkezdi a Polgári törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény (új Ptk.) hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 2010. évi XV. törvény 1. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatát.

Megtámadták a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 49. § (1) bekezdésének alkotmányosságát.

Határozattervezet készült a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 29. (1) bekezdés hivatkozott szövegrésze alkotmányosságával összefüggésben.

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 297/2007. (VIII. 23.) OVB határozata ellen. Az OVB hitelesítette a dr. H. T. által a Magyar Antifasiszta Liga képviseletében benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Európa Uniós jogharmonizáció keretében az 1978. évi IV. törvénybe „A Büntető Törvénykönyvről” bekerüljön, mint bűncselekmény a Holokauszt tagadásának tényállása, mely szerint bűntettet követ el az a személy, aki nyíltan felvállalva hirdeti, hogy nem történt a német koncentrációs táborokban zsidó és cigány népirtás, azaz tagadja a Holokauszt megtörténtét?”

Kedden negyedszer vitatják meg a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló, az Országgyűlés 2009. december 14-i ülésnapján elfogadott törvény 4. §-ának alkotmányosságát. A parlament által elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény alkotmányossági vizsgálatára irányuló indítvánnyal a köztársasági elnök 2010. január 4-én fordult az Alkotmánybírósághoz.

Másodszor foglalkoznak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 109. § (3) bekezdés második mondatának, valamint (4) bekezdésének alkotmányossági vizsgálatával. A vagyonosodási vizsgálatok szabályozását az állampolgári jogok országgyűlési biztosa támadta meg.

Megtárgyalják a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 1919. § (2) bekezdés második mondata „az ügyész, illetve” szövegrészének alkotmányosságát.

A keddi teljes ülés végén két végzéstervezetről is tárgyalnak.

A napirend megtalálható az Ab honlapján

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG